Archive and Chronology of Finnish Foreign Policy
Bookmark

Statsminister Marins presentationsanförande vid riksdagens remissdebatt

Statsminister Sanna Marins tal vid riksdagens remissdebat om statsrådets förordning om ibruktagning av befogenheter i enlighet med 86 §, 88 §, 106 § 1 mom. och 107 § i beredskapslagen den 8 mars 2021. Det talade ordet gäller.

Arvoisa puhemies, ärade talman

Ända sedan förra våren har regeringen haft som mål att förhindra coronavirusets spridning i samhället, att trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och att skydda särskilt dem som tillhör en riskgrupp. Redan i ett tidigt skede av epidemin införde vi omfattande samhälleliga restriktioner. Vi har anpassat våra åtgärder när pandemin framskridit och vi har redan flera gånger lyckats bromsa virusets spridning. Vi har klarat oss igenom den första och den andra vågen med lindrigare konsekvenser för folkhälsan och ekonomin än många andra europeiska länder. Nu måste vi lyckas en tredje gång.

Virusvarianterna som spridits sedan slutet av förra året har påverkat coronaläget i Europa, och i många länder börjar epidemin åter förvärras. Också i Finland har coronavirusläget försämrats betydligt under de senaste veckorna. Den brittiska virusvarianten sprider sig snabbare och effektivare än tidigare varianter. Den är mer smittsamt och enligt vissa bedömningar även farligare. Därför måste vi nu än en gång vidta omfattande begränsningsåtgärder.

Ärade talman

Den 1 mars konstaterade statsrådet i samverkan med republikens president att det råder undantagsförhållanden i landet i enlighet med paragraf 3 punkt tre i beredskapslagen. Undantagsförhållandena råder alltså nu till följd av en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka.

Vi har åter infört kraftfulla restriktioner för att förhindra epidemins spridning. Vi stänger ned många av samhällets funktioner i tre veckor. Som ett led i denna helhet har riksdagen precis godkänt regeringens proposition om stängning av restauranger. Med hjälp av dessa begränsningar försöker vi ytterligare minska kontakterna mellan människor, för att antalet smittfall ska gå ner och epidemin hållas under kontroll.

Det enda fungerande sättet att bromsa spridningen av epidemin är att minska fysiska kontakter mellan människor. De närmaste dagarna och veckorna kommer att visa hur långt de nuvarande restriktionerna bär. Regeringen har bedömt att de ordinarie befogenheterna inte räcker till för att bromsa epidemin och trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft. Därför har regeringen överlämnat en förordning om ibruktagande av paragraf 106 moment ett och paragraf 107 i beredskapslagen och en förordning om ibruktagande av befogenheter i enlighet med paragraferna  86 och 88 i beredskapslagen.

Paragraferna 106 och 107 handlar om styrningen av myndigheternas kommunikation och om avgörande av behörighetsfrågor mellan olika myndigheter. Paragraf 86 gäller social- och hälsovårdsenheternas verksamhet. I paragraf 88 finns bestämmelser om social- och hälsovårdstjänster och om hälsoskydd.

Ärade talman

För att hålla epidemin under kontroll behöver vi kommunikation som är tydligare, enhetligare och begriplig för allmänheten. Vi behöver också snabbare beslutsfattande i problemsituationer. Befogenheten enligt paragraf 106 moment ett i beredskapslagen tas i bruk för att trygga allmänhetens tillgång till information och samordna myndigheternas kommunikation.

Syftet med bättre samordning av kommunikationen är att allmänheten och olika sammanslutningar ska få klar och begriplig information om epidemins förlopp, om myndigheternas åtgärder för att bekämpa coronaviruset och om grunderna för åtgärderna. Genom kommunikation kan man i betydande grad påverka hur väl restriktionerna följs och hur effektiva de är, och på så vis påverka hela pandemins utveckling.

Även under undantagsförhållanden ansvarar förvaltningsområdena för sin egen kommunikation. Genom att koncentrera styrningen av kommunikationen om coronavirusläget till statsrådets kansli vill vi säkerställa att hela statsförvaltningen känner till och tillämpar de strategiska riktlinjerna för kommunikationen, även på regional och lokal nivå.

Regeringen föreslår inte att det inrättas ett statligt kommunikationscenter.

Ärade talman

Regeringen har bemödat sig om att strategin ska uppdateras i ljuset av ny information och att vi ska lära oss av våra misstag. Den oklara situation som pågick alltför länge på Helsingfors-Vanda flygplats förra våren borde till exempel ha lösts snabbare. Med hjälp av den befogenhet som anges i paragraf 107 i beredskapslagen kan man snabbt lösa oklarheter i fråga om verksamhetsledning, befogenheter eller uppgifter. Det handlar om att avgöra fall där behörigheten av grundad orsak är flertydig. Då ska meningsskiljaktigheten avgöras i statsrådet på framställning av statsministern. Statsrådet kan också besluta vilken myndighet inom statsförvaltningen som ska sköta en uppgift som gäller flera än en enhets verksamhetsområde eller om vilket inte har föreskrivits särskilt.

Ärade talman

Paragraf 86 i beredskapslagen gäller social- och hälsovårdsenheternas verksamhet. Bestämmelserna i paragrafen gör det möjligt för social- och hälsovårdsministeriet och regionförvaltningsverket att genom sina beslut ålägga såväl kommunala som privata tjänsteproducenter inom social- och hälsovården att lägga om sin verksamhet. Sådana beslut kan fattas om coronaepidemin försvagar servicesystemets funktionsförmåga och i väsentlig grad äventyrar tillgången till tjänster. En förutsättning är att de övriga åtgärder som redan vidtagits inte är tillräckliga för att trygga tillgången till social- och hälsovårdstjänster.

Med stöd av paragraf 88 i beredskapslagen kan kommuner i särskilt angivna områden beviljas rätt att avvika från tidsfristerna för icke brådskande hälso- och sjukvård, om det är nödvändigt för ordnande av brådskande vård. Då kan verksamhetsenheterna inom hälso- och sjukvården vid behov överföra sina resurser från icke brådskande vård till brådskande vård. Slopandet av tidsfristerna för icke brådskande vård får dock inte äventyra patientens hälsa, utan patientsäkerheten ska prioriteras under alla omständigheter. Slopandet av tidsfrister gäller dessutom inte bedömningar av vårdbehovet.

Ärade talman

Dessa ibruktagningsförordningar avses träda i kraft den 11 mars 2021 och gälla till och med den 30 april 2021. Om riksdagen godkänner de ibruktagningsförordningar som statsrådet utfärdat, blir paragraferna 106 och 107 direkt tillämpliga. Med stöd av den befogenhet som anges i paragraf 86 i beredskapslagen kan social- och hälsovårdsministeriet och inom sitt verksamhetsområde regionförvaltningsverket meddela ålägganden som gäller verksamhetsenheter för social- och hälsovården. Med stöd av paragraf 88 i beredskapslagen föreläggs riksdagen separat en tillämpningsförordning som gäller iakttagandet av tidsfristerna för tillgång till icke brådskande vård. Genom förordningen föreskrivs det om begränsningar och förutsättningar i fråga om befogenhetens omfattning.

Det är också möjligt att statsrådet utöver de ibruktagningsförordningar som behandlas i dag blir tvunget att senare ta i bruk ytterligare paragrafer i beredskapslagen och förelägga riksdagen förordningar om ibruktagning av dem.

Ärade talman

Jag tackar alla riksdagspartier för ert gemensamma engagemang när det gäller att tackla krisen. Under det senaste året har vi fört flera parlamentariska debatter om epidemiläget och hälso- och sjukvårdens bärkraft. Finlands styrka är att vi i den här nationella krisen kan samarbeta på ett konstruktivt sätt över regerings- och oppositionsgränserna. Regeringen vill fortsätta på den inslagna vägen av samarbete, och vårt mål är att hålla riksdagsgrupperna informerade och regelbundet diskutera situationen och åtgärderna med er.

Jag vill också tacka finländarna för deras ansträngningar för att iaktta restriktionerna. Vi står i en kamp mot ett virus som sprider sig allt snabbare. Vi kan vinna kampen, men det kräver att var och en deltar och agerar ansvarsfullt.

Bookmark