Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Hälsning vid öppnandet av den 226:e försvarskursen

Hälsning vid öppnandet av den 226:e försvarskursen 10.9.2018 Ständerhuset

Herr minister,
bästa deltagare i den 226:e riksomfattande försvarskursen,
mina damer och herrar!

Finlands internationella försvarssamarbete har under det här årtiondet utvecklats på flera bilaterala och multilaterala forum.

Fredspartnerskapet med Nato, som går redan mer än tjugo år tillbaka i tiden, har fördjupats till ett så kallat partnerskap med utvidgade möjligheter. Deltagandet i det ökar möjligheterna till samarbete med Nato ytterligare. Försvarssamarbetet mellan Europeiska unionens medlemsländer håller också på att effektiviseras kraftigt. Finland deltar intensivt i det permanenta strukturella samarbetet som inleddes i fjol. Tack vare det är det möjligt för intresserade medlemsstater att intensifiera sitt samarbete inom försvarsområdet i olika takt jämfört med externa medlemsländer.

I det nordiska Nordefcosamarbetet betonas för sin del frågor som gäller lägesbild, övningar, utbildning och materiel. Ett av spetsprojekten är den gemensamma nordiska stridsuniformen, som har framskridit till det skede då anbudsförfrågan görs.

Finland har också satsat på det bilaterala försvarssamarbetet. Om detta vittnar de dokument gällande avsiktsförklaring, samförstånd och ramarrangemang, vilka ingåtts under de senaste två åren, bland annat mellan Finlands och Tysklands, Estlands och USA:s samt senast Sveriges försvarsförvaltningar. Det är skäl att nämna även den avsiktsförklaring gällande trilateralt samarbete mellan Finland, Sverige och USA som undertecknades i våras.

Likaså har nya samarbetsformer vuxit fram. Sådana är försvarssamarbetsarrangemangen, där det under en enskild europeisk stats ledning har bildats en grupp av intresserade stater för att till exempel utveckla militära prestationsförmågor, uppställa trupper som kan genomföra operationer eller förbättra förmågan att förutse genom informationsutbyte. Jag tar upp tre multilaterala försvarssamarbetsarrangemang, vilka Finland har gått med i eller uttryckt sin önskan att gå med i.

I juni 2017 undertecknade Finland ett intentionsavtal med Tyskland gällande deltagande i verksamheten i den tyskledda ramstats- eller FNC-gruppen, som utgörs av sammanlagt tjugo länder. FNC eller Framework Nation Concept-gruppen strävar efter att utveckla de europeiska militära prestationsförmågorna och bilda omfattande truppgrupperingar på lång sikt. Finland deltar inom gruppen i utvecklingsarbetet beträffande vissa separat fastställda prestationsförmågeområden, såsom underhåll och medicinaltjänst, men Finland har inte förpliktigat sig till användning av trupper.

Finland anslöt sig sommaren 2017 till den brittiskledda Joint Expeditionary Forces- eller JEF-styrkan. Till JEF hör för närvarande nio stater, inklusive de baltiska länderna samt de nordiska länderna med undantag av Island. JEF syftar till att förbättra förmågan att svara mot kriser med gemensamma insatser av länderna.

I praktiken försöker man i JEF skapa en beredskap bland de deltagande länderna att bilda en militärstyrka enligt olika behov för att användas i separat fastställda operationer. JEF baserar sig på Storbritanniens snabbinsatstrupper. Till JEF har Finland anmält de trupper som ingår i den militära krishanteringens truppregister, som även har anmälts till EU:s, Natos och FN:s truppregister. Förmågan att bilda trupper skapas bland annat genom deltagarländernas gemensamma övningar samt genom stabsarbete i vilket även Finland deltar.

Finland uttryckte sitt intresse för att delta i Frankrikes interventions- eller EII-initiativ i samband med Frankrikes president Emmanuel Macrons besök i augusti. Finland har emellertid inte tills vidare undertecknat den avsiktsförklaring som bekräftar anslutningen.

EII-initiativet som Frankrike och åtta andra europeiska länder bildat syftar till att utveckla deltagarländernas förmåga att förutse och bereda sig för eventuella kriser. I praktiken innebär detta bland annat utbyte av information och gemensam strategisk planering. EII avviker från till exempel JEF-styrkorna på så sätt att avsikten inte är att inrätta nya staber eller styrkor, utan att stöda sig på deltagarländernas nationella prestationsförmågor. Av denna orsak sker till exempel EII:s gemensamma planeringsarbete med hjälp av deltagarländernas förbindelseofficerare vid Frankrikes högkvarter. Det är även värt att notera att EII inte är en del av EU:s eller Natos verksamhet eller strukturer, utan ett fransklett multinationellt arrangemang.

Bästa åhörare!

Det är skäl att betona att Finlands deltagande i FNC-ramstatsgruppen som utvecklar Tysklands prestationsförmågor, de brittiska truppernas övningar och JEF-styrkan som koncentrerar sig på beredskap eller möjligtvis i framtiden i EII:s gemensamma verksamhet som förenhetligar Frankrikes strategiska tänkesätt inte innebär att man förpliktigar sig till operationer, krishantering eller annan internationell verksamhet. Man drar upp riktlinjerna för och beslutar om Finlands deltagande i operationer eller motsvarande åtgärder separat utgående från nationell lägesbedömning och i enlighet med lagstiftningen.

Likaså är det bra att minnas att de personal- och materielresurser och ekonomiska resurser som används för FNC, JEF eller det möjliga EII-försvarssamarbetet är mycket begränsade med hänsyn till de satsningar som görs i fråga om Försvarsmaktens nationella försvar. Tills vidare innebär vårt försvarssamarbete i dessa samarbetsgrupper att vi deltar i övningar samt att vi tillsätter officerare till de staber och arbetsgrupper som grupperna bildar.

Det är även viktigt att komma ihåg att vårt försvarssamarbete alltid grundar sig på våra egna nationella utgångspunkter. Det syftar till att utveckla Försvarsmaktens samverkansförmåga tillsammans med utvalda partner. Samverkansförmågan stärker Finlands försvarsförmåga under normala förhållanden och undantagsförhållanden samt främjar vid behov lämnande och mottagande av militärt bistånd.

Vid sidan av intensifieringen av det försvarssamarbete som sker på olika forum ska man naturligtvis fortsätta strävandena att upprätthålla och utveckla det nationella försvaret. Det försvarssamarbete som nu sker ersätter inte de nationella militära prestationsförmågorna.

Bästa deltagare i den 226:e riksomfattande försvarskursen!

Försvarskurserna har redan i nästan sextio års tid varit en fast del av det finländska samhället. För sin del vittnar det om kursernas betydelse för att främja säkerheten och beredskapen i samhället under många årtionden. Ert deltagande i den här kursen, trots att ni är mycket upptagna, är fortfarande ett bevis på att vårt lands säkerhet i hög grad upplevs som en uppgift som angår oss alla och som vi alla har ansvar för.

Jag hoppas att kursen fördjupar era kunskaper om vårt lands viktiga säkerhetsfrågor och om våra försvarsfrågor och samtidigt får er att fundera över hur ni själva ännu bättre kan inverka på säkerheten i vårt samhälle såväl i ert arbete som på er fritid.

Jag önskar er en intressant och givande försvarskurs.

Kommendören för försvarsmakten

General Jarmo Lindberg

Lisää kirjanmerkki