Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Puolustusministeri Elisabeth Rehn Kemian Päivillä 3.11.1992 klo 9.15

Te, arvoisat kuulijani, tiedätte, että kaikki
elämä on suurelta osin nimenomaan kemiaa. Moni ei
tätä kuitenkaan vielä tiedä tai tule ajatelleeksi.
Kaikki kemia ei tosin ole elämää, mutta edellä
sanomani on yritys tunnustaa kemian suuri
merkitys. Kemikaaleja pelkäävä ihminen ei tule
ajatelleeksi, että hänen omat muistonsa ja
ajatuksensakin perustuvat kemiallisiin reaktioihin.
Kemia on siis tärkeä asia!

Finlands största industribranscher är
skogsindustrin och metallindustrin. Låt oss syna dem
litet närmare. Det visar sig omedelbart att den
tyngsta delen av skogsindustrin utgörs av den
s.k. kemiska skogsindustrin, d.v.s. cellulosa-
och pappersindustrin. Och metallindustrins
ryggrad är dess basindustri, den metallurgiska
industrin, som också använder sig av kemiska
processer. Vi märker alltså att utöver den egentliga
kemiska industrin som har blivit en oersättlig
och framgångsrik del av Finlands industri hör
stora delar av de två stora branscherna av vår
exportindustri till kemisk processindustri.

Vielä kolmas näkökulma, arvoisat kuulijat. Se on
historian näkökulma. Suomi ei ehkä kuulu kemian
eikä yleensäkään luonnontieteen historian
suurvaltoihin. Mutta sellaiset nimet kuin Gadolin,
Komppa ja Virtanen osoittavat, että kemia on
kunnioitettavan pitkän ajan ollut maamme tieteen
ja kulttuurin tärkeä ulottuvuus. Sitä paitsi; he
edustivat kemisteinä laajaa skaalaa: epäorgaanista
ja orgaanista kemiaa, kemian teknologiaa ja
biokemiaa.

Olen halunnut osoittaa, että kemia ja kemistit
ovat tärkeitä. Mitä Teiltä sitten odotetaan?

Siihen näyttää vastaavan tämänvuotisten Kemian
Päivien ohjelma. Biotekniikka ja huipputekniikka
ovat esillä. Kovenevassa kansainvälisessä kilpailussa
nämä ovat aloja, jotka voivat auttaa Suomen
pois talouslaman kuilusta, vieläpä lisäämättä
ympäristön kuormitusta tai luonnonvarojen käyttöä.
Nehän perustuvat nimenomaan ihmisen osaamiseen;
pään ja käden taitoihin. Taloudellisessa
yhdentymisessä on tällaisten alojen kehittämisellä
varsin suuri merkitys.

Hälsa, näring och livsmedel hör också till
Kemidagarnas teman. De symposier som är avsedda att
presentera nya rön inom teknisk kemi och inom
livsmedelsvetenskaperna har blivit ett måste för
vederbörande specialister. Tyvärr nås allmänheten
inte lika lätt och den har följaktligen ofta
felaktiga föreställningar om sjukdomsorsakerna,
om kosten och hälsan och till och med om
livsmedlens beskaffenhet ur konsumentens synvinkel trots
att de egna sinnena bekräftar den vanligen höga
kvaliteten. Har naturvetenskaparna alltså försummat
informationen till medborgarna? Det finns
uppenbarligen ett klart behov av att rätta till
de värsta vanföreställningarna. Borde man inte
under dessa Kemidagar också diskutera hur man kan
få kunskapen att nå allmänheten? Kemofobin borde
kunna ersättas med riktiga baskunskaper om kemins
väsen och betydelse i positiv bemärkelse.

Mutta ihmisten pelot ovat myös oikeutettuja.
Suotta ei ole viime vuosina tehty kansainvälisiä
sopimuksia ympäristöön vaikuttavien onnettomuuksien
torjunnasta ja ilmoittamisesta. Tiedonsaanti
on yleensä ollut vaikeampi ongelma kuin
onnettomuuksien vaikutukset - varsinkin muissa maissa
kuin siellä, missä onnettomuus tapahtui.
Puolustushallinnolla on oma ympäristönsuojelun
tavoiteohjelmansa. Sen mukaan pyritään kouluttamaan
henkilökuntaa ja myös varusmiehiä
suuronnettomuuksien ja ympäristökatastrofien torjumiseksi.
Puolustusvoimien työvoima-avun etuna on nopea
saatavuus.
Ympäristöasiathan ovat kaikille läheisiä ainakin
meillä, mutta tietoja puuttuu. Kemistit parantavat
täällä jälleen omia tietojaan ympäristönsuojelusta.
Metsäteollisuuden ympäristöasiat ovat
tietenkin esillä, samoin maatalouden vesiensuojelu,
rehevöityminen - joka valitettavasti suurelta
osin liittyy juuri maatalouteen - sekä fossiilisiin
polttoaineisiin perustuvan energiantuotannon
viimeaikainen kehitys, joka luonnollisesti liittyy
läheisesti myös ympäristönsuojeluun. Ympäristönsuojelun
uskottavuutta ja läpäisevyyttä lisää
olennaisesti se, että tällaisissa asiantuntijakokouksissa,
kuten myös äskettäin esimerkiksi
Eläinlääkäripäivillä ja Arkkitehtipäivillä ja taas
tämän kuun lopussa Energiapäivässä, käsitellään
ympäristönsuojelua sekä erikseen että muiden
aiheiden eräänä tärkeänä ulottuvuutena.

Olemme vähitellen oppineet, että ympäristöasiat on
yhdennettävä - integroitava - yhteiskunnan, yritysten ja
muiden yhteisöjen sekä yksilöjen toimiin. Teollisuudelle
tämä valkeni varhain, muille elinkeinoille myöhemmin. Hallinnossakin,
sekä kunnissa että valtion puolella, on ollut sokeita kohtia.
Tässä en voi olla sanomatta, että puolustusvoimilla on
jo pitkään, pitempään kuin useimmilla muilla hallinnonaloilla,
ollut omat ympäristönsuojelu-elimensä. Ehkä ne eivät aluksi
olleet kovin tehokkaita, mutta nykyisin asenteet ovat
kypsyneet niin, että käytännön toiminta on nyt asianmukaista.
Puolustuvoimathan on erittäin suuri kouluttaja ja siihen
koulutukseen mahtuu hieman myös ympäristönsuojelua
elimellisenä osana kokonaisuutta.

Arvoisat kuulijat. Käytän tässä puolustusvoimia
esimerkkinä, mutta tiedän, että monella muulla
alalla ympäristöasiat ovat yhtä keskeisiä.
Vähintäänkin mielenkiintoista on, miten kaupan ja
ympäristönsuojelun yhtymäkohtia ja ristiriitoja
on viime aikoina alettu pohtimaan. Samalla
tullaan myös lähemmäksi kuluttajia. Maailmankaupan
ja ympäristöpolitiikan ristiriitoihin yritettiin
paneutua kesäkuussa 1992 Rio de Janeirossa YK:n
ympäristö- ja kehityskonferenssissa. Tässähän on
kysymys teollistuneen maailman ja kehitysmaiden
välisistä ristiriidoista.
Riossa tunnustettiin myös ns. siirtymätalouksien
eli Itä-Euroopan ja itäisen Keski-Euroopan
ongelmat, joista suuri osa liittyy ympäristöön. Meille
lähialueiden ympäristöongelmien ratkaisu on
turvallisuuden kannalta tärkeä kysymys. Meidän
mahdollisuutemme ovat melko vähäiset ongelmiin
verrattuina. Valitettavasti muiden toimet ovat
toistaiseksi jääneet pääasiassa kauniiksi puheiksi.
Suomen sinänsä pienehköin voimavaroin on sentään
saatu aikaan paljon koulutusta, parannettu
hallinnon valmiuksia ja valmisteltu investointeja
edellyttäviä hankkeita niin konkreettisesti, että
niiden pitäisi kelvata kansainvälisten rahoituslaitosten
rahoitettaviksi.

Jag återkommer ännu till miljön, handeln och
konsumenten. Ett av de nyaste inslagen i
miljöpolitiken är miljömärkningen av produkter och
konsumentupplysningen om varornas och tjänsternas
miljömässiga egenskaper "från vaggan till
graven", d.v.s. bedömningen av produkter ur en
kretssloppssynvinkel. Här behövs det igen kemi
och kemister. Jag ser att Kemidagarnas program
tangerar även denna problematik.

Med dessa ord framför jag statsmaktens varma hälsning
till Kemidagarna. - Esitän valtiovallan lämpimän tervehdyksen Kemian Päiville.

Lisää kirjanmerkki