Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Kommendörens för försvarsmakten öppningsord öppningsevenemanget Försvarsmakten 100 år, Finlandiahuset 16.1.2018

Herr Republikens president, ärade veteraner från våra krig, mina damer och herrar
Jag vill med glädje önska er varmt välkomna att fira Försvarsmaktens hundraåriga vandring här vid jubileumsårets öppningsevenemang i Finlandiahuset. Välkomna!

Försvarsmakten har vandrat en lång väg sedan slutet av januari 1918, då Finlands senat beordrade upprättandet av regeringens trupper.

Med tiden har förverkligandet och arrangemanget av Finlands försvar förändrats många gånger utgående från förändringar i verksamhetsomgivningen, den tekniska utvecklingen och ekonomiska realiteter. Den nuvarande taktiken, försvarsmaterielet, garnisonsnätverket, Försvarsmaktens lednings- och förvaltningsstruktur samt de krigstida styrkornas numerär skiljer sig avsevärt från arrangemangen såväl vid självständighetens början, under krigen såväl som under kalla kriget.

Förändringarnas strömmar når emellertid inte överallt. Vår grundläggande uppgift har kvarstått oförändrad så läng vi funnits till. Försvarsmakten har genom hela vår självständighet utrustat sig och utvecklat sin verksamhet för att garantera freden, men vid behov också för att försvara Finland militärt.

På basis av senaste opinionsmätningar litar finländarna av alla institutioner mest på polisen och Försvarsmakten. Tilliten har emellertid inte uppstått av sig själv. Den visar att Försvarsmakten alltid orubbligt uppfyllt de uppgifter som ålagts den. Folket aktning gentemot Försvarsmakten vittnar också om att vår bevärings- och reservistutbildning håller hög kvalitet och att de med tiden genomförda utbildningens utvecklingsåtgärder, gått i rätt riktning.

Anseende och uppskattning är ett uppdrag. Vår yrkeskunniga och dedikerade personal är här i nyckelställning. Jag framför här mitt innerliga tack till de kvinnor och män, för det viktiga arbetet under vår självständighet vårt försvar och alla finländares säkerhet till fromma.

Försvarsmakten är idag i bra form. Försvarets grund är Finlands modell, konstruerad i enlighet till vår omgivning och våra behov. Dess hörnstenar är värnplikten, ett trovärdig och hela landet täckande försvar jämte alliansfrihet. Grunden för detta vilar på folkets starka försvarsvilja. För förebyggandet av militära hot och vid behov avvärjning av dem, behöver vi såväl spetsförmågor baserade på modern teknologi samt en omfattande reserv. Bilateralt och multilateralt försvarssamarbete stöder utvecklandet av det nationella försvaret.

Bästa åhörare,

Försvarsmaktens framtidsutsikter är även de ljusa. De utrikes- och säkerhetspolitiska samt försvarspolitiska redogörelserna som har upprättats under denna regeringsperiod ger utvecklingen av vårt försvar tydliga stegmärken långt in på nästa decennium. Detta utgångsläge ger försvarsmakten en säker grund att ta avstamp ifrån, då vi går vidare in på vårt andra århundrade.

Bästa festpublik

jag önskar er en givande och oförglömlig Försvarsmakten 100 års fest ackompanerat av festföredrag jämte panel samt konsertmusik. Tack.

 

Kommendören för försvarsmakten

Kenraali Jarmo Lindberg

Lisää kirjanmerkki