Archive and Chronology of Finnish Foreign Policy
Bookmark

Statsminister Marins tal i riksdagen den 17 mars 2020

Ärade talman

Statsrådet har den 16 mars 2020 i samverkan med republikens president konstaterat att det råder undantagsförhållanden i landet, enligt vad som avses i beredskapslagen.

I beredskapslagen definieras olika undantagsförhållanden. De rådande undantagsförhållandena har konstaterats enligt lagens 3 §, 3 och 5 punkten. Dessa undantagsförhållanden beskrivs som sådana synnerligen allvarliga händelser eller hot mot befolkningens försörjning eller mot grunderna för landets näringsliv som innebär en väsentlig risk för samhällets vitala funktioner eller en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka.

Coronavirussjukdomen covid-19 är en utbredd och farlig infektionssjukdom som Världshälsoorganisationen WHO har klassat som en global pandemi. Statsrådet har den 16 mars 2020 utfärdat riktlinjer för att bromsa spridningen av coronaviruset och skydda riskgrupperna. Dessa bestämmelser gäller till den 13 april 2020. Syftet är att skydda personer i särskilt utsatt ställning, till exempel äldre personer och personer med grundsjukdomar, samt att trygga den finländska hälso- och sjukvårdens kapacitet och funktionsförmåga under alla omständigheter.

Ärade talman

Finland har förberett sig för den här epidemin bättre än många andra stater.

Beredskapen har byggts upp och förberedelserna pågått sedan början av januari. De mest centrala metoderna i hanteringen av denna situation är att genomföra lagen om smittsamma sjukdomar, beredskapsplanen för pandemier och planen för materiell beredskap. Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar kan vi fatta beslut om att försätta personer som insjuknat eller som misstänks ha insjuknat i sjukdomen i karantän. Vi kan också fatta beslut om att stänga regionala verksamhetsenheter inom hälso- och sjukvården, läroanstalter, daghem, boenden och motsvarande lokaler samt förbjuda offentliga tillställningar.

Social- och hälsovården har planer för pandemier, som nu utnyttjas i hanteringen av coronaviruset. I planerna ingår beräkningar om hur vårdplatserna och intensivvården ska räcka till. Den materiella beredskapen, bland annat när det gäller skyddsutrustning, har setts över och situationen är bättre än i många europeiska länder.

Ärade talman

Inom ramen för våra ordinarie befogenheter kommer vi att använda alla tillgängliga medel.

Om man ser på helhetsbilden kan vi emellertid konstatera att myndigheternas lagenliga befogenheter inte räcker till för att avvärja en global pandemi, vårda alla insjuknade och skydda befolkningen. I synnerhet när det gäller att skydda äldre, multisjuka personer och personer med vissa grundsjukdomar är de lagenliga befogenheterna bristfälliga.

Befogenheterna enligt lagen om smittsamma sjukdomar och annan lagstiftning om social- och hälsovården räcker inte till för att hantera situationen på ett sådant sätt att vi i tillräcklig grad kan trygga verksamheten vid social- och hälsovårdens inrättningar eller fatta beslut om nationella åtgärder. Lagen om smittsamma sjukdomar innehåller inte några befogenheter att besluta om hälso- och sjukvårdstjänster på ett sätt som gör det möjligt att trygga hälso- och sjukvårdens och myndigheternas bärkraft under hård belastning. För att stoppa sjukdomens spridning krävs det därtill att vi kan fatta nationella beslut om anordnandet av undervisning och utbildning.

Ärade talman

De ordinarie befogenheterna räcker inte längre till för att skydda befolkningen mot den mycket utbredda och farliga smittsamma sjukdomen. Därför har regeringen beslutat att genom en förordning ta i bruk de bestämmelser i beredskapslagen som statsrådet i nuläget anser vara nödvändiga och proportionerliga för att bromsa coronapandemins spridning och framskridande, samt i synnerhet för att säkerställa tillräckliga vårdresurser och personalresurser.

Statsrådet har fattat beslut om två ibruktagningsförordningar. Av dessa träder den ena, som gäller befogenheter enligt 87 § i beredskapslagen, i kraft så snart som möjligt. Enligt förordningen kan social- och hälsovårdsministeriet genom sitt beslut begränsa försäljningen av läkemedel, varor och tjänster som behövs i hälso- och sjukvården i hela landet.

Till riksdagen lämnas också statsrådets förordning med bestämmelser om följande befogenheter:

Befogenheterna enligt 86 § i beredskapslagen att styra verksamhetsenheter inom social- och hälsovården kan tillämpas i hela landet enligt beslut av social- och hälsovårdsministeriet.

Kommunens rätt enligt 88 § i beredskapslagen att avstå från iakttagandet av i hälso- och sjukvårdslagen föreskrivna frister vid ordnande av icke brådskande vård, bedömningen av servicebehovet i enlighet med 36 § i socialvårdslagen och verksamhet enligt hälsoskyddslagen kan tillämpas i hela landet enligt statsrådets förordning.

Befogenheterna i 93 § 2 mom. i beredskapslagen som gäller avvikelse från arbetstidslagens bestämmelser om vilotider och övertidsarbete och om semesterlagens bestämmelser om givande av semester inom hälsovården, socialväsendet, räddningsväsendet och nödcentralernas verksamhet och i polisväsendet på de villkor som anges i 3 mom. kan tillämpas i hela landet.  

Befogenheten enligt 94 §, 3 och 4 mom. i beredskapslagen som gäller rätten att förlänga uppsägningstiden för en arbetstagare, tjänsteman eller kommunal tjänsteinnehavare inom hälsovården, socialväsendet, räddningsväsendet och nödcentralernas verksamhet kan tillämpas i hela landet.

Befogenheten enligt 95 § 2 mom. i beredskapslagen som gäller personalens arbetsplikt inom hälso- och sjukvården kan tillämpas i hela landet.

Befogenheten att enligt 109 § i beredskapslagen avbryta undervisningsverksamhet och annan verksamhet i hela landet på det sätt som undervisnings- och kulturministeriet bestämmer. De skyldigheter som anordnare av verksamheten har att ordna undervisning och annan verksamhet samt måltids- och transportförmåner och inkvartering kan enligt 109 § i beredskapslagen begränsas i hela landet på det sätt som närmare bestäms genom förordning av statsrådet.

Det är därtill möjligt att statsrådet i ett senare skede tvingas ta i bruk andra paragrafer i beredskapslagen, till exempel begränsningar i rörelsefriheten och vistelsebegränsningar för skyddande av befolkningen enligt 118 §, genom förordning av statsrådet. Statsrådet lämnar i detta fall en ny ibruktagningsförordning och vid behov en tillämpningsförordning till riksdagen.

Utöver dessa ibruktagningsförordningar har statsrådet också fattat beslut om tre tillämpningsförordningar.

För det första utfärdar statsrådet en förordning om kommunens rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård och från bedömningarna av servicebehovet inom socialvården Syftet med förordningen är att frigöra social- och hälsovårdens resurser till att vårda de personer som insjuknat i coronavirussjukdomen, till annan brådskande vård och till bedömningen av nödvändiga socialtjänster.

För det andra utfärdar statsrådet en förordning om temporära begränsningar av skyldigheten att ordna småbarnspedagogik samt undervisning och utbildning. Förordningen innehåller begränsningar av kommunens skyldighet att ordna småbarnspedagogik. Den innehåller också begränsningar som gäller anordnandet av grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, universitetsutbildning, utbildning inom det fria bildningsarbetet och grundläggande konstundervisning.

För det tredje utfärdar statsrådet en förordning om temporära undantag vid tillämpningen av vissa bestämmelser i semesterlagen, arbetstidslagen och arbetsavtalslagen.

Ärade talman

Dessa befogenheter får utövas endast på det sätt som är nödvändigt för att syftet med beredskapslagen ska kunna nås och som står i rätt proportion till det mål som eftersträvas genom utövandet av befogenheterna.

Vårt mål är att med hjälp av lagen om smittsamma sjukdomar, annan lagstiftning och genom ibruktagandet av dessa paragrafer i beredskapslagen jämna ut sjukdomstopparna så att hälso- och sjukvårdens bärkraft håller för den belastning som coronaepidemin orsakar. I många länder har hälso- och sjukvårdens kapacitet varit kritiskt belastad, men det kan vi undvika i Finland genom begränsande åtgärder som vidtas i rätt tid och i rätt proportion.

Vår viktigaste uppgift är nu att skydda de riskgrupper som är särskilt utsatta för sjukdomens allvarliga symptom. Till riskgruppen hör i synnerhet över 70-åringar och 60–70-åringar med vissa grundsjukdomar. Riskgrupperna får i allmänhet svårare symptom och behöver betydligt oftare sjukhusvård.

Ärade talman

De ordinarie befogenheterna räcker inte längre till för att skydda befolkningen mot den mycket utbredda, farliga smittsamma sjukdomen. Därför föreslår regeringen att man genom en förordning tar i bruk de bestämmelser i beredskapslagen som statsrådet i nuläget anser vara nödvändiga och proportionerliga för att bromsa coronapandemins spridning och framskridande samt i synnerhet för att säkerställa tillräckliga vårdresurser och personalresurser.

Ärade talman

Eftersom den lagstiftning som gäller under normala förhållanden och de ordinarie befogenheterna inte längre räcker till för att skydda befolkningen, föreslår regeringen att man genom en ibruktagningsförordning inför de bestämmelser i beredskapslagen som statsrådet i nuläget anser vara nödvändiga och proportionerliga för att bromsa coronapandemins spridning och framskridande samt i synnerhet för att säkerställa tillräckliga vårdresurser och personalresurser.

Bookmark