Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Statsminister Juha Sipiläs hälsning till Republikens president Sauli Niinistö

Ärade Republikens President Finlands folk återvalde Er till republikens president i ett historiskt val i söndags. Ni fick majoritetens stöd redan under den första valomgången. Det är första gången så hänt sedan direktval infördes 1994.

Ni förtjänade medborgarnas förtroende i ett val med många kandidater. Som en kandidat bland andra deltog Ni i många valdebatter och utsattes för väljarnas bedömning. Den fullmakt Ni därigenom förvärvat ger Ert arbete en utmärkt utgångspunkt.

Enligt grundlagen leder republikens president Finlands utrikespolitik i samverkan med statsrådet. Valet visade att det råder ett tämligen brett samförstånd om grundlinjerna i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Ni fick ett starkt mandat att fortsätta arbeta enligt dessa linjer.

Skyldigheten att i samverkan leda utrikespolitiken togs in i grundlagen 2000. Hittills har sammanlagt sju statsministrar och två presidenter ansvarat för det praktiska fullbordandet av denna samverkan. Ni har erfarenhet av att samarbeta med hela tre olika statsministrar. Också enligt mina erfarenheter har systemet fungerat väl.

Ur statsrådets synvinkel är samverkan inte bara en skyldighet utan snarare en betydande resurs. Vid regeringsskiften bidrar presidenten med erfarenhet och kontinuitet i ledningen av utrikespolitiken. I synnerhet i ett litet land som Finland är det viktigt att kunna överskrida gränslinjen mellan regeringen och oppositionen när grundlinjerna i utrikes- och säkerhetspolitiken fastställs.

Omvälvningen i den utrikes- och säkerhetspolitiska omvärlden fortsätter. Utöver att stärka stabiliteten i våra närområden måste vi också fortsättningsvis bidra med lösningar till globala problem, såsom klimatförändringen och flyktingkrisen.

Valdebatterna tangerade också de utmaningar och problem som hänför sig till vårt lands inre utveckling. Huvudansvaret för dessa vilar på riksdagen och regeringen som är beroende av riksdagens förtroende. Även denna arbetsfördelning som följer grundlagen fungerar väl och säkerställer att presidenten kan koncentrera sig på sin huvudsakliga uppgift, att leda utrikespolitiken.

Inom inrikespolitiken framhävs framför allt presidentens roll som en symbol och förespråkare för nationell enhetlighet. I denna roll har Ni, Ärade Republikens President, fortsatt på den väg som alla Era föregångare stakat ut. Betydelsen av enhetlighet framhävs särskilt i år, då vi firar minnesåret för det inbördeskrig som för hundra år sedan slet vår unga nation itu.

Ärade Republikens President, mottag statsrådets och tjänstemannakårens bästa lyckönskningar och försäkran om högaktning.

Lisää kirjanmerkki