Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Puolustusministeri Jussi Niinistön puhe Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen 25-vuotisjuhlassa

Arvoisa maanpuolustusväki, hyvät naiset ja herrat

Vapaaehtoisella maanpuolustuksella on Suomessa pitkät perinteet ja vahva yhteiskunnan tuki. Matka tähän päivään on ollut pitkä, kuten puheenjohtaja Peltomäki tervehdyksessään totesi.  Nykyisen mallin rakentaminen on vaatinut pitkäjänteistä työtä.

Vapaaehtoinen maanpuolustuskoulutus rakentuu tänä päivänä kolmelle kokonaisuudelle. Ensimmäinen on sotilaallinen koulutus, joka on vapaaehtoistoiminnan kova ydin. Vapaaehtoiset tuottavat suorituskykyä sodan ajan paikallisjoukoille. Koulutus on Puolustusvoimien tilaamaa, ohjaamaa ja valvomaa, mutta vapaaehtoisten toimeenpanemaa.

Toinen kokonaisuus on sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus, jolla kehitetään valmiuksia sotilaskoulutukselle. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan kokonaisuudessaan vapaaehtoisten kouluttajien voimin.

Kolmantena kokonaisuutena on varautumis- ja turvallisuuskoulutus, joka on luonteeltaan yhteiskunnallisten valmiuksien tuottamista arjen häiriötilanteisiin. Koulutus on suunnattu eri henkilöstöryhmille: muun muassa nuorille sekä vielä varusmiespalvelustaan odottaville.

Arvoisat kuulijat

Meidän tulee elää ajassa. Maanpuolustus on sopeutettava alati muuttavaan toimintaympäristöön. Vapaaehtoisessa maanpuolustuskoulutuksessa on tehty paljon hyviä asioita, mutta kaikkea potentiaalia ei ole vielä käytetty.

Viime vuonna hyväksytty valtioneuvoston puolustusselonteko antaa selkeän tehtävän kehittää vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta.
Näin ollen Maanpuolustuskoulutusyhdistystä kehitetään Puolustusvoimien strategisena kumppanina.

Tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisen maanpuolustuksen asemaa paikallispuolustuksessa sekä virka-aputehtävissä. Meillä on koko maan kattava vapaaehtoisten verkosto, jota kannattaa hyödyntää.

Puolustusselonteon kirjausta ryhdyttiin toteuttamaan viime vuoden keväällä. Eri selvitysten mukaan tavoitetilaan päästään parhaiten siirtämällä sotilaallinen koulutus Puolustusvoimille. Samalla MPK:ta kehitetään sotilaallisia valmiuksia sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutusta antavana organisaationa.

Uudelleenjärjestely onkin nähtävä kokonaismaanpuolustusta tukevana mahdollisuutena, jossa sotilaallinen koulutus, sotilaallisia valmiuksia palveleva koulutus sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutus muodostavat entistä eheämmän kokonaisuuden.

Paikallisjoukkojen suorituskykyä parannetaan panostamalla vapaaehtoistoiminnan laatuun ja määrään. Laadullinen lisääminen tarkoittaa koulutuksen kehittämistä sekä vapaaehtoisten reserviläisten osaamisen tehokkaampaa hyödyntämistä. Koulutuksen tavoitteellisuutta kehitetään kohdentamalla Puolustusvoimien henkilöstöä paikallis-joukkoihin. Tällä varmistetaan sotilaallisen koulutuksen nousujohteisuus sekä riittävät materiaaliset resurssit.

Uudelleenjärjestäminen tarkoittaa myös Puolustusvoimien tehtävä-kokoonpanon kasvattamista 40 tehtävällä. Henkilöstöresurssit kohdennetaan paikallisjoukkojen sotilaalliseen koulutukseen. Jatkossa Puolustusvoimien palkattu henkilökunta määrittää MPK:n järjestämän sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen suuntalinjat.

MPK:n osalta uudelleenjärjestäminen tarkoittaa kahden uuden elementin kehittämistä. Ensimmäinen on jo pilotoinnissa oleva valmiuspäällikköjärjestelmä.

Valmiuspäälliköt osaltaan varmistavat sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen liittymäpinnat Puolustusvoimien antamaan sotilaalliseen koulutukseen. Lisäksi he huolehtivat vapaaehtoisten rekrytoinnista ja tehtäväpolkujen suunnittelusta. Yhteistyön varmistamiseksi valmiuspäälliköt sijoitetaan ensisijaisesti aluetoimistojen yhteyteen.

Toinen muutos on maksuttomuuden edistäminen, jolla mahdollistetaan kurssilaisen osallistuminen toimintaan ilman merkittävää omaa rahallista panostusta. Maksuttomuuden edistämisellä on erityisesti merkitystä nuorille ja pienituloisille – maanpuolustus ei saa olla vain hyvätuloisten etuoikeus.

Kokonaisuudessaan uudelleenjärjestäminen edellyttää lähes 10 miljoonan euron kustannusta. Tässä ei ole huomioitu Puolustusvoimien jo tänä päivänä antamaa huomattavaa epäsuoraa tukea.

Hyvät kuulijat

Vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen kehittäminen edellyttää myös lainsäädännön tarkistamista. Tämän vuoden helmikuussa aloittaneen lainvalmistelutyöryhmän tehtävänä oli laatia lakimuutokset vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettuun lakiin ja muuhun vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta koskevaan lainsäädäntöön. Työryhmän laati mietintönsä hallituksen esityksen muotoon.
Työryhmän laatima mietintö on ollut lausuntokierroksella. Vastaanotto lakiluonnokseen on ollut positiivinen. Lausuntokierroksella annettiin myös kehittämisehdotuksia, jotka jatkovalmistelussa on pyritty ottamaan huomioon.

Lausuntojen perusteella lakiluonnosta tarkennettiin kahden kohdan osalta. Alun perin sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa oli tavoitteena se, että MPK:n kouluttajat voisivat kouluttaa Puolustusvoimien alueilla ja aseilla ilman Puolustusvoimien erillistä valvontaa.

Lausuntopalautteen perusteella arvioitiin kuitenkin tarkoituksen-mukaiseksi, että Puolustusvoimien aseiden käsittely tapahtuu myös sen henkilöstön valvonnassa.

Toisena tavoitteena oli mahdollistaa 16 vuotta täyttäneille järjestettävän perehdytyskoulutuksen antaminen MPK:n julkisena hallintotehtävänä: tarkoituksena oli tutustuttaa nuoria varusmiespalvelukseen. Koulutuksen oli tarkoitus sisältää varusmiespalvelukseen sisältyviä kokonaisuuksia kuten sulkeisia, ammuntaa ja fyysisiä suoritteita. Erityisesti aseiden mukanaolo herätti vastustusta ja toiminta joudutaankin muuttamaan teoreettisemmaksi. Ei hyvä, mutta elämme ajassa.

Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle viime kuun lopussa ja nähtäväksi jää, ehtiikö eduskunta käsitellä esityksen vielä tämän vaalikauden aikana. Lisäksi valmistelussa on ollut asedirektiivin kansallista voimaansaattamista koskeva lakipaketti.
Se mahdollistaisi ampumakoulutuksen antamisen MPK:n sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa sekä yhdistykselle mahdollisuuden hankkia aseita koulutuksen järjestämistä varten. Lisäksi aktiivisilla reserviläisillä olisi mahdollisuus hankkia ampuma-ase ampumaharjoittelua varten. Edelleen maanpuolustusjärjestöillä olisi jatkossa mahdollisuus hankkia ampuma-aseita urheiluammuntana tapahtuvaa reserviläisharjoittelua varten. Direktiivin kansallisessa voimaansaattamisessa on haluttu turvata laajasti reserviläisten mahdollisuus ampumaharjoitteluun ja tässä on onnistuttu.

Lakien uusiminen on kuitenkin vasta lähtölaukaus. Muutoksen lopullinen onnistuminen on kiinni siitä, miten lait siirretään käytäntöön. Keskeistä on, että Puolustusvoimat ja MPK tunnistavat yhteistoiminnassa sotilaallisen koulutuksen ja sotilaallisia valmiuksia antavan koulutuksen rajapinnat ja tavoitteet.

Arvoisa juhlaväki

Mahdollisuus kehittää vapaaehtoista maanpuolustusta on mieluinen tehtävä. Vapaaehtoistoiminnan läpileikkaavuus koko yhteiskunnassa ja sen tuottama lisäarvo kansalliselle turvallisuudelle tekevät siitä yhteisen asian. Kaiken sydän on kuitenkin vapaaehtoiset ja heidän pyyteetön halunsa tehdä työtä kansallisen puolustuksen, meidän kaikkien eteen. Haluankin tässä yhteydessä kiittää kaikkia toimintaan osallistuneita ja onnitella 25 vuotta täyttävää Maanpuolustuskoulutusyhdistystä. Hyvää juhlapäivää!

Lisää kirjanmerkki