Archive and Chronology of Finnish Foreign Policy
Bookmark

Statsminister Sanna Marin: Statsrådets hälsning vid nationella veterandagens riksomfattande huvudfest den 27 april 2022

Statsminister Sanna Marin framförde statsrådets hälsning vid nationella veterandagens huvudfest i Villmanstrand den 27 april 2022. Det talade ordet gäller.

Ärade krigsveteraner och lottor, bästa åhörare

Det är en ära att få framföra statsrådets hälsning vid nationella veterandagens huvudfest. De senaste två åren har vi inte kunnat samlas fysiskt till denna riksomfattande fest på grund av coronapandemin.

Pandemin håller så småningom på att lätta på greppet, och möten och sammankomster med både närstående och främmande är möjliga igen.

Tyvärr har den senaste tidens händelser i Europa förmörkat utsikterna. Min generation, som har vuxit upp under den långa fredsperioden, är nu tvungen att inse att maktpolitik och krig är realiteter också i 2020-talets Europa.

Ärade åhörare

Rysslands invasion av Ukraina strider inte bara mot internationell rätt. Den strider också mot människors rättsuppfattning. Det går inte på något sätt att försvara anfallskriget riktat mot civila. Nyheterna från de ryskockuperade städerna i Ukraina är skakande. De har visat krigets grymma ansikte.

Finland har försökt hjälpa Ukraina på många sätt. Vi har bidragit med såväl humanitärt och finansiellt bistånd som försvarsmateriel – utrustning, ammunition och vapen, som ukrainarna har ett skriande behov av.

Samtidigt försöker vi påverka Rysslands agerande genom hårda sanktioner. Vi är beredda att införa ännu hårdare sanktioner. Det är fullkomligt klart att vi inte kan samarbeta med Ryssland så länge den brutala invasionen pågår.

Bästa åhörare

Finland står i nära samarbete med Europeiska unionen och sina internationella partner i all sin verksamhet. Det internationella samfundets sammanhållning och samstämmighet i att fördöma Rysslands agerande och hjälpa Ukraina inger hopp.

Samtidigt har vi fått ett klart budskap om att också Finland får stöd. Vi är inte ensamma om vår säkerhet en dag sätts på spel. Vi beslutar själva om våra utrikes- och säkerhetspolitiska lösningar.

Riksdagen behandlar för tillfället statsrådets redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljön. Nu ska vi föra diskussion, och inom de närmaste veckorna måste vi dra slutsatser utifrån diskussionen. Betydelsen av en öppen och kritisk diskussion får inte underskattas. Nu gäller det att noga avväga vilka risker och möjligheter som följer av de olika alternativen. Vi måste agera med eftertanke, men samtidigt också snabbt och beslutsamt.

Bästa åhörare

Efter krigen har veteranorganisationerna förtjänstfullt värnat om veteranernas och lottornas arbete. Arvet från den generation som genomlevt krig utgör en väsentlig del av vårt kulturarv och vår nationella identitet. 

När innehållet och prioriteringarna i veteranarbetet förändras är det viktigt att olika aktörer samarbetar för att utreda och skapa förutsättningar och principer för att bevara veteranernas traditioner i vårt samhälle.

Statsrådets kansli har i dag tillsatt en arbetsgrupp med uppgiften att utreda och föreslå sätt att även framöver bevara och värna om arvet efter Finlands krig och veteranerna som en viktig del av det finländska samhället. Arbetsgruppen ska lägga fram sitt förslag senast i januari 2023. 

Ärade krigsveteraner och lottor

När vinterkriget var slut konstaterade Mannerheim i sin sista dagorder: ”Ni ville ej kriget. Ni älskade freden, arbetet och framåtskridandet. Men kampen blev er påtvingad.”

Våra tankar är hos dem som påtvingats krig i Ukraina. Hos dem som inte får njuta av fred, arbete och framåtskridande.

Det var er generation som efter krigen byggde upp det trygga, välmående Finland som vi har i dag. 

Nu är det vår tur att kämpa för att alla ska ha möjlighet till en trygg vardag – att kämpa för fred, arbete och framåtskridande. Det är den finska statsmaktens viktigaste uppgift och mål.

Jag vill framföra mitt djupaste tack för era uppoffringar för ett självständigt, demokratiskt och fritt Finland. Det är nu vår plikt att värna om vårt samhälle och dess värden och på så sätt hedra er.

Jag önskar er en god fortsättning på den nationella veterandagen.

Bookmark