Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Puolustusministeri Jussi Niinistön puhe Upseeriliiton 100-vuotisjuhlassa

Arvoisat sotiemme veteraanit, puolustusvoimain komentaja, hyvät naiset ja herrat upseerit

Upseerin perustehtävänä on ollut läpi historian toimia normaaliolojen ja poikkeusolojen johtajana. Upseerit ovat arvostettuja toimijoita esimiehinä, suunnittelijoina ja päätösten toimeenpanijoina. He johtavat esimerkillään vaikeitakin kokonaisuuksia ja kelpaavat esitaistelijoiksi. Suomalaisia johdetaan edestä, omalla esimerkillä.

Perusteet upseerin tehtäviin luodaan nousujohteisessa koulutusjärjestelmässä. Laadukkaasti järjestetty peruskoulutus ja opiskelu kadettina päättyen korkeakoulututkintoon sekä myöhemmin uran eri vaiheissa toteutettu täydennys- ja jatkokoulutus luovat upseereille kelpoisuuden vaativimpiin sotilaan tehtäviin.

Upseerin tehtäviin ja asemaan vaikuttavia tekijöitä ovat etenkin sotilaalliset tavoitteet. Mutta upseerit myös saavat kasvatuksensa ja tekevät työtään juuri oman aikansa Suomessa. Odotukset upseerin osaamisesta ja upseerin asema määräytyvät ajassaan.
Tänä päivänä upseerit osallistuvat monipuolisesti yhteiskunnan toimintoihin. Tämä on kannatettavaa: yhteiskunta voi hyödyntää upseerin koulutusta monin eri tavoin.

Näin eduskuntavaalien ja Euroopan parlamentin vaalien lähestyessä on hyvä nostaa esille ammattisotilaiden ja politiikan välinen suhde. Perustuslain mukaan sotilasvirassa olevaa ei voida valita kansanedustajaksi. Tästä seuraa, että sotilasvirassa olevaa ei voida valita myöskään Euroopan parlamenttiin.

Miksi Suomessa on päädytty tähän järjestelyyn? Näiden rajoitusten tarkoituksena on pitää sotilasvirassa palvelevat puoluepoliittisen toiminnan ulkopuolella. Valtakunnan turvallisuusnäkökohdat sekä puolustusvoimien tehtävien ja toiminnan erityislaatu edellyttävät, että muiden ammattisotilaiden tapaan upseereiden poliittista osallistumista ja toimintaa on rajoitettu. Puolustusvoimien on kyettävä toteuttamaan lakisääteisiä tehtäviänsä riippumatta valtakunnassa kulloinkin vallitsevista poliittisista voimasuhteista ja niissä tapahtuvista muutoksista. Puolustusvoimat halutaan pitää puoluepoliittisesti sitoutumattomana ja riippumattomana. Yleisen asevelvollisuuden oloissa ammattisotilasesimiesten sitoutumattomuuden merkitys on erityisen tärkeä.

Mikäli ammattisotilaan sallittaisiin kuulua puolueisiin, se voisi herättää epäilyksiä ammattisotilaiden virkanimitys- ja tehtävään määräämispäätösten puolueettomuudesta.

Pidänkin Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen ammattisotilaiden poliittisen toiminnan rajoittamista nykyisellä tavalla perusteltuna. Kun upseeri ottaa kantaa asioihin ja toimii ammatissaan, ulkopuoliset voivat luottaa kantojen ja toiminnan olevan puoluesidonnaisuuksista vapaan asiantuntijan tekemistä –  ja se on ilman muuta niin yksittäisen upseerin kuin koko upseerikunnan etu.

Arvoisat kuulijat

Upseeriliitto on arvostettu yhteistoimintaosapuoli puolustusministeriölle, Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle. Liiton kanssa käsitellään upseerien asemaan, henkilöstöjärjestelmään ja tehtäviin vaikuttavat yhteistoiminta-asiat niiden suunnittelu- ja valmisteluvaiheesta lähtien. Merkittävissä muutoshankkeissa virkamiesvalmistelua on ollut tapana täydentää henkilöstön, kuten upseerien, edustajista kootuilla valmistelu- ja työryhmillä.

Muutoksissa yksittäiset upseerit ovat kiinteä osa valmistelu- ja asiantuntijakoneistoa; Upseeriliiton tehtävänä on silloin huolehtia upseeriston edunvalvonnasta. Liitto on osoittanut olevansa tehokas taustavaikuttaja muissakin kuin valtion ja puolustushallinnon henkilöstöpoliittisissa asioissa, useasti yhdensuuntaisin kannoin puolustusministeriön ja Puolustusvoimien kanssa sotilaallisen maanpuolustuksen etua vaalien.

Upseerien palkkauksista, kuten muistakin palvelussuhteen ehdoista, neuvotellaan puolustusministeriössä Upseeriliiton kanssa. Upseerien JSA-tehtävien arviointijärjestelmästä on tehty oma tarkentava virkaehtosopimus.

Upseeriliitto on luotettu osapuoli ministeriön neuvottelupöydissä. Neuvottelu- ja yhteistoimintatilanteissa Upseeriliiton edustajilta on löytynyt kykyä hakea uusia näkökulmia, ratkaisuja ja vaihtoehtoja asioiden eteenpäin viemiseksi kohden sopua ja päätöksiä.

Arvoisat kuulijat

Upseeriliitto on puolustusministeriölle hyvä neuvottelu- ja sopimuskumppani. Kun työnantaja ja liitto toimivat neuvottelutilanteissa hyvällä pelisilmällä ilman henkilösuhdetasolle meneviä toimintatapoja, vaikeatkin asiat tulevat ratkaistuksi vähintäänkin parhaalla mahdollisella kompromissilla.

Puolustusministeriö haluaakin kiittää Upseeriliiton puheenjohtajia, pääluottamusmiehiä ja koko liittoa hyvästä yhteistyöstä vuosikymmenten saatossa.

Onnittelen liittoa sen täyttäessä pyöreät sata vuotta.

Lisää kirjanmerkki