Archive and Chronology of Finnish Foreign Policy
Bookmark

Statsminister Marins anförande vid riksdagens remissdebatt den 1 april 2020

Ärade talman! Regeringen har som mål att bromsa och förhindra spridningen av coronaviruset i Finland, trygga vår hälso- och sjukvårds kapacitet och bärkraft överallt i landet samt skydda särskilt de människor som hör till riskgrupperna.

Vi strävar efter att bromsa och förhindra spridningen av epidemin genom att genom att med hjälp av begränsningsåtgärder minska kontakten mellan människor och människornas rörlighet. För att vi ska lyckas behöver vi hjälp av alla finländare. Var och en måste följa rekommendationerna och begränsningarna för att motverka spridningen av viruset. Var och en av oss ansvarar för att skydda sin egen, sina anhörigas och sina medmänniskors hälsa. Finland klarar sig också ur denna kris när vi agerar tillsammans.

Ärade talman!

Spridningen av coronaviruset har följts noggrant sedan början av året. Alla riksdagsgrupper har informerats om situationen och statsministerns meddelande om Finlands beredskap inför coronaviruset lämnades till riksdagen redan i februari. Coronaviruset togs upp på listan över allmänfarliga smittsamma sjukdomar genom förordning av statsrådet den 14 februari. I början av mars fastställde statsrådet att offentliga tillställningar ska ställas in fram till utgången av maj, att närkontakter ska begränsas för att skydda riskgrupperna, att distansarbete ska prioriteras, att resande ska undvikas, att de som återvänder från epidemiområden ska försättas i två veckors karantän och att coronavirustestningen ska utökas.

Den 16 mars konstaterade statsrådet i samverkan med republikens president att det på grund av coronaviruspandemin råder undantagsförhållanden i Finland

Samma dag drog regeringen upp riktlinjer för ett flertal nya åtgärder. Dessa omfattade bland annat inställande av närundervisningen inom olika utbildningsstadier, begränsning av offentliga sammankomster till högst tio personer, stängning av offentliga lokaler, såsom bibliotek, museer, idrottsanläggningar och hobbylokaler, samt förbud mot besök hos boendeserviceenheter för äldre och för andra riskgrupper, vårdinrättningar, hälso- och sjukvårdsenheter och sjukhus. Även aktörer inom den privata och tredje sektorn samt religiösa samfund rekommenderades stänga sina lokaler. Finland började bereda återinförande av gränskontroll, och det fattades beslut om att avbryta passagerar- och persontrafiken. Personer över 70 år förpliktades som en anvisning  att undvika närkontakt.

Den 17 mars lämnade statsrådet till riksdagen två förordningar om ibruktagning av beredskapslagen. Förordningarna gjorde det bland annat möjligt att begränsa försäljningen av läkemedel, förnödenheter och tjänster som används inom hälso- och sjukvården, ingrep i ordnandet av utbildning och undervisning samt social- och hälsovårdstjänster och förlängde uppsägningstiden för personalen inom hälso- och sjukvården, socialväsendet och räddningsväsendets nödcentralsverksamhet.

Fredagen den 20 mars presenterade regeringen åtgärder för att bevara arbetsplatserna och en bred uppsättning åtgärder på 15 miljarder euro för att stödja företag och människor. I samarbete med riksdagens finansutskott har regeringen märkbart ökat de direkta stöden för att hjälpa små och medelstora företag att klara sig ur krisen.

Tisdagen den 24 mars lämnade regeringen en proposition till riksdagen med förslag om att stänga restauranger, kaféer och serveringsställen för kunder i syfte att hindra närkontakt. I anslutning till denna helhet utfärdades i går, tisdag, dessutom en statsrådsförordning som riksdagen förutsatte.

Onsdagen den 25 mars utfärdade statsrådet en förordning om ibruktagning av de befogenheter som föreskrivs i 118 § i beredskapslagen, och den 27 mars lämnades förordningen i korrigerad form till riksdagen. Riksdagen godkände förordningen samma dag. Genom förordningen begränsas rörelsefriheten för personer till och från landskapet Nyland till och med den 19 april.

I måndags beslutade regeringen att snabbt inleda förberedelser för att skärpa begränsningen av gränstrafiken vid den norra och västra gränsen, och frågan diskuteras för närvarande med grannländerna. Regeringen drog också upp riktlinjer för att stoppa person- och passagerartrafiken till sjöss, med undantag för gods- och frakttrafiken. Frågan diskuteras fortfarande med Åland och grannländerna.

I enlighet med statsrådets riktlinjer kommer man dessutom att ytterligare utöka provtagningen och testerna i Finland för att påvisa fall av coronavirussmitta och för att stävja epidemin. De anställda inom social- och hälsovården ska alltid testas om det finns minsta misstanke om sjukdom. Testningen har utökats systematiskt.
 

Ärade talman!

Det bedöms att de begränsningar i rörelsefriheten som redan har satts i kraft och andra införda åtgärder har bromsat upp spridningen av viruset bland befolkningen. Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd uppskattar att det finns behov av att fortsätta med begränsningsåtgärderna och anvisningarna även efter den 13 april.

Åtgärderna har alltså effekt, och det finns starka skäl att fortsätta med dem. Regeringen anser att de begränsningsåtgärder som tidigare angetts gälla fram till den 13 april därför bör förlängas till och med den 13 maj 2020.

Ärade talman!

Regeringen har lämnat riksdagen förordningar om fortsatt utövning av befogenheter enligt beredskapslagen. Förordningarna är en fortsättning på de åtgärder som regeringen tidigare beslutat om och som omfattas av förordningar som gäller till den 13 april 2020. Genom de förordningar som nu föreslås fortsätter utövningen av befogenheterna till den 13 maj 2020.

I anslutning till åtgärderna har det utfärdats sammanlagt fyra förordningar av statsrådet:

statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93, 94 och 109 § i beredskapslagen,
statsrådets förordning om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen,
statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 87 § i beredskapslagen,
och statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheten i enlighet med 95 § 2 mom. och fortsatt tillämpning av 96–103 § i beredskapslagen.

Statsrådet vill fortsätta att begränsa närundervisningen på olika utbildningsstadier. Det betyder att undantagsarrangemangen inom undervisningen förlängs till den 13 maj. Undervisningen fortsätter huvudsakligen som distansstudier. Regeringens rekommendation är fortfarande att även barn i småbarnspedagogik, i förskoleundervisning och i årskurs ett, två och tre stannar hemma om det bara är möjligt för familjerna.

Genom förordningarna förlängs utövningen av befogenheterna enligt beredskapslagen i syfte att styra verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården. Social- och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningsverket kan vid behov snabbt meddela bindande beslut om ändring av verksamheten vid verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården.

Kommunernas rätt att avvika från tidsfristerna för icke-brådskande vård inom hälso- och sjukvården förlängs. När det gäller socialvården preciseras förordningen så att kommunerna kan avstå från tidsfristen för inledande av bedömningen av servicebehovet.

Dessutom förlänger statsrådet förordningen med vilken man bättre förmår reagera på personalbrist till följd av virusepidemin. Arbetsgivaren kan temporärt avvika från arbetstids- och semesterarrangemang inom hälso- och sjukvården, socialväsendet, räddningsväsendet, nödcentralsverksamheten och polisväsendet.

Ärade talman!

Samtidigt som regeringen utfärdade en förordning om förlängning av befogenheterna att begränsa försäljningen av läkemedel, förnödenheter och tjänster som används inom hälsovården, lämnade den riksdagen också en förordning om att utvidga tillämpningen av befogenheterna enligt 87 § i beredskapslagen, alltså en ny ibruktagningsförordning. Målet är att säkerställa tillgången till läkemedelspreparat och viktig behandlingsutrustning samt en fungerande distributionskedja i Finland.

Ärade talman!

Spridningen av epidemin följs noggrant. Behovet och nödvändigheten av åtgärder bedöms på nytt, om epidemiläget förändras väsentligt. Om villkoren för tillämpning av förordningarna inte längre uppfylls, upphävs förordningarna redan före den 13 maj.

Bookmark