Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Poista kirjanmerkki

Maanpuolustuskorkeakoulun avajaisissa Kadettikoululla 14.1.1993 klo 15.00

Herra Tasavallan Presidentti ja rouva Koivisto!
Herra pääministeri!
Maanpuolustuskorkeakoulun Herra Rehtori!
Hyvät Naiset ja Herrat!

Minulle on suuri ilo tuoda tähän historialliseen
tilaisuuteen puolustusministeriön tervehdys.
Tunnettu tosiasia on, että suomalainen sotilaskoulutus,
myös upseerikoulutus, on kansainvälisesti korkealla
tasolla. Tämän olen itse voinut
todeta mm vieraillessani YK:n rauhanturvajoukkojen
toimialueilla eri puolilla maailmaa. Suomalainen
sotilas ja upseeri kestää myös sotilaskoulutuksensa
osalta hyvin vertailun minkä tahansa muun vastaavan
järjestelmän edustajan kanssa.

Meidän ei kuitenkaan tule tässäkään suhteessa
tyytyä saavutettuihin tuloksiin. Maanpuolustuskorkeakoulun
toiminnalle asetetut vaativat tavoitteet osoittavat
ettei näin olekaan asian laita.

Uudistuksen yhteydessä on upseerikoulutus
hallinnollisesti ja toiminnallisesti yhdistetty yhden
korkeakoulun sisällä tapahtuvaksi. Samalla on
saatu periaatteellinen hyväksyminen upseerikoulutuksen
rinnastamiselle muihin korkeakoulututkintoihin. Tämä
on luonnollisesti erittäin myönteistä.

Hallinnollinen uudistus, koulutuksen sisällön ja
koulutusmenetelmien uudistaminen sekä tutkintojen
rinnastettavuus luovat hyvät puitteet koulutuksen
tason nostamiselle. Näin voidaan todeta huolimatta
siitä, että Maanpuolustuskorkeakoulun resurssit,
aikaisempiin kaavailuihin verrattuna,
ovat selvästi pienentyneet.

Meidän on kuitenkin pidettävä mielessä, että
maanpuolustuskorkeakoulun on itse viime kädessä
ansaittava paikkansa muiden korkeakoulujen joukossa.
Lakien, asetusten ja kokoonpanokaavioiden
sekä edellä mainittujen uudistusten avulla tätä
paikkaa ei vielä ole lunastettu. Maanpuolustuskorkeakoulun
sisällä tehtävän opetus- ja tutkimustyön laatu on
tässä suhteessa ratkaiseva.

Näiden perusteella muu tiedeyhteisö arvioi voidaanko
maanpuolustuskorkeakoulu hyväksyä sen
täysivaltaiseksi jäseneksi. Uskon, että tässä
suhteessa erityisesti, korkeatasoisen opetustyön
ohella, tullaan kiinnittämään huomiota kriittisen
ja riippumattoman tutkimustoiminnan laatuun ja
laajuuteen. Meidän on rehellisesti myönnettävä,
että upseerikoulutuksessa on tässä suhteessa
aikaisemmin ollut puutteita. Tehtyjä tutkimuksia
ei myöskään riittävässä määrin ole hyödynnetty
hallinnonhaaran toiminnassa.

Suomalaisen upseerin tehtävät tulevat tulevaisuudessakin
liittymään puolustusvoimien rauhan ja
kriisin ajan johtamiseen. Toiminnan ja tehtävien
luonne edellyttää kuitenkin mahdollisuutta laajentaa
opintoja nykyistä enemmän puhtaiden sotilasaineiden
ulkopuolelle. Ensimmäiset askeleet
tähän suuntaan onkin jo otettu. Toivon, että
Maanpuolustuskorkeakoulun perustamisen myötä
upseerikoulutuksen yhteydet muuhun korkeakoulumaailmaan
muodostuvat entistä tiiviimmiksi.
Nyt on luotu edellytykset edellä mainittujen
puutteiden korjaamiselle. Toivon ja uskon, että
Maanpuolustuskorkeakoulu pystyy vastaamaan sille
asetettuihin haasteisiin. Samalla korostan korkeakoulun
velvollisuutta vaalia suomalaisen
upseerikoulutuksen monisatavuotisia - kunniakkaita
perinteitä.

Maanpuolustuskorkeakoulun henkilökunta ja opiskelijat!

Toivotan Teille mitä parhainta menestystä työssänne
suomalaisen upseerikoulutuksen uudistamiseksi
ja edelleen kehittämiseksi.

Poista kirjanmerkki