Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

NORDISKA RÅDETS SESSION 1992 Försvarsminister Elisabeth Rehn: Tal i generaldebatten tisdagen 3.3.1992

Herr President,

Det nordiska arbetet på jämställdhetsområdet blir
allt livligare. Mycket har genomförts sedan 1974
främst inom områdena arbetsliv, utbildning, social-
och familjepolitik, boende- och samhällsplanering
samt kvinnor och politik.
I handlingsplanen för 1989-1993 har de nordiska
jämställdhetsministrarna valt att sätta två teman i
fokus för det nordiska jämställdhetssamarbetet
nämligen:
- Kvinnors roll i den ekonomiska utveckligen
- Kvinnors och mäns möjligheter att kombinera
familjeliv och arbetsliv

Det nordiska likalöneprojektet

Finansieras med nordiska och nationella medel och
är ett centralt tema i den nordiska handlingsplanen
för jämställdhet. Det är ett femårigt projekt, som
avslutas i slutet av 1993.
Projektet beskriver och analyserar likalöneutvecklingen
i de nordiska länderna, informerar och
skapar debatt. Under projektets gång kommer man
också att föreslå hur de mekanismer som medför
löneskillnader mellan kvinnor och män, kan förändras.
Huvudmålet för projektet är att minska löneklyftan
mellan män och kvinnor. För detta ändamål har
projektet varit aktiv i att informera om löneklyftan,
deltagit i lönedebatten samt inverkat med energi
för att hålla debatten livlig genom att utge
nationella och nordiska publikationer.

Det är med glädje jag kan konstatera att förberedelserna
inför Nordiskt Forum 1994, som hålls i Åbo
3-8 augusti, har kommit igång, vi har valt en nordisk
projektledare och styrgruppen som leds av
riksdagsledamot Margareta Pietikäinen kommer att ha
sitt första möte inom en månad. Planeringsgruppen
som har en bred förankring i olika kvinno, ungdoms
och övriga organisationer kommer att sammanträda
ännu detta år.

Ett seminarium som finansierades av ministerrådet
hölls på hösten 1991 i Åbo där de största nordiska
kvinnoorganisationerna sammankom för att diskuteRa
sina målsättningar inför FORUM 1994. En Skriftlig
rapport från seminariet har publicerats.
Även andra förberedande seminarier för nordiska
kvinnor och kvinnogrupper har hållits. Vi kan alltså
dra slutsatsen att intresset och entusiasmen inför
Nordiskt Forum 1994 är stort.

Enligt ministerrådets beslut är temat för Nordiskt
forum Kvinnors liv och arbete. Inom detta tema kan
alla grupper presentera sitt arbete och sina
målsättningar. Vi hoppas speciellt på att få ungdomar
med. Dessutom hoppas vi på engagemang från manliga
deltagare. Män som vill ställa upp i
jämställdhetsarbetet för att förandra mansrollen och för att i
praktiken föra fram den nordiska modellen för
jämställdhet berörs.

Vi kommer även att arbeta aktivt för att få ett
brett deltagande från de baltiska länderna. I
september detta år arrangerar ÄK-JÄM, med finansiellt
stöd från den nordiska Balticum fonden, että
seminarium i Riga tillsammans med de baltiska kvinno-
organisationerna. Kvinnorna och kvinno-organisationerna
i Lettland har varit mycket ivriga
att arrangera detta seminarium. I det praktiska
arbetet inför seminariet har vi haft mycken hjälp
av det Nordiska Informationskontoret som finns i
Riga. Detta seminarium kan ses som ett första led i
de baltiska kvinnornas förberedelsearbete inför
Nordiskt Forum 1994.

Personligen ser jag med förväntan på NORDISKT FORUM
1994 och jag hoppas att vi kommer att få en
minnesvärd manifestation av nordiska kvinnors liv och
arbete, men jag hoppas också på utmaningar inför
framtiden.

Lisää kirjanmerkki