Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Poista kirjanmerkki

Ulkoasianministeri Väyrysen Puheenvuoro Moskovan Inhimillinen ulottuvuus -kokouksessa 10.9.1991

epävirallinen suomennos

Arvoisa puheenjohtaja,

(1) Minulla on ilo olla tänään Moskovassa ottamassa osaa ETYKin inhimillinen ulottuvuus -konferenssin kolmannen kokouksen työskentelyn avajaisiin. Tämä kokous on muodostunut merkityksellisemmäksi kuin tuskin kukaan pystyi aavistamaan vain parisen viikkoa sitten. Melkein kaikkien ETYK-maiden ulkoministerien läsnäolo Moskovassa osoittaa, kuinka tärkeänä kokousta pidetään.

(2) ETYK-maiden valtion- tai hallituksen päämiehet julistivat Uutta Eurooppaa koskevassa peruskirjassa, jonka he allekirjoittivat Pariisin huippukokouksessa viime marraskuussa: "Eurooppa on vapautumassa menneisyyden perinnöstä. Miesten ja naisten rohkeus, kansojen tahdon lujuus ja Helsingin päätösasiakirjan aatteiden voima ovat avanneet Euroopassa demokratian, rauhan ja yhtenäisyyden uuden aikakauden". Nämä olivat syvällisiä ja todellakin ennustuksellisia sanoja. Kuluneiden viikkojen tapahtumat täällä Neuvostoliitossa ovat osoittaneet, että ihmisten rohkeus ja ajatuksen mahti ovat
tekijöitä, jotka voivat muuttaa historiaa. Onnittelen niitä johtajia ja tavallisia kansalaisia jotka osoittivat sellaista sankarillisuutta puolustaessaan demokratian ja oikeusvaltion periaatteita. Demokratia ja ihmisoikeudet ovat muodostuneet ETYK-maiden yhteiseksi omaisuudeksi.

(3) Olemme kiitoksen velkaa isännillemme tämän kokouksen erinomaisista järjestelyistä. Osoitan sanani erityisesti kokouksen pääsihteerille Vladimir Petrovskille ja hänen henkilökunnalleen. Isäntämme ovat valmistelleet kokousta olosuhteissa, joita voidaan kuvata poikkeuksellisiksi. Siksi on sitäkin tervetulleempaa, että kokous pidetään Wienin kokouksessa tammikuussa 1989 sovitun aikataulun mukaisesti. Olen varma, että isäntämme huolehtivat osaltaan kokouksemme työskentelyn joustavasta ja tehokkaasta sujumisesta.

Arvoisa puheenjohtaja,

(4) Suomi tervehtii äskettäin itsenäistyneitä Viron, Latvian ja Liettuan valtioita. Niiden kansojen toiveet saavat nyt täyttymyksensä. Emme voi muuta kuin ihailla niiden sitkeyttä ja itsekuria pyrkimyksessä itsenäisyyteen. Toivotamme Baltian maat tervetulleiksi ETYKin valtioiden perheeseen täysivaltaisina
osanottajina samalla kuin tahdomme kehittää edelleen vuosisatoja vanhoja suhteitamme niiden kanssa.

(5) Jugoslaviassa poliittinen epäsopu on johtanut väkivaltaan ja verenvuodatukseen. Huolimatta kansainvälisen yhteisön parhaista yrityksistä voimankäyttö jatkuu vähentymättä. Jugoslavian kriisi on suuri haaste ETYKille. Väkivallan noidankehä on saatava pysähtymään. Vain silloin on konfliktin poliittinen ratkaisu mahdollinen. Kannatamme Euroopan Yhteisön ja sen jäsenmaiden ponnistuksia tässä suhteessa. Toivomme lujasti, että Jugoslavian osapuolet käyttävät hyväkseen juuri alkaneen Haagin konferenssin tarjoamaa mahdollisuutta. Samanaikaisesti kaikkien ETYK-maiden velvollisuus on tehdä osuutensa varmistamalla, että kaikki kunnioittavat ETYKin periaatteita ja tarkoitusta.

Arvoisa puheenjohtaja,

(6) ETYKin piirissä kulunut vuosi on ollut uudistusten ja haasteiden aikaa. Pariisin huippukokouksessa päätettiin perustaa ulkoministerineuvosto ETYKissä käytävien poliittisten konsultaatioiden keskeiseksi foorumiksi. Neuvoston ensimmäinen kokous Berliinissä kesäkuussa onnistui hyvin. Samalla tavoin Virkamieskomitea on osoittautunut kykeneväksi vastaamaan ETYK-alueen nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Yksi Berliinin kokouksen päätöksistä koskee Virkamieskomitean kiireellisten erityisistuntojen koollekutsumisprosessia. Ensimmäiset kokemukset tästä hätätilannemekanismista osoittavat, että se on todellakin hyödyllinen keino vahvistettaessa rauhan, demokratian ja ihmisoikeuksien perustaa Euroopassa. Silti mekanismin kehittäminen ja muotoileminen
voi osoittautua tarpeelliseksi. Jugoslavian tilanteesta saatu kokemus huomioon ottaen ETYK-maiden tulisi nyt yhdessä pohtia, millä tavoin ETYKin toiminnallisia valmiuksia voitasiin tässä suhteessa tehostaa. Helsingin seurantakokouksessa on mahdollisuus arvioida uusien rakenteiden toimintaa
ja tehdä asiasta johtopäätökset.

(7) Euroopan poliittisten rakenteiden muuttuminen asettaa ETYK-prossessille perustavaa laatua olevan haasteen. Yhdentymis- ja hajoamisprosesseista muodostuu uusia kaksitasoisia hallintorakenteita, itsenäisten valtioiden yhtymiä tai liittoja. Niiden osallistumisesta kansainväliseen yhteistyöhön
ja siis myös ETYKiin, tulee keskustella ja setulee järjestää. Toisaalta, kansalliset vähemmistöt Euroopassa pyrkivät saamaan äänensä kuuluviin sekä omissa maissaan että ETYK-prosessissa.

(8) Eurooppa on todellakin kansallisten vähemmistöjen maanosa. Etninen ja kulttuurimoninaisuus ovat osa Euroopan kansojen rikasta perintöä. Pääväestö jossain maassa saattaa olla vähemmistö toisessa. Pariisin huippukokouksessa osanottajavaltiot julistivat, että "kansallisiin vähemmistöihin liittyvät kysymykset voidaan ratkaista tyydyttävästi vain demokraattisessa poliittisessa ympäristössä". Todellakin, demokratia on välttämätön - mutta todennäköisesti ei riittävä - ehto vähemmistöoikeuksien toteutumiselle. Tukitoimet ovat usein välttämättömiä vähemmistöjen oikeuksien suojelemiseksi niiden koosta tai poliittisesta vaikutusvallasta huolimatta.

(9) Genevessä heinäkuussa pidetyn kansallisia vähemmistöjä käsitelleen kokouksen tulokset olivat arvokkaita. Uusista sitoumuksista sovittiin monien kysymysten osalta. Toisten osalta taas esitettiin ajatuksia, jotka tuovat hyödyllistä sisältöä Moskovan kokoukseen.

Arvoisa puheenjohtaja,

(10) Meidän näkemyksemme mukaan yksi Moskovan kokouksen tehtäviä on lujittaa edelleen inhimillisen ulottuvuuden asemaa ETYK-yhteistyön osana. Jatkuvuus inhimillisen ulottuvuuden yhteistyön alalla sisältyi jo Wienin seurantakokouksessa tehtyihin päätöksiin kohta kolme vuotta sitten.
Uudessa tilanteessa on selvää tarvetta kehittää tätä yhteistyötä. Inhimillisen ulottuvuuden mekanismi luotiin joustavaksi välineeksi, jota voitaisiin käyttää erilaisissa tapauksissa ja tilanteissa. Ideologisen vastakkainasettelun lakkaaminen ei ole vähentänyt mekanismin käyttökelpoisuutta. Asia on pikemminkin päinvastoin.

(11) Kansallisten ja etnisten vähemmistöjen oikeuksia koskevat tapaukset tulevat yhä ajankohtaisemmiksi. Nyt tulisi tutkia, miten inhimillinen ulottuvuus -mekanismia voitasiin kehittää vastaamaan paremmin uusia tilanteita. Voidaan ennustaa, että kasvava taloudellinen ja sosiaalinen kuilu Euroopan osien välillä korostaa yksilön ihmisoikeuksiin liityviä kysymyksiä. Myös ympäristöongelmilla kaikessa laajudessaan ja vakavuudessaan on inhimillinen ulottuvuutensa. Nämä ovat osa niitä uusia haasteita, jotka ETYKin odotetaan kohtaavan.

(12) Tämän konferenssin Kööpenhaminassa pidetyssä kokouksessa hyväksyttiin viime vuonna merkittävä asiakirja. Se mittasi edistystä useissa ihmisoikeuskysymyksissä ja tuotti olennaisia rakennusosia Pariisin peruskirjan laatijoille. Suomi toivoo, että myös Moskovan kokouksessa syntyy konkreettisia tuloksia, jotka voidaan sisällyttää kokouksen työn päätteeksi yhteisesti hyväksyttävään asiakirjaan. Uusien normatiivisten sitoumusten sijasta pääpaino tulisi panna jo sovitun täytäntöönpanolle, erityisesti ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen perustan vahvistamiselle.

(13) Yksityiset kansalaiset, ryhmät ja järjestöt maissamme ovat hyvin kiinnostuneita Moskovan kokouksesta. Suomi pitää niiden kiinnostusta tämän kokouksen työhön hyvänä. Hallitusten edustajina olemme viime kädessä tilivelvollisia kansoillemme. Äskettäiset tapahtumat ovat dramaattinen muistutus
yksilöiden ratkaisevasta tehtävästä ETYKin päämäärien edistämisessä.

Arvoisa puheenjohtaja,

(14) Toivotan Moskovan kokoukselle menestystä työssä. Saanen myös onnitella isäntämaamme kansalaisia ja päätöksentekijöitä heidän historiallisissa pyrkimyksissään muuttaa maansa vastaamaan niitä ihanteita, jotka koko ETYK-yhteisö jakaa.

Kiitoksia, arvoisa puheenjohtaja.

Poista kirjanmerkki