Archive and Chronology of Finnish Foreign Policy
Bookmark

Statsminister Sanna Marin vid remissdebatten om budgetpropositionen för 2021 i riksdagen den 7 oktober 2020

(Det talade ordet gäller)

Ärade talman

Budgetpropositionen för nästa år har utarbetats i en osäker situation där utvecklingen av coronaläget fortfarande är den viktigaste faktorn som påverkar ekonomin.

Ekonomi och hälsa har ett nära samband med varandra. Därför är den bästa ekonomiska politiken i nuläget att effektivt och målmedvetet förhindra spridningen av viruset.

Finland har hittills klarat sig med mindre ekonomiska skador och mindre skuldsättning än många andra länder just därför att vi har lyckats skydda människors hälsa.

I budgetpropositionen har i detta skede reserverats nästan två miljarder euro för akut hantering av coronaläget. De direkta kostnaderna, såsom utgifter för testning, spårning, karantän, vård och hälsosäkerhet i samband med resor, ersätts till fullt belopp så länge sjukdomsläget kräver det.

Ärade talman

Kommunernas ekonomiska situation var svår redan före coronakrisen, som bara har gjort situationen värre. Samtidigt har behovet av tjänster som kommunerna ordnar ökat.

Regeringen vill trygga basservicen för befolkningen. För kommunerna föreslås ett nytt omfattande stödpaket på 1,45 miljarder euro. En del av detta stöd ska enligt förslaget anvisas redan i tilläggsbudgetarna för i år. Stödpaketet bidrar till att trygga hälso- och sjukvårdens, skolornas, småbarnspedagogikens, socialarbetets, bibliotekens och andra tjänsters verksamhet också nästa år.

I denna situation är det nödvändigt att förebygga utslagning och utdragen arbetslöshet och att hantera den sociala krisen. Lyckade insatser i detta resulterar i mindre skador med tanke på såväl den ekonomiska tillväxten som människors välfärd.

Därför är det viktigt att trygga verksamhetsförutsättningarna också för organisationer som utför allmännyttigt arbete. I budgetpropositionen föreslås det att organisationernas finansiering tryggas fullt ut nästa år.

Ärade talman

Det är klart att åtminstone nästa år kommer att präglas av en stimulerande ekonomisk politik. Tillräckligt omfattande och långvariga stimulansåtgärder stärker företagens verksamhetsförutsättningar och ger dem utsikter för tiden efter krisen. I det aktuella konjunkturläget är det också en effektiv politik för att stödja sysselsättningen.

Om pandemin förvärras ute i världen medför det betydande risker för Finlands export. Vid sidan av stimulansåtgärderna har regeringen dragit upp riktlinjer för flera andra åtgärder som skapar en stabil och förutsebar verksamhetsmiljö för företagen. Den viktigaste av dessa i denna budgetproposition är energiskattereformen.

Regeringen har fortfarande beredskap även för snabba nya ekonomiska reaktioner för att stödja människor och företag, om situationen kräver det.

Ärade talman

Vid budgetförhandlingarna drog regeringen upp riktlinjer för ett program för hållbar tillväxt i Finland, som verkställer allokeringen av medel från EU:s återhämtningsinstrument. Programmet bidrar till att överbrygga krisen och stärker samtidigt fundamentet för en framtida tillväxt.

Medel riktas till klimatåtgärder och en grön omställning, utbildning, forskning och innovation, digitalisering, sysselsättningsåtgärder samt förbättring av tillgången till social- och hälsovårdstjänster.

En redogörelse för programmet för hållbar tillväxt överlämnas till riksdagen under höstsessionen.

Ärade talman

Budgetpropositionen för nästa år svarar på den akuta ekonomiska och hälsomässiga situationen, men fortsätter också att utveckla Finland på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt.

I enlighet med regeringsprogrammet förlängs läroplikten till 18 år. Samtidigt blir utbildning på andra stadiet avgiftsfri. Stärkandet av resurserna för utbildning fortsätter på alla utbildningsstadier. Finansieringen av vårdardimensioneringen genomförs i enlighet med gällande lagstiftning. Klimatåtgärderna fortsätter.

Vi bedriver en ansvarsfull politik i kristider. Regeringen har förbundit sig att trygga finländarnas välfärd och att sörja för att hela samhället klarar sig igenom krisen.

Bookmark