Archive and Chronology of Finnish Foreign Policy
Bookmark

Statsminister Orpos tal vid ambassadörsmötet 2023

Ärade ambassadörer och anställda vid utrikesministeriet!

När jag i augusti 2017 som dåvarande finansminister hade äran att tala till er, betonade jag hur viktigt det är att Finland kan agera på ett sådant sätt att vårt lands ställning, säkerhet och välfärd hålls så starka som möjligt.

Min tanke då var att vi har stora möjligheter att påverka vårt eget öde när vi förstår förändringen, vet exakt vad vi vill och vågar gripa tag i väsentliga saker vid rätt tidpunkt.

Knappast någon av oss där och då kunde ha gissat att vi våren 2022 skulle komma att gripa tag i en väsentlig sak vid rätt tidpunkt, så att ni, ärade ambassadörer, i dag får delta i ambassadörsmötet som representanter för Natolandet Finland. Vår utrikespolitik gick in i en ny era.

Rysslands olagliga anfallskrig mot Ukraina i februari 2022 förändrade Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska omvärld. Detta var orsaken till vårt beslut att ansöka om medlemskap i Nato. Den 25 januari 2022 höll jag ett tal inför Paasikivi-Samfundet där jag förespråkade ett Natomedlemskap. Mindre staters styrka ligger ofta i deras smidighet – i Finlands fall i förmågan att snabbt fatta egna beslut även i svåra situationer. Det är så vår nation agerar, och det är jag stolt över. Finska folket visade beslutsfattarna vägen till Nato.

Som en del av den västerländska värdegemenskapen fördömde vi finländare kraftfullt anfallskriget, som bryter grovt mot folkrätten och principerna i FN-stadgan. Finska staten och finska folket har på olika sätt visat sitt starka stöd till Ukraina och ukrainarna.

Finländarnas principfasthet kan ses till exempel i den Eurobarometer som publicerades i somras, där 90 procent av finländarna ger sitt stöd till Finlands svar på Rysslands anfallskrig – ännu ett och ett halvt år efter krigets utbrott. Vi fortsätter att ihärdigt stödja Ukraina, dess suveränitet, självständighet och territoriella integritet. Hittills har Finland anvisat cirka 1,74 miljarder euro i stöd till Ukraina i form av humanitärt bistånd, utvecklingssamarbete, försvarsmateriel och materiellt bistånd. Kort kan man säga att vi stöder Ukraina och ukrainarna ekonomiskt, militärt och politiskt. Och för det får vi beslutsfattare stark uppbackning från folket.

Ärade ambassadörer!

Finlands historia är en historia om att genomleva olika brytningsskeden. Efter den ryska tiden och inbördeskriget framträdde vi som en självständig stat. Vi försvarade vårt land 1939 och bevarade vår självständighet efter 1945. Under kalla kriget lyckades vi balansera mellan öst och väst samtidigt som vi strävade efter att integreras i väst, bland annat i Europeiska ekonomiska gemenskapen. Efter Sovjetunionens sönderfall blev vi snabbt en del av Europeiska unionen och de västliga strukturerna, dit vi hörde hemma. I och med medlemskapet i Nato har vi nu nått fram till slutet av denna väg. Nato-Finland innebär ett nytt brytningsskede för oss. Vi inleder ett nytt kapitel.

Också i de förändrade förhållandena kvarstår de grundläggande utrikes- och säkerhetspolitiska frågorna. Vi fortsätter att göra så som Finland alltid har gjort: vi främjar framför allt Finlands och finländarnas säkerhet och välfärd. Nu kan vi uttala oss mer öppet än tidigare, men vi ska inte gå med i tävlingen om vem som skriker högst.

Vi värnar om vår självständighet och territoriella integritet. Det har alltid varit och kommer alltid att vara kärnan i Finlands utrikes- och säkerhetspolitik. Vårt Natomedlemskap är inte riktat mot någon, utan det är till för att stärka vår och våra allierades säkerhet.

Det är just vad som medlemskap i Nato innebär: vi är nu en del av alliansen. Vårt medlemskap stärker säkerheten och stabiliteten inte bara i Finland, utan också i hela Nordeuropa. Vi är en pålitlig partner till de andra Natoländerna, inom hela alliansens område. Vi är beredda att ge och ta emot hjälp. Jag hoppas att vårt grannland Sverige så snart som möjligt får sitta vid samma bord som en fullvärdig medlem av Nato.

Sverige är vår närmaste partner, och inte bara i Nato. Jag håller nära kontakt med Sveriges statsminister Kristersson, och ska göra mitt första arbetsbesök till Sverige mycket snart. Vårt nära nordiska samarbete fortsätter, och vi strävar efter att stärka och fördjupa samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna.

Vi utvecklar vår relation till Förenta staterna på ett övergripande och målinriktat sätt. Vi intensifierar samarbetet inte bara inom försvaret utan också till exempel på teknologins område, i fråga om såväl traditionella som disruptiva teknologier, och inom klimatfrågor. Finländskt kunnande är av intresse och vi har sådant att erbjuda. Därför måste vi målmedvetet inrikta våra exportsatsningar på den konkurrensutsatta men växande amerikanska marknaden.

Natomedlemskapet medför också nya affärsmöjligheter som sträcker sig utöver Förenta staterna. Det bidrar till Finlandsbilden hos företag som planerar investeringar i vårt land.

Samtidigt som vi satsar på väst måste vi komma ihåg att Ryssland är vår granne. Vi måste fortsättningsvis se till att det i vårt land finns kännedom om Ryssland och förmåga att analysera Rysslands utveckling, både nu och i framtiden.

***
Ärade ambassadörer!

Europeiska unionen är Finlands viktigaste referensram och värdegemenskap inom såväl politik som ekonomi. Ett starkt, fungerande och sammanhållet EU är livsviktigt för Finland. En union som arbetar för medlemsstaternas och medborgarnas säkerhet, välbefinnande och ekonomiska intressen.

Jag är nöjd över att min regering har en framåtblickande syn på EU-frågor. Enligt regeringsprogrammet är prioriteringarna i Finlands EU-politik att främja den ekonomiska tillväxten, konkurrenskraften och den inre marknaden, fördjupa EU:s försvarssamarbete, främja investeringar i ren energi, utnyttja naturresurser på ett hållbart sätt och fatta beslut om skogspolitiken på nationell nivå samt trygga självförsörjningen inom livsmedelsproduktionen.

Nu gäller det att se mer strategiskt på EU, då också hela Europa står i ett brytningsskede inför något nytt. Ett aggressivt Ryssland, ett växande Kina och en multipolär omvärld. Intensivare samarbete är nödvändigt för att Europa ska klara sig. Europa måste ta större ansvar för sig självt och sin säkerhet. Lyckligtvis går vi i den riktningen.

Europas framgång är Finlands framgång. Vår framtida välfärd bygger på hur hela Europa klarar sig i den globala konkurrensen. Den europeiska befolkningens och vår ekonomis andel i världen kommer oundvikligen att minska. I det rådande läget måste EU vara en starkare geopolitisk aktör som stärker sin ekonomiska säkerhet och resiliens.

Aktuella frågor för EU-beslutsfattarna är EU:s strategiska agenda och den kommande kommissionens prioriteringar. Finland deltar både nu och i framtiden aktivt i arbetet med att staka ut EU:s politik för de kommande åren. Fokus ska ligga på de grundläggande frågorna: Europas strategiska konkurrenskraft och vår säkerhet.

Detta innebär produktion av ren energi och omställning till fossilfria energikällor inom industrin – både i Finland och i EU. Vår självförsörjning och försörjningsberedskap blir bättre och vi är inte längre lika beroende av auktoritära staters energiresurser.

Europas konkurrenskraft ska bygga på en fungerande marknad och på fungerande företag. Att undanröja hinder på den inre marknaden måste åter stå i fokus för kommissionens arbete. Osund politik för statligt stöd måste avvärjas. Även om röster som förespråkar statligt stöd har fått större emfas i Europa under den senaste tiden, är det inte en hållbar lösning att vår konkurrenskraft bygger på att skattemedel används till företagsstöd eller andra stödpaket. Detta är vårt budskap till kommissionen.

Europa måste locka tillbaka industriell produktion som flyttats utanför dess gränser, framför allt med hjälp av hög utbildning och kompetens, ren energi och en konkurrenskraftig verksamhetsmiljö. Samtidigt måste tillgången till och leveranskedjorna för kritiska råvaror tryggas genom starkare och nya partnerskap.

Vi kan redan se vissa tecken på detta. Den risk som auktoritära länder utgör för företagsverksamhet har identifierats, och företagen söker nya tryggare investeringsobjekt i världen. Här konkurrerar vi särskilt med Förenta staterna. Europa måste kunna locka till sig världens skarpaste hjärnor för att upprätthålla sitt stora kunnande inom vetenskap och teknik.

Det behövs fastare gemensamma beslut inom utrikes- och säkerhetspolitiken. EU måste kunna inta en gemensam hållning i avgörande frågor. Vårt regeringsprogram stöder detta.

Det gäller att uppnå en god balans mellan fri handel och minimering av risker och beroenden. Vi får inte vara för godtrogna, men samtidigt ska vi vara försiktiga med att inte bygga upp nya murar. Vi behöver omfattande internationellt samarbete för att tackla ett problem som klimatförändringen.

Regeringen har förbundit sig att stärka Finlands påverkansarbete och föregripande inflytande inom EU. Ni är viktiga partner i detta arbete.

Vi vill vara en aktiv, pålitlig och lösningsinriktad medlemsstat som tar initiativ och agerar på ett konstruktivt och proaktivt sätt i syfte att främja sina egna mål tillsammans med sina partner.

Regeringen utarbetar ett principbeslut av statsrådet om bättre påverkansarbete, och har beslutat att inleda ett program som syftar till att främja finländska tjänstemäns tillträde till EU-uppgifter och möjligheter att avancera inom institutionerna. Också med tanke på detta hoppas jag att de nära kontakterna mellan Helsingfors, Bryssel och andra huvudstäder i EU kommer att stärkas ytterligare under denna regeringsperiod.

Bästa ambassadörer!

Regeringen kommer igång med sitt egentliga arbete under de närmaste veckorna. Nu ska jag ta tillfället i akt och berätta vad min regering kommer att göra. För det är säkert en fråga ni får i era stationeringsländer.

Regeringens mål är ett starkt och engagerat Finland. Finland står inför enorma utmaningar. Världen omkring oss är svår att förutspå. Vårt regeringsprogram är ett svar på de utmaningar som Finland ställs inför just nu.

Ett starkt och engagerat Finland tar sig genom världens stormar. Ett starkt och engagerat Finland värnar om Finlands och finländarnas säkerhet. Ett starkt och engagerat Finland med en välmående ekonomi kan ta hand om sina medborgare.

Det Finland som ni representerar ute i världen har blivit till genom arbete, företagande, flit och kunnande. Ett starkt och engagerat Finland bygger på att finländarna arbetar. Det är av avgörande betydelse för vårt välfärdssamhälle. Därför ska vi ambitiöst reformera arbetsmarknaden och göra det lönsammare att arbeta – det är det enda sättet att sörja för vår viktigaste basservice. Vi har inte råd med allt, det måste jag i ärlighetens namn medge. Det behövs anpassningsåtgärder, strukturella åtgärder och sysselsättningsåtgärder, också sådana som kan kännas svåra. Det finns inget annat alternativ. Men jag vill upprepa: vi tar hand om de allra svagaste.

Trots svåra besparingar tryggar vi utbildningen, bildningen och framtiden. Vi stärker i synnerhet den grundläggande utbildningen, som vi är kända för ute i världen. Vi gör historiskt stora satsningar på forskning, utveckling och innovationer och utökar deras andel av BNP till fyra procent före 2030. Vi vill höra till de bästa i världen även i fortsättningen.

Som vi har kunnat konstatera kommer Finland inte att försvinna – tvärtom vill vi stärka vår internationella ställning och roll. Vi gör Finland till en stormakt inom ren energi. Vi kan minska våra utsläpp snabbt och effektivt genom att börja satsa på mångsidiga fossilfria energilösningar: kärnkraft, solkraft, vindkraft.

Investeringar i ren energi och i vätgasekonomin har planerats upp till 100 miljarder euro. Det gäller att fokusera på fabriksskorstenarna, de stora utsläppskällorna. Det gör oss till ett attraktivt investeringsobjekt i Europa och till en intressant partner som erbjuder lösningar globalt. Jag är verkligen engagerad i denna fråga. Jag diskuterade saken med förbundskansler Scholz i Berlin i juli, och han visade stort intresse för finländska lösningar för ren energi.

Många länder i Latinamerika och Karibien som deltog i toppmötet mellan EU och Celac i Bryssel var intresserade av det kunnande vi har i Finland. Vårt kunnande möjliggör nya förbindelser med andra länder, och det har båda parterna nytta av.

Samtidigt ska vi se till att Finland förblir öppet – man får komma till Finland för att arbeta, studera och bygga upp ett gott liv. Vi ser till att företagen har tillgång till kompetent arbetskraft och att byråkratin kring arbetskraftsinvandring minskar. Det finns ingen plats för godtycklig behandling. Samtidigt är det klart att målet ska vara en kontrollerad invandring. Den humanitära invandringen ska skärpas till samma nivå som i andra nordiska länder.

Ärade ambassadörer!

Ett viktigt tema har väckt diskussion bland finländare i somras, nämligen rasism. Så att det inte ska bli oklart för någon: demokratin, rättsstaten och de mänskliga rättigheterna är viktiga värden som vi försvarar både i Finland och globalt. Min regering har förbundit sig till detta, och det håller vi fast vid. Jag säger detta som statsminister – och som finländare: jag fördömer rasism. Jag försöker hitta lösningar på sådant som inte är rätt. Det är mitt sätt att agera.

Jag ser initiativen till diskussion kring rasism som en bra sak. Och det är viktigt att den diskussionen blir ingående. Eftersom arbetet för viktiga frågor är ett arbete som aldrig blir klart. Samhället förändras när rasism och diskriminering läggs i dagen. Samhället förändras när offentlig debatt leder till politiska åtgärder. Att ingripa i rasism förutsätter att man synliggör den.

Många har efterlyst närmare information om regeringens åtgärder. De är under beredning: i början av höstsessionen kommer regeringen att överlämna ett meddelande till riksdagen om att främja likabehandling och icke-diskriminering och minska rasismen.

Men regeringens meddelande är bara det första steget och det löser inte allt. Det krävs ytterligare insatser. Meddelandet kompletteras med ett program som innehåller konkreta åtgärder.

Vi ser till att det finns resurser att genomföra åtgärderna. Vi ser till att likabehandling och icke-diskriminering står på regeringens politiska agenda under hela valperioden.

I ett öppet och demokratiskt samhälle som Finland måste samhällsdebatt – också kritisk sådan – vara tillåten om alla frågor, även invandring. Det är vars och ens rätt i ett samhälle som vårt. Men vi måste utöva denna frihet och rättighet på ett ansvarsfullt sätt, med respekt för varje människas människovärde. Och samtidigt som vi är stolta över Finland och det finländska samhället, bör vi erkänna att mycket återstår att göra för att alla ska kunna känna sig trygga och accepterade i vårt land. För att vi ska vara ett lockande investeringsobjekt både nu och i framtiden. För att experter inom olika områden ska vilja komma till Finland med sina familjer även i fortsättningen. För att Finland ska utvecklas till det bättre.

 

Ärade ambassadörer!

Hittills har jag hunnit träffa bara några av er som statsminister. Men ni är bekanta för mig från tiden innan jag blev det. Jag vet att jag arbetar med sakkunniga experter. Finland har kunnande i världsklass på många områden. Jag vet att vi också har den bästa tjänstemannakåren.

Jag vet att utrikesministeriet och beskickningarna arbetar helhjärtat. Ert arbete fick också erkännande vid förhandlingarna om regeringsprogrammet, då vi beslutade att inga nedskärningar ska göras i anslagen för utrikesministeriets verksamhet. Reformer inom utrikesförvaltningen är dock på kommande. Dessa genomförs under ledning av utrikesminister Valtonen.

Jag har en stor tilltro till ert kunnande. Ibland kan man få en klarare bild av saker och ting när man ser på dem från ett perspektiv utanför Finland. För alltså fram era observationer i era rapporter och vid våra möten. Vi kan inte bygga upp ett starkt och engagerat Finland om vi vänder oss inåt. Vi kan också lära oss av andra. Jag hoppas att ni kommer med synpunkter på hur vi bäst kan genomföra regeringsprogrammet. Vi ska arbeta tillsammans, så att vi också i fortsättningen stolt kan representera Finland.

Bookmark