Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Poista kirjanmerkki

Puolustusministeri Niinistön puhe Sotatieteiden päivillä

Hyvät naiset ja herrat

Sotatieteiden päivien teemaksi on nimetty ”Tutkimuksella puolustuskykyä luomassa”. Tavoitteena on esittää laaja-alaisen tutkimuksen merkitys, kun puolustuskykyä kehitetään pitkäjänteisesti, niin kuin pitääkin.

Eduskunnan hyväksymässä valtioneuvoston puolustusselonteossa todetaan, että ”Puolustuskyvyllä turvataan Suomen itsenäisyys ja alueellinen koskemattomuus. Puolustuskyky muodostuu puolustusjärjestelmän sotilaallisista suorituskyvyistä sekä kansallisesta viranomaisyhteistyöstä ja kansainvälisestä puolustusyhteistyöstä. Puolustuskykyä ylläpidetään ja kehitetään muuttuvassa toimintaympäristössä.”

Puolustuskyvyn keskeisiä osatekijöitä ovat siis 1) sotilaalliset suorituskyvyt, 2) kotimainen viranomaisyhteistyö sekä 3) kansainvälinen puolustusyhteistyö. Ja nimenomaan tässä järjestyksessä.

Niin sotilaallinen suorituskyky, kuin myös toimiva viranomaisyhteistyökin, muodostuvat tehokkaista toimintaperiaatteista, suunnitelmista ja johtamisesta; osaavasta henkilöstöstä; tarkoituksenmukaisesta materiaalista ja logistiikasta; sekä infrastruktuurista ja tukeutumismahdollisuuksista.

Vastaavasti kansainvälinen puolustusyhteistyö edellyttää sekä poliittista tahtoa ja ymmärrystä, että käytännöllistä yhteensopivuutta. Näihin liittyvät esimerkiksi toimintaympäristön jatkuva seuranta ja analyysi, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka seurannaisvaikutuksineen, sekä myös lainsäädännön määrätietoinen kehittäminen. Niin tällä hallituskaudella onkin pyritty toimimaan. Käytännön tasolla operatiivinen yhteensopivuus edellyttää yhteisiä käytäntöjä ja standardeja.

Puolustuskyvyn pitkäjänteinen kehittäminen nopeasti muuttuvassa turvallisuusympäristössä on haastavaa. Tälle ajalle ominaisena piirteenä erottuu siviililähtöisen teknologisen kehityksen muutosnopeus, joka monilla osa-alueilla –esimerkiksi lennokit tai tietotekniikka – haastaa asevoimien perinteisiä toimintatapoja. Ja edelleen, lisähaasteena on perinteisten sotilaallisten uhkakuvien täydentyminen laajakaistaiseksi hybridivaikuttamiseksi, joka puolestaan pirstaloituu monilta osin hankalasti hahmotettavaan ja valvottavaan kyberympäristöön.

Kun yhtälöön lisätään vielä puolustusjärjestelmän suunnittelun pitkä aikajänne, alati kallistuva puolustusmateriaali ja sen koko elinkaaren mittainen ylläpito sekä vaatimus resurssien optimoidusta käytöstä, ollaan jo todellisen suunnitteluhaasteen äärellä.

Koska tulevaisuus on tuntematon, meidän on vain opittava menneestä, ylläpidettävä monipuolista ymmärrykseen pohjautuvaa tietopohjaa ja pyrittävä valppaasti ennakoimaan tulevaa. Odottamattoman varalle tulee löytää joustavia toimintamalleja.

Hyvät kuulijat

Kaikki edellä kuvattu tekeminen edellyttää vahvaa ja poikkeuksellisen laaja-alaista tietopohjaa, jota rakennetaan systemaattisesti monipuolisella tiedon hankinnalla ja -tuottamisella. Tässä työssä tutkimustoiminnalla on luonnollisesti keskeinen asema.

Syvälliseen ymmärrykseen perustuva luotettava tietopohja ei rakennu yksittäisistä tutkimuksista, vaan se on pitkäjänteisen osaamisen rakentamisen ja laadukkaan tutkimustoiminnan tulosta. Sotatieteiden kenttä on monitieteinen, koska laaja-alaisuutta ja erilaisia tulokulmia tarvitaan uusien ilmiöiden sekä kehityskulkujen hahmottamiseksi ja vaikutusten ymmärtämiseksi.

Maanpuolustuskorkeakoululla on Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen ohella keskeinen rooli hallinnonalan tutkimustiedon tuottajana. Suomen Sotatieteellinen Seura on puolestaan edistänyt alan tutkimustyön kehittymistä keskustelutilaisuuksin, julkaisuin ja apurahoin.

Laadukasta tietopohjaa tarvitaan paitsi hallinnonalan johtamisen ja kehittämisen tueksi, myös kasvavassa määrin puolustushallinnon yhteiskunnallisen vaikuttavuuden varmistamiseksi. Esimerkiksi strategisten suorituskykyhankkeiden (HX & Laivue 2020) sekä puolustusyhteistyöhankkeiden läpiviemiseksi yhteiskunnan laajalla tuella tarvitaan todennettua omaa osaamista sekä sen mukanaan tuomaa uskottavaa argumentaatiokykyä.

Arvoisa seminaariyleisö

Näiden ajatusten myötä minulla on ilo avata Maanpuolustuskorkeakoulun sekä Suomen Sotatieteellisen Seuran järjestämät yhdeksännet Sotatieteiden päivät. Toivotan teille kaikille antoisaa, uusia ajatuskulkuja avaavaa seminaaria.

Poista kirjanmerkki