Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Puolustusministeri Elisabeth Rehnin puhe Uudenmaan kymmenensissä maanpuolustusjuhlissa Kirkkonummella 4.10.1992 klo 14.00

Arvoisat kuulijat!

Olen iloinen siitä, että minulle on suotu mahdollisuus
osallistua tähän tilaisuuteen ja lausua
muutama sana eräistä ajankohtaisista aiheista.
Erityisen ilahtunut olen siitä, että näin arvokas
tilaisuus on haluttu järjestää kotikunnassani.
Tämä on jälleen yksi esimerkki puolustusvoimien
ja ympäröivän yhteiskunnan hyvästä yhteistyöstä.

Ärade lyssnare!

Jag är mycket glad över att jag har beretts tillfälle
att deltaga i den här festen och säga några
ord om aktuella ämnen. Speciellt glad är jag över
att en så här värdefull tillställning har ordnats
i min hemkommun. Detta är ytterligare ett exempel
på det goda samarbetet mellan försvarsmakten och
det övriga samhället.
Turvallisuus- ja poulustuspolitiikkaa sekä
puolustusvoimia koskeva keskustelu on viime aikoina
ollut suhteellisen vilkasta. Tähän on varmasti
monta syytä. Valtiontalouden heikko tilanne ja
sen mukanaan tuoma säästötarve on varmasti näistä
yksi. Puolustushallinnon säästömahdollisuuksista
on esitetty erisuuntaisia mielipiteitä. Todettakoon
tässä yhteydessä, että eduskunnan käsittelyssä
olevan vuoden 1993 tulo- ja menoarvion
mukaan puolustusmäärärahat laskevat ensi vuonna
reaalisesti noin 12 %. Paljon julkisuutta
saaneista materiaalihankinnosta huolimatta
puolustushallinto todellisuudessa siis osallistuu
yhteisiin säästötalkoisiin vähintään kohtuullisessa
määrin.

Man har rätt att vänta sig, och detta gäller
naturligtvis samtliga förvaltningsgrenar, att de
uppgifter man har ålagts återspeglas av de resurser
man har till sitt förfogande. Om ytterligare
nedskärningar av försvarsanslagen förverkligas
kan man med fog fråga sig om uppgifterna och
resurserna står i rätt proportion till varandra.

Toinen keskustelua herättänyt tekijä on ollut
puolustusvoimien johtamis- ja hallintojärjestelmän
uudistaminen. Uusi järjestelmähän astuu voimaan
ensi vuoden alusta lukien. Uudistuksen eräs
päätarkoitus oli henkilöstön kohdentaminen esikunnista
kentälle, koulutustehtäviin. Säästövelvoitteista
johtuen kohdentamistavoitteista joudutaan
nyt suurelta osin luopumaan. Uudistuksen
yhteydessä vapautuvat henkilöstöresurssit joudutaan,
kohdentamisen sijasta, käyttämään henkilöstön
vähentämiseen. Uskon kuitenkin, että tämä
sodanjälkeisen ajan laajamittaisin organisaatiouudistus
puolustushallinnon alalla tulee tehostamaan
puolustusvoimien toimintaa ja paremmin vastaamaan
nykypäivän vaatimuksia.
Ytterligare en faktor som har förorsakat diskussion
är den förändrade säkerhetspolitiska situationen
i Östersjöområdet. Sovjetunionens sönderfall,
de baltiska republikernas självständighet
och Tysklands återförening är händelser sonm
naturligtvis har betydelse även ur finsk synpunkt.
Resultatet av dessa händelser är att den
militärpolitiska tyngdpunkten i Östersjöområdet
förskjutits norrut, till trakterna av Finska
vikens mynning, samt att ett militärt vacum,
eller näst intill, uppkommit i de baltiska republikerna.
Estlands planer på att, trots tillsvidare
obefintliga övervakningsmöjligheter, upprätta
ett 12 sjömil djupt territorialvatten, har även
betydelse i detta sammanhang.

Jag anser inte heller det vara speciellt överraskande
att även frågor i anslutning till försvaret
av Åland diskuteras i anslutning till dessa skeenden.
Däremot vill jag även i detta sammanhang
bestämt tillbakavisa alla påståenden om att
försvarsministeriet eller försvarsmakten skulle vara
i beråd att taga initiativ till någon förändring
av Ålands ställning som demilitariserad zon. För
säkerhets skull vill jag dock tillägga att det
även för högt uppsatta officerare är tillåtet
att, på ett sakligt sätt, deltaga i diskussionen
om säkerhetspolitiska frågor ur militär synpunkt.
Jag vill inte vara den som sätter munkavle på
någon. Den tiden hoppas jag är förbi även i vårt
land.

Keskustelun aiheita tulee puolustushallinnon
alalla riittämään tulevaisuudessakin. Varusmieskoulutuksen
uudistaminen ja naisten osallistuminen
maanpuolustukseen tulevat lähiaikoina todennäköisesti
entistä enemmän nousemaan keskustelun
aiheiksi. Näin tulee ollakin. Avoin keskustelu
tulevista muutoksista edesauttavat osaltaan hyvään
lopputulokseen pääsemistä.

Suomalaisten maanpuolustustahto on säännöllisissä
tutkimukissa todettu olevan kansainvälisesti
korkealla tasolla. Tätä käsitystä vahvistaa entisestään
äskettäin Hangon alueella kertausharjoituksessa
olleiden reserviläisten keskuudessa
tehty tutkimus. Tutkimuksessa kävi ilmi, että
ylivoimainen enemmistö reserviläisistä luottavat
sekä omaan, ryhmänsä että kouluttajiensa kykyyn
kriisin aikana suoriutua tehtävistään. Maanpuolustustahto
onkin eräs koko maanpuolustuksemme
kulmakiviä. Kaikilla meillä puolustushallinnon
piirissä työskentelevillä onkin suuri vastuu
maanpuolustustahdon säilyttämisestä ja edelleen
vahvistamisesta.
Tässä työssä olemme perinteisesti saaneet arvokasta
tukea vaapehtoisjärjestöiltä, josta tämäkin
juhla on oiva esimerkki. Tästä tuesta haluan
esittää parhaimmat kiitokseni kaikille maanpuolustuksen
piirissä työskenteleville järjestöille ja
yhteisöille. Uskon, että voimme tulevaisuudessakin
tehdä tuloksellista yhteistyötä
tämän yhteisen asiamme hyväksi.

Mina damer och herrar, och speciellt Ni, ärade
veteraner!

Hyvät naiset ja herrat, ja erityisesti Te,
arvoisat veteraanit!

För ett halvt sekel sedan ställdes det finska
folket mot väggen. Då togs det mått av det finska
folkets vilja och förmåga att trygga vår ställning
som självständig nation. Sviterna av denna
kraftmätning var, i vart fall indirekt, märkbara
i varje familj och hushåll. Det var Ni veteraner,
Ni män och kvinnor som deltog i försvaret av vårt
fosterland, och Er offervilja som gjorde det
möjligt att bevara vår självständighet. Det stora
antal hjältegravar som finns runt om i landet
påminner oss om att ungefär 90 000 män och kvinnor
offrade allt för fosterlandet.
Efter krigsårens kraftansträngningar följde ett
nytt skede i historien; uppbyggnaden av landets
ekonomi och relationerna till grannländerna.
Samnia generation som bar huvudansvaret för tryggandet
av vår självständighet under krigsåren
genomförde även dessa nya uppgifter med framgång.
Sodan aikana ja sen jälkeisinä vuosikymmeninä
maamme tulevaisuutta rakentaneet ihmiset ovat
jättäneet meille arvokkaan perinnön. Meidän kaikkien
velvollisuus on vaalia tätä arvokasta perinnettä.
Tällä en lunnollisestikaan tarkoita sitä,
että kehitys olisi pysäytettävä, päinvastoin.
Maailma muuttuu tänä päivänä nopeammmin kuin

olemme osanneet odottaakkaan ja yhteiskunnan eri
alojen on luonnollisesti seurattava aikaansa.
Vaikka juuri tänä päivänä taloudelliset tekijät
asettavat tiukkoja rajoituksia, on meidän suunniteltava
toimintaamme myös pidemmällä tähtäimellä.
Tämä koskee tietysti myös puolustushallintoa.
Puolustushallinnossa on toteutettu tai on suunnitteilla
suuri määrä sellaisia uudistuksia jotka
nimenomaan tähtäävät tulevaisuuteen. Olemme luonnollisesti
myös valmiita osallistumaan valtiontalouden
säästätalkoisiin. Kohtuullista kuitenkin
on, että puolustushallinnon määrärahat pidetään
tehtäviin nähden kohtuullisella, vuosittain tasaisella
tasolla. Hankintamäärärahoista voidaan
tietysti teoriassa ja lyhyellä tähtäimellä säästää.
Tämä olisi kuitenkin hyvin epäviisasta koska
hankintatarpeet tällöin kerääntyvät tuleville
vuosille. Toivon, että meillä edelleen riittää
malttia luoda edellytykset puolustuskykymme
pitkäjänteiselle ylläpitämiselle.
Iloitkaamme siitä, että voimme tänä vuonna viettää
itsenäisyytemme 75-vuotisjuhlallisuuksia,
taloudellisista vaikeuksista huolimatta, kansainvälisesti
vertaillen hyvissä olosuhteissa. Kunnioittakaamme
niitä ihmisiä jotka ovat eri tavoin

turvanneet itsenäisyytemme ja rakentaneet
yhteiskuntaamme menneinä vuosina.
Låt oss glädja oss över att vi har möjlighet att
fira 75-års jubileum av vår självständighet,
trots ekonomiska svårigheter, i internationellt
sett goda förhållanden. Låt oss ära de människor
som på olika sätt har tryggat vår självständighet
och byggt upp vårt samhälle under de år som gott.

Lisää kirjanmerkki