Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Puolustusvoimain komentajan tervehdys 237. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin avajaisissa 20.9.2021

Herra ministeri, hyvät valtakunnallisen maanpuolustuskurssin osanottajat, hyvät naiset ja herrat! Herr minister, bästa deltagare i den riksomfattande försvarskursen, mina damer och herrar!

Kesän jälkeen puolustukseen liittyvät asiat ovat olleet monella tapaa esillä. Aloitan Afganistanista. Nopealla aikataululla toteutettu Afganistanin evakuointioperaatio oli laatuaan ensimmäinen. Se testasi kykyämme toimeenpanna tämäntyyppinen operaatio. Operaatiolle asetetut tavoitteet saavutettiin ja näin ollen sitä voidaan pitää onnistuneena. Nopea kansallinen päätöksenteko- ja toimeenpanokyky sekä kansainvälinen yhteistyö tilannekuvan kokoamisessa, lentokentän evakuointitoimenpiteissä sekä lentokuljetusten järjestelyissä takasivat evakuointien suojauksen onnistumisen. Aiempien vuosien kriisinhallintaoperaatiot, puolustusyhteistyö, kansainväliset harjoitukset ja hallinnonalojen tiivis yhteistyö osoittautuivat korvaamattomaksi voimavaraksi nopeasti kehittyneessä tilanteessa. Niillä kansainvälisillä yhteistyöverkostoilla, joita viimeisen vajaan kymmenen vuoden aikana on luotu, oli tässä tehtävässä käyttöä.

Afganistanin nopea tilannekehitys muistutti siitä, että kansallisvaltioiden pitää kyetä kriisien alkuvaiheessa toimimaan omineen. Kriisin edetessä kansainvälisen yhteistyön merkitys korostuu. Samalla tavoin tapahtui koronapandemian alkaessa keväällä 2020, jolloin valtiot aloittivat kansallisesti koronanvastaiset toimenpiteet. 

Afganistanin ja muutkin viimeaikaiset tapahtumat tulevat aiheuttamaan pohdintaa myös Euroopan unionissa, kuten olemme viime päivinä todistaneet. On selvää, että eurooppalaisten on tehtävä enemmän oman turvallisuutensa eteen.

Mitä tämä sitten sotilaallisesti tarkoittaa? Pääosa Euroopan maista on järjestänyt oman sotilaallisen puolustuksensa Nato-jäsenyyteen nojautuen. Vaikka Euroopan unionin puolustusyhteistyö tulee syvenemään, Nato säilyy Euroopan sotilaallisen puolustuksen kannalta merkittävänä organisaationa, eikä mitään nopeaa muutosta Naton roolissa Euroopan puolustajana ole tapahtumassa. Huomattavaa on se, että pääosa Naton sotilaallisista suorituskyvyistä on ei-eurooppalaisia.  Aika näyttää, miten geopoliittisen painopisteen siirtyminen Aasiaan mahdollisesti vaikuttaa pidemmällä aikavälillä Yhdysvaltojen sotilaalliseen läsnäoloon Euroopassa sekä laajemminkin Euroopan puolustusjärjestelyihin. 

Euroopan Unionin nykyinen puolustusyhteistyö keskittyy oman alueen ulkopuolella tapahtuvaan kriisinhallintaan, sotilaallisten suorituskykyjen kehittämiseen yhdessä silloin, kun useamman maan kansalliset intressit ovat yhtenevät. Kolmas keskeinen asia on Euroopan puolustusteollisuuden kyvykkyyteen panostaminen.  Mikään näiden kolmen osa-alueen edistäminen ei ole mahdollista, jos puolustukseen ei investoida riittävästi.  Viime vuosina puolustusmenoja onkin lisätty Euroopan maissa. Yhdysvallat on myös tätä Nato-mailta vaatinut. Tavoitteeksi on asetettu 2 % bruttokansantuotteesta. Kymmenkunta Nato-maata täyttää tällä hetkellä tuon tavoitteen.  

Euroopan Unionissa on parhaillaan valmisteilla niin sanottu strateginen kompassi. Se tulee määrittelemään unionin tavoitteita turvallisuus- ja puolustusasioissa seuraavaksi 5 -10 vuodeksi. Kompassi on tarkoitus hyväksyä ensi vuoden alkupuolella. Ranska on tuolloin unionin puheenjohtajamaa. Unionin jäsenmaat päättävät yhdessä suunnasta ja tavoitteiden asettamisesta. Nähtäväksi jää mihin jäsenvaltiot ovat valmiit unionin vahvistamiseksi geopoliittisena toimijana.

Hyvät kuulijat

Puolustusvoimien kannalta toinen merkittävä tapahtuma oli valtioneuvoston puolustusselonteon julkistaminen. Puolustusselonteko on keskeinen ohjausasiakirja Puolustusvoimille. Selonteko viitoittaa puolustuskyvyn ylläpitämisen ja kehittämisen suuntalinjat 2020-luvun lopulle asti. Erityisen tärkeää on selontekotyön laaja-alainen parlamentaarinen hyväksyntä sekä pitkäjänteinen sitoutuneisuus selonteon linjauksiin.

Selonteosta nostan esille paikallispuolustuksen uudistuksen, joka on osa kehittyvää kokonaisvaltaista aluepuolustusta.

Osa paikallispuolustuksen uudistamista on Puolustusvoimien sodanajan joukkorakenteen uudistus. Nykyiset alueelliset joukot lakkautetaan ja ne muunnetaan pääosin paikallisjoukoksi. Pieni osa alueellisista joukoista muunnetaan vahventamaan operatiivisia joukkoja. Nykyinen sodanajan joukkojen kokonaismäärä 280 000 henkilöä ei muutu. Joukkorakenteen muutos kestää useamman vuoden. Muutoksen jälkeen joukot jakautuvat käyttöperiaatteensa perusteella siis operatiivisiin joukkoihin ja paikallisjoukkoihin. Paikallisjoukot toimivat nimensä mukaisesti paikallisesti ja niillä luodaan puolustuksen perusryhmitys. Operatiivisilla joukoilla on tehokkaimmat asejärjestelmät ja hyvän liikkuvuutensa ansiosta niitä voidaan käyttää joustavasti koko maan alueella tarpeen mukaan. Uudistus selkiyttää joukkojen työnjakoa ja vahvistaa paikallispuolustuksen sodan ajan tehtäviä ja roolia.

Uudistuksen taustalla on puolustuksen kehittäminen toimintaympäristön, teknologian, sodankäynnin ja yhteiskunnan muutosten mukaisesti. Yhä monitahoisempien uhkien varalle tarvitsemme edelleen sekä moderniin teknologiaan perustuvia korkeassa valmiudessa olevia kärkisuorituskykyjä että laajaa reserviä, jotka yhdessä muodostavat toimivan ja kaikki toimintaympäristöt kattavan kokonaisuuden.

Uudistuksen myötä paikallisjoukkojen tehtäväkenttä laajenee ja vaatimustaso nousee, minkä lisäksi viranomaisyhteistyön merkitys ja reserviläisten rooli korostuvat poikkeusoloihin varautumisessa. Tavoitteena on tiivistää kontaktiverkostoa paikallisjoukkojen ja viranomaisten välillä arjessa tapahtuvalla varautumisella, koulutuksella ja harjoituksilla. Ajatuksena on muodostaa paikallisjoukkojen ja viranomaisten yhteistyöllä monipuolista osaamista ja kykyä toimia myös laaja-alaista vaikuttamista vastaan. Paikallisjoukkoja käytetään muun muassa joukkojen perustamiseen, kohteiden suojaukseen, alueiden valvontaan, taistelutehtäviin ja viranomaisten tukemiseen. Reserviläisten erityisosaamista, paikallistuntemusta ja aktiivireserviläisiä hyödynnetään aiempaa paremmin. Uudistus vahvistaa kykyämme ennaltaehkäistä ja torjua myös laaja-alaista vaikuttamista koko maan alueella.

Nykymaailmassa laaja-alainen vahingollinen vaikuttaminen sisältää perinteisen sotilaallisen voiman lisäksi monipuolisen keinovalikoiman. Diplomaattinen, taloudellinen, informaatio- ja kybervaikuttaminen on maailmalla arkipäiväistä. Vaikuttamisen käyttökynnys on myös alentunut. Samalla, kun vaikuttamiskeinot kasvavat, yhteiskunnat ovat entistä haavoittuvampia, koska käytännön arki on yhä riippuvaisempaa sähköstä, informaatiosta ja digitaalisista järjestelmistä – nämä vain esimerkkeinä mainiten. 

Suomen kokonaisturvallisuuden malli on konseptina hyvä vastine laaja-alaista vaikuttamista vastaan. Uhkien moninaisuus ja keinovalikoiman kasvu korostavat kokonaisturvallisuuden mallin kehittämistarvetta ajassa eläen. Selonteossa onkin listattu joukko selvitystarpeita. Ne ovat tärkeitä myös Puolustusvoimien näkökulmasta.  

Hyvät valtakunnallisen maanpuolustuskurssin osanottajat, mina damer och herrar

Utgående från modellen för den övergripande säkerheten kan hot som riktas mot samhället lösas med gemensamma krafter. Ett planerat och inövat samarbete garanterar att vi är redo att möta vilken situation som helst, även överraskande situationer som utvecklas snabbt. 

Den riksomfattande försvarskursen förenar inflytelserika personer inom samhället, näringslivet, organisationer, vetenskap och konst att behandla den övergripande säkerheten och samhällets beredskap. På grund av detta är det ytterst viktigt att vi kan ordna försvarskursen trots coronapandemin. 

Tervetuloa valtakunnalliselle maanpuolustuskurssille. Te edustatte kaikkia kokonaisturvallisuuden tekijöitä: viranomaisia, järjestöjä, elinkeinoelämää, poliittista johtoa, mediaa, tiedettä ja taidetta. Teitä kaikkia tarvitaan, kun poikkeusoloihin varautumista pohditaan.

Arvostan suuresti sitä, että osallistutte kurssille ja olette varanneet tulevat viikot yhteiskunnan kannalta tärkeiden aiheiden käsittelyyn. Olkaa aktiivisia ja tuokaa asiantuntemuksenne muiden käyttöön. Kurssin kantavin voima on teissä itsessänne. 

Kiitän asiantuntijoita, jotka ovat sitoutuneet luennoimaan ja opettamaan maanpuolustuskurssilla sekä Helsingin kaupunkia yhteistyöstä maanpuolustuskurssin avajaisten järjestämiseksi tilaisuuden arvolle sopivalla tavalla.

Jag hälsar er hjärtligt välkomna till den riksomfattande försvarskursen. 

Toivotan teille kaikille menestyksekästä maanpuolustuskurssia.

Lisää kirjanmerkki