Archive and Chronology of Finnish Foreign Policy
Bookmark

Statsminister Marins anförande vid riksdagens remissdebatt den 6 maj 2020

Det talade ordet gäller: Ärade talman! Regeringen godkände i dag ett principbeslut som innefattar en plan för att delvis fortsätta de begränsningsåtgärder som vidtagits för att motverka coronavirusepidemin och delvis avveckla dem gradvis och kontrollerat.

På grund av pandemin av coronavirussjukdomen covid-19 har det i Finland i nästan två månader rått sådana undantagsförhållanden som avses i beredskapslagen. Trots att vi har lyckats begränsa virusets spridning är sjukdomen och det konkreta hot den utgör fortfarande ett faktum. Regeringen har bedömt att de ordinarie befogenheterna inte räcker till för att skydda befolkningen och trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft. Därför har regeringen beslutat att fortsätta utövningen av befogenheterna enligt vissa paragrafer i beredskapslagen genom förordningar om ibruktagning av beredskapslagen.

Statsrådet har utfärdat två ibruktagningsförordningar. Den ena är en förordning om fortsatt utövning av de befogenheter att styra hälsovården som anges i 87 § i beredskapslagen. I den andra ibruktagningsförordningen föreskrivs det om fortsatt utövning av befogenheter i enlighet med 86, 88, 93 och 94 § i beredskapslagen.

I förordningen föreskrivs med stöd av beredskapslagen omstyrning av verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården, kommunens rätt att avstå från iakttagandet av i hälso- och sjukvårdslagen föreskrivna tidsfrister vid ordnande av icke brådskande vård och från bedömningar av servicebehovet inom socialvården, avvikelse från arbetstidslagens bestämmelser om vilotider och övertidsarbete samt semesterlagens bestämmelser om givande av semester inom hälsovården, socialväsendet, räddningsväsendet och nödcentralernas verksamhet och i polisväsendet, förlängning av uppsägningstiden för en arbetstagare, tjänsteman eller kommunal tjänsteinnehavare inom hälsovården, socialväsendet, räddningsväsendet och nödcentralernas verksamhet.

Båda förordningarna träder i kraft den 14 maj 2020 och gäller till och med den 30 juni 2020. Om villkoren för tillämpning av förordningarna inte längre uppfylls, upphävs förordningarna före utgången av juni månad.

Ärade talman!

De nuvarande begränsningsåtgärderna är i huvudsak restriktioner av mycket allmän och omfattande karaktär, som syftar till att minska fysisk kontakt. Genom de begränsningsåtgärder som vidtagits och de rekommendationer som getts har vi lyckats tygla epidemins framfart och skydda personer som tillhör riskgrupper. Utöver fördelar har begränsningsåtgärderna också negativa sociala och ekonomiska konsekvenser, och en del av åtgärderna begränsar utövandet av de grundläggande rättigheterna. De ekonomiska, sociala och hälsomässiga konsekvenserna av coronavirusepidemin och restriktionerna i anslutning till den är omfattande och kan i många avseenden bli långvariga. För att minska de negativa konsekvenserna av epidemin och restriktionerna har man redan beslutat om ett flertal stödåtgärder för att hjälpa människor, sammanslutningar och företag under coronakrisen.

Eftersom vi hittills har lyckats väl med att tygla epidemins framfart i Finland, är det möjligt att övergå från omfattande begränsningsåtgärder till hybridstrategins princip om att testa, spåra, isolera och vårda. Regeringen har fortsättningsvis som mål att försöka förhindra att viruset sprids i samhället, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att skydda särskilt personer som tillhör riskgrupper.

I takt med att begränsningsåtgärderna stegvis avvecklas övervakar och bedömer vi noggrant epidemins utveckling och belastningen på hälso- och sjukvården. Regeringen har förbundit sig att utvärdera sina riktlinjer mot bakgrund av uppföljningsdata och att ändra dem vid behov.

Ärade talman!

Finland öppnas successivt inför sommaren. Målet är att avveckla restriktionerna gradvis och kontrollerat så att sjukdomssituationen hålls under kontroll, hälso- och sjukvårdens bärkraft inte äventyras och riskgruppernas liv och hälsa kan skyddas.

Från och med den 14 maj återgår man stegvis och kontrollerat till närundervisning inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken. Samtidigt blir pendling vid de inre gränserna möjlig på samma sätt som vid den västra och norra gränsen. Också fritidsanläggningar utomhus öppnas med iakttagande av begränsningarna av sammankomster. Begränsningen av sammankomster med fler än 10 personer gäller till utgången av maj.

Samtidigt som närundervisningen inom den grundläggande utbildningen och småbarnspedagogiken inleds är det också på andra utbildningsstadier möjligt att återgå till närundervisning. Statsrådet rekommenderar dock att undervisningen vid universitet och yrkeshögskolor samt inom gymnasieutbildning, yrkesutbildning, fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna ordnas som distansundervisning till terminens slut. Utbildningsanordnarna beslutar själva i vilken utsträckning de vid behov ordnar närundervisning. På sommaren ordnas närundervisning i enlighet med anvisningarna om avstånd och hygien.

De begränsningar av gränstrafiken som grundat sig på lag avvecklas från och med den 14 maj så att det inom Schengenområdet är tillåtet att företa arbetsresor som baserar sig på ett anställningsförhållande eller ett arbetsuppdrag samt andra nödvändiga resor. Syftet med och förutsättningarna för den planerade vistelsen kontrolleras vid in- och utresekontrollen. Den inre gränskontrollen fortgår vid landets gränser, hamnarna och flygplatserna. Rekommendationen till rederierna om att avbryta biljettförsäljningen upphör i fråga om arbetsresor. Det avråds fortfarande från utlandsresor på fritiden, och utrikesministeriets reseanvisningar förlängs till denna del. Var och en har rätt att lämna Finland, och finska medborgare har rätt att återvända till Finland. De yttre gränserna förblir stängda med vissa undantag. Till exempel gods- och frakttrafik är tillåten. Finland anser att det är viktigt att åtgärderna för att avveckla begränsningarna av gränstrafiken samordnas inom EU.

Ärade talman!

Från och med den 1 juni kan förplägnadsrörelser, alltså restauranger och kaféer, öppnas gradvis och kontrollerat. Begränsningen av sammankomster ändras från 10 till 50 personer och begränsningen gäller tills vidare. Från och med början av juni får också inomhuslokaler och avgränsade platser utomhus öppnas så att säkerheten är tryggad genom begränsningar i antalet besökare, trygga avstånd och hygienanvisningar.

Att hålla restauranger och kaféer stängda har stora negativa konsekvenser för ekonomin och konsekvenserna koncentreras till en näringsgren. De får successivt börja öppna för kunder från och med den 1 juni, ifall effekterna av den avveckling av restriktioner som nu görs och en senare allmän epidemiologisk lägesbedömning stöder beslutet. Detta förutsätter ändringar i lagstiftningen, så att det för serveringsverksamheten föreskrivs om till exempel begränsningar av kundantal och serveringstider. Förslag till lagstiftning ska behandlas av regeringen senast den 13 maj 2020. De gällande restriktionerna enligt lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet och deras giltighetstid bedöms med två veckors mellanrum i enlighet med vad riksdagen har förutsatt.

Begränsningarna av sammankomster baserar sig på en epidemiologisk bedömning av hur sjukdomen sprids i situationer där antalet sociala kontakter är stor. Regionförvaltningsverken har med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar befogenheter att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster för högst en månad åt gången. Stora tillställningar med över 500 deltagare förbjuds i enlighet med regeringens riktlinjer till och med den 31 juli 2020.

Det finns fortfarande ett behov att begränsa sammankomster. Enligt den epidemiologiska bedömningen och prognosen är det möjligt att lindra begränsningen av antalet personer vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster från nuvarande 10 personer till högst 50 personer från och med den 1 juni tills vidare. Dessutom rekommenderar regeringen som förhållningsregel att man undviker att samlas fler än 50 personer vid sådana privata evenemang som inte är offentliga tillställningar. Sådana är till exempel privata fester, kultur-, hobby-, motions- och idrottsevenemang och religiösa tillställningar ordnade av den privata och den tredje sektorn.

Idrottstävlingar och idrottsserier kan ordnas från och med juni med specialarrangemang.

De offentliga lokaler som nu är stängda öppnas i början av juni gradvis och kontrollerat. Sådana är till exempel statliga och kommunala museer, teatrar, bibliotek, fritidslokaler och fritidsanläggningar, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomsgårdar och klubbrum. Biblioteken tillåts omgående låna ut böcker och annat material. Social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet bereder ett styrningsbrev till regionförvaltningsverken med anvisningar om hygienkrav och andra krav i offentliga lokaler för att förhindra spridningen av den smittsamma sjukdomen samt om begränsningar av antalet kunder i lokalerna.

När det gäller inomhuslokaler och avgränsade platser utomhus, till exempel nöjesparker och djurparker, tryggas säkerheten genom begränsning av antalet besökare, trygga avstånd och hygienanvisningar. Med beaktande av ovan nämnda synpunkter är det alltså möjligt att det i dessa lokaler och på dessa platser vistas över 50 personer.

Ärade talman!

En del av begränsningarna gäller tills vidare. Till exempel rekommendationen om distansarbete fortsätter och de begränsningar som gäller besök vid verksamhetsenheter inom social- och hälsovården förblir i kraft.

Distansarbete i enlighet med den rekommendation som getts har i huvudsak fungerat bra, och rekommendationen fortsätter att gälla tills vidare. I syfte att minimera närkontakt och smittorisk är det motiverat att rekommendationen fortsatt gäller.

Besöken vid verksamhetsenheter inom social- och hälsovården har begränsats med stöd av 17 § i lagen om smittsamma sjukdomar genom enheternas interna beslut. Begränsningarna ska fortsätta att gälla tills vidare. I enskilda fall är det fortfarande möjligt att tillåta besök av symtomfria anhöriga till kritiskt sjuka patienter och barnpatienter, anhöriga till personer i palliativ vård samt make eller stödperson på förlossningsavdelningen.

För att skydda särskilt utsatta grupper och grupper med ökad risk vid smitta kommer de närmare anvisningarna om hur klient- och patientsäkerheten ska förbättras och upprätthållas att vidareutvecklas. Dessa närmare anvisningar hänför sig bland annat till besök vid enheter inom social- och hälsovården. För att möjliggöra sociala kontakter på ett tryggt sätt främjas nya rutiner till exempel vid vård- och omsorgsenheter.

De rekommendationer som utfärdats för att skydda befolkningsgrupper med förhöjd risk vid smitta upprätthålls och ses över så att de fortfarande effektivt skyddar befolkningen mot smitta och samtidigt identifierar de krav som övriga grundläggande och mänskliga rättigheter, tryggandet av funktionsförmågan samt sociala och ekonomiska behov ställer.

Rekommendationen att personer över 70 år undviker fysisk kontakt med andra människor i den mån det är möjligt gäller fortfarande. Statsrådet understryker dock vikten av att personer som tillhör riskgrupper använder eget omdöme vid iakttagandet av rekommendationen.

Ärade talman!

Riktlinjerna för förlängning och avveckling av begränsningsåtgärderna baserar sig på en helhetsbedömning där epidemiologiska, juridiska och andra samhälleliga aspekter, såsom sociala och ekonomiska faktorer, av hanteringen av epidemier beaktas. Också grundlagsutskottet har betonat behovet att bedöma begränsningsåtgärdernas samlade nackdelar för samhället i relation till fördelarna.

När vi övergår till ett nytt skede i hanteringen av coronaviruset, alltså till att gradvis avveckla begränsningarna, framhävs varje medborgares, företags och sammanslutnings eget ansvarstagande och övervägande. Läget är fortfarande allvarligt. Därför måste var och en av oss ta ansvar för sin egen och sina medmänniskors hälsa. Mitt bland alla begränsningar och rekommendationer är det viktigaste hur vi själva agerar. Finländarna har hittills agerat mycket ansvarsfullt och jag litar på att vi kommer att göra det också i fortsättningen.

Bookmark