Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Poista kirjanmerkki

Elisabeth Rehn, festtal vid Överby skolors 75-årsjubileum

PUBLICERINGSFRI 11.8.90 EFTER 11.00

Världens växande befolkningsantal kräver att jordbruksproduktionenglobalt sett ökas för att kunna mätta alla hungriga munnar, framhöll minister Elisabeth Rehn i sitt festtal vid Överby skolors 75 årsjubileum på lördagen.Då vi vet att världens livsmedelsproduktion inte kommer att räckatill, är det enligt bl.a. det ansedda Worldwatch institutet viktigt att den stärks på alla tänkbara sätt, också i en situation därden geografiska fördelningen av matproduktionen är synnerligenojämn.


Mot bakgrunden av dessa fakta känns talet om vår egen produktionoch överproduktion något groteska, också då kritiken backas upp avfördelaktiga världsmarknadspriser. Finland är ett dyrt land. Vi har dyra bostäder, bilar, arbetskraft.Det vore kanske ännu mer förvånande om avvikande från detta matenskulle vara exceptionellt billig. Ändå måste det givetvis varaett mål för oss att komma åt alla de faktorer som fördyrar våralivsmedel, i likhet med att prisnivån i vårt land alltsomallt måstefås ner.


I den tid av omvälvningar vi lever i, och som starkt ocksåpåverkar trädgårdsnäringen, är det viktigt att näringen sluter sinaled och kritiskt granskar sin situation. Vad kan göras bättre, harman satsat tillräckligt på kvalitet, utbildning, marknadsföring?En förhållandevis bekämpnings- och tillsatsmedelsfri produktion kommer att vara en av trädgårdsnäringens viktigaste argument i framtiden då konsumenter väljer grönsaker, bär och frukt. Det kan också motivera till att betala ett något högre pris. Krav på ursprungslandsbeteckning och fortsatt granskning av importerade livsmedelär väsentliga.


Vi skall kanske också minnas att det lägre priset som i många länder betalas för livsmedlen kanske kostar på ett annat sätt.I många mellaneuropeiska länder där användningen av konstgödselär mångfaldig jämförd med vårt land betalas priset i form av urlakning och förgiftning av jorden.Det är viktigt att vi har vår egen livsmedelsproduktion. I dagens situation kan vi ändå inte stanna i en väntan på vad som kommaskall. Trädgårdsnäringen måste själv leda utvecklingen, göra sigattraktiv för konsumenterna genom saklig information, bättre serviceoch givetvis också lägre pris. Passiv underkastelse leder ingenvart, en attack i positiv mening mot konsumenterna ger näringen enframtid, sade Elisabeth Rehn.

Poista kirjanmerkki