Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

UNDERLAG TILL INLÄGG MED ANLEDNING AV MEDLEMSFÖRSLAGET OM EN NORDISK BERÄKNINGSMODELL FÖR VÄRDERINGAV OBETALT ARBETE

2 th hållas onsdagen den 4.3. (14.00 - 18.00)
när juridiska utskottets saken behandlas

 

Medlemsförslaget pekar på att vi i Norden har kommit
långt i arbetet för jämställdhet, men att vi
ännu ej försökt att värdera det obetalda arbete som
utförs i eget eller andras hushåll. Utan värdering
är detta arbete osynligt och möjlighet att skatta
framför allt kvinnornas bidrag till den totala
ekonomin saknas.

Nedlemsförslaget tar upp behovet av jämförbara
tidsanvändingsstudier i de nordiska länderna. Sådana
studier är nödvändiga för att ge underlag för
skattningar av mängden obetalt arbete. Hittills har
Finland, Norge och Sverige genomfört jämförbara
undersökningar. Underlag finns för att påbörja ett
arbete på nordisk nivå med att ta fram en
beräkningsmodell för värdering av obetalt arbete.

Medlemsförslaget är i stort sett bra. Den del som
avser utarbetetandet av en BNP, som omfattar även
obetalt arbete, torde väl i första hand röra sig om
en alternativ BNP som kompletterar den sedvanliga.
Det är inte troligt att nationalräkenskapsexperterna
skulle acceptera att den traditionella BNP utan
vidare ersätts av en ny.

Det är utmärkt om en första delrapport från ett
projekt för utveckling av en nordisk beräkningsmodell
för värdering av obetalt arbete kan presenteras
i samband med Nordiskt Forum 1994.
Medlemsförslaget nämner inget om finansieringen av
projektet. Det är en mycket viktig fråga, som
ministerrådet måste ta ställning till på ett mycket
tidigt stadium. Det rör sig med all säkerhet om ett
ganska stort projekt, som löper pver 3 år eller
mer. Det måste också betecknas som tvärsektoriellt,
vilket innebär att det involverar fler sektorer än
jämställdhetssektorn.

Lisää kirjanmerkki