Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Suomen EY-jäsenyysneuvottelut, ministeritason kokous, Bryssel

suomennos

Ulkoasiainministeri Heikki Haaviston puheenvuoro

Herra Puheenjohtaja,

Olemme aloittamassa uuden ja tärkeän vaiheen jäsenyysneuvotteluissa. Maastrichtin sopimuksen voimaantulon myötä
neuvottelemme nyt sopimuksen O-artiklan mukaisesti jäsenyydestä unionissa, joka tuolla sopimuksella on luotu.

Tämä tuo meille uusia haasteita. Vastataksemme näihin haasteisiin olemme valmiita osallistumaan itsenäisten ja suvereenien
valtioiden unionin, jonka puitteissa nämä valtiot ovat vapaaehtoisesti päättäneet yhdessä käyttää eräitä toimivaltuuksiansa,
kehittämiseen.

Eurooppaneuvosto päätti kymmenen päivää sitten yleisistä suuntaviivoista, joilla on tärkeä merkitys nyt käytäville neuvotteluille.
Tervehdimme ilmausta selvästä poliittisesta tahdosta laajentumisen tueksi. Asetettiin kiinteä aikataulu, jonka toivomme johtavan neuvottelujen nopeaan päättämiseen.

Me yhdymme näihin Eurooppaneuvoston päätöksiin. Samanaikaisesti meidän on todettava, että aikataulu on kunnianhimoinen. Koko neuvotteluprosessi on saatava päätökseen helmikuun loppuun mennessä.

Saavuttaaksemme tämän, meidän tulisi yhdessä luoda ohjelma tehtävästä työstä. Kaikki alueet, jotka on tähän mennessä avattu neuvotteluille sekä tänään avatut uudet neuvottelualueet tulisi olla valmiina ennen vuoden loppua. Poikkeuksia voi olla vain yksi tai
kaksi. Ne alueet, joilla ei vielä ole neuvotteluja avattu, tulisi voida avata aivan lähitulevaisuudessa.

Maatalous

Herra Puheenjohtaja,

Ennen siirtymistä Maastrichtin sopimuksen kattamille alueille, tahtoisin kiinnittää jälleen kerran huomiota huoleemme neuvottelujen maatalousosuudesta.

Liittymisen kannalta on äärimmäisen tärkeää, että löydetään ratkaisuja, jotka mahdollistavat Rooman sopimuksen mukaisen yhteisen
maatalouspolitiikan tavoitteiden saavuttamisen myös Suomessa. Näiden yhteisten tavoitteiden saavuttaminen meidän ilmastollisissa ja
maantieteellisissä oloissamme ei ole itsestäänselvää eikä käsittääksemme voi tapahtua ilman eräitä erityistoimenpiteitä. Tyydyttävä
ratkaisu maataloudessa on tarpeen erityisesti alueellisen kehityksen näkökulmasta. Meidän tulee voida turvata laajan maaseutumme
elinvoimaisuus.

Tahtoisin lisäksi painottaa sitä, että tyydyttävä ratkaisu tällä sektorilla on tarpeen, jotta neuvottelut voidaan onnistuneesti saattaa loppuun ja jotta Suomen kansa hyväksyisi neuvottelutuloksen.

Talous- ja rahaliitto

Herra Puheenjohtaja,

Hyväksymme talous- ja rahaliittoa koskevat Maastrichtin sopimuksen säännökset. Tahdomme osallistua yhteisiin pyrkimyksiin, jotka tähtäävät vakaaseen valuuttatilanteeseen sekä suotuisaan taloudelliseen kehitykseen koko unionin alueella.

EMUun liittymiselle asetetut taloudelliset ehdot ovat yhteneväisiä Suomen hallituksen talous- ja finanssipoliittisten tavoitteiden kanssa. Politiikkansa kautta hallitus pyrkii päättäväisesti täyttämään nämä ehdot.

Me uskomme, että sitoutuminen EMU-politiikan tavoitteisiin auttaisi myös meitä saavuttamaan työttömyyden vähentämiseen tähtäävät tavoitteemme.

Tekniset keskustelut EMUa koskevasta tulevasta sekundäärilainsäädännöstä ovat alkaneet. Suunniteltu lainsäädäntö vaikuttaa ongelmattomalta. Olisimme sen vuoksi valmiita pian sulkemaan tämän neuvottelualueen, lukuunottamatta lopullisen  sekundäärilainsäädäntöpaketin teknistä läpikäyntiä.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Herra Puheenjohtaja,

Tervehdin myös sitä, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva neuvottelualue on nyt avattu.

Meillä on jo useassa yhteydessä ollut tilaisuus kertoa Suomen näkemyksistä näihin asioihin. Haluaisin sen vuoksi ainoastaan vahvistaa, että Suomi hyväksyy Maastrichtin sopimuksen V-osastoon sisältyvät säännökset yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Tulemme antamaan aktiivisen panoksemme sen toimeenpanemiseksi.

Näinollen en katso tämän neuvottelualueen aiheuttavan ongelmia Suomelle, ja olemme siksi valmiit sulkemaan sen.

Sisä- ja oikeusasiat

Herra Puheenjohtaja,

Olemme ilmoittaneet hyväksyvämme myös säännökset, jotka koskevat yhteistyötä sisä- ja oikeusasioiden alueella. Olemme painottaneet tarkoitustamme osallistua aktiivisesti tähän yhteistyöhön, jonka näemme hyvin tärkeänä.

Emme odota mitään suuria vaikeuksia tämän yhteistyön perustana olevien säännösten osalta. Silti asiaan on tarpeen palata sen jälkeen kun meillä on ollut mahdollisuus tutkia asianomainen acquis kokonaisuudessaan.

Unionin kansalaisuus ja sosiaalipolitiikka

Herra Puheenjohtaja,

Unionisopimuksessa on myös muita uusia elementtejä, jotka ansaitsevat tarkan huomiomme, näiden joukossa unionin kansalaisuus
ja tiivistetty yhteistyö sosiaalipolitiikan alalla. Samalla kun painotamme niiden tärkeyttä emme näe näitä alueita ongelmallisina
neuvotteluissa. Itse asiassa odotamme innolla lisääntyvää yhteistyötä, joka tulee täydentämään kansallista politiikkaamme näillä
alueilla.

Kiitos, Herra Puheenjohtaja.

Lisää kirjanmerkki