Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Poista kirjanmerkki

Pääministeri Sanna Marin hallitusohjelman tiedonantokeskustelussa eduskunnassa

(muutosvarauksin)

Arvoisa puhemies,

ärade talman,

esittelimme Osallistava ja Osaava Suomi -hallitusohjelman eduskunnalle ensimmäisen kerran puoli vuotta sitten. Hallitusohjelman ja hallituksessa olevien viiden puolueen tavoitteena on kestävästi kehittyvä yhteiskunta, jossa kansakunnan taloudellinen menestys, sosiaalinen hyvinvointi sekä ympäristövastuu kulkevat käsi kädessä. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, joka on hyvä jokaiselle: lapselle, aikuiselle ja ikääntyvälle, maalla ja kaupungissa asuvalle.

Hallitusohjelman ensimmäiset askeleet on otettu ja jatkamme määrätietoisesti ja vakaasti sen toteuttamista. Hallituksen katse on käännetty eteenpäin. Emme vilkuile sivuille.

Tehtävämme on vahvistaa ihmisten luottamusta tulevaisuuteen. Luottamus syntyy vain tekojen kautta. Tähän keskitymme.

Nostan puheenvuorossani esiin hallitusohjelman keskeisimmät painopisteet. Lisäksi käyn läpi jo tehtyjä päätöksiä, joilla Suomea uudistetaan sekä sitä, miten Suomesta rakennetaan parempaa ja oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa kaikille ihmisille.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen talouspolitiikan päämääränä on ihmisten hyvinvointi. Tavoitteena on sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta.

Olemme sitoutuneet vastuulliseen talouspolitiikkaan ja pyrkimykseen julkisen talouden tasapainosta. Vastuullista talouspolitiikkaa ovat myös ne välttämättömät uudistukset ja investoinnit, jotka parantavat tuottavuutta sekä vahvistavat työllisyyttä ja julkisen talouden kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Siksi panostamme koulutukseen, tutkimukseen, innovaatioihin ja infrastruktuuriin niin pysyvällä kuin kertaluonteisella rahoituksella.

Hallitusohjelmaan on kirjattu 3 miljardin euron tulevaisuusinvestointiohjelma. Kolmasosan kohdentamisesta on jo päätetty. Tarvitsemme sekä julkisen että yksityisen sektorin investointeja ja yhteistyötä. Yhteisenä tavoitteenamme tulee olla taloudellisesti ja rakenteellisesti uudistuva yhteiskunta, jossa on korkea työllisyysaste ja vahva elinkeinoelämä sekä hyvinvoivat ja osaavat ihmiset.

Haluamme vahvistaa ja kehittää pohjoismaista hyvinvointivaltiota. Laadukas koulutus, sosiaalinen hyvinvointi ja tasa-arvoiset mahdollisuudet pärjätä elämässä muodostavat perustan myös kestävästi kasvavalle taloudelle ja ihmisten toimeliaisuudelle. Kun koemme aitoa yhteenkuuluvuutta ja osallisuutta yhteiskunnasta, teemme yhdessä töitä yhteisen maamme rakentamiseksi.

Pidän tärkeänä, että hallituksen talouspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi on otettu eriarvoisuuden vähentäminen ja tasa-arvon vahvistaminen. Se on paitsi oikeudenmukaista myös viisasta ja vastuullista talous- ja yhteiskuntapolitiikkaa.

Hyvinvointivaltio on meille suomalaisille ylpeydenaihe ja sitä sen pitääkin olla. On arvokasta, että luomme kaikille yhtäläisiä mahdollisuuksia ja turvaa, ja pidämme kaikkein heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä huolta. Ketään ei jätetä yksin.

Hallituksen yhteinen tahto on tehdä uudistuksia sellaisen Suomen eteen, jossa jokaisesta lapsesta voi tulla mitä vain ja, jossa jokainen voi ikääntyä turvallisin mielin ja ihmisarvoisella tavalla. Suomi on esimerkki ja ihanne monelle maailmalla.

Arvoisa puhemies,

Siirrymme pian uudelle vuosikymmenelle. Ensimmäiset, tulevaa kehitystä ohjaavat päätökset on jo tehty.

Vaikka se ei tämän salin keskustelusta aina heijastu, hallitusohjelman toimeenpanossa on päästy hyvään alkuun. Ensi vuoden budjetissa toteutuu joukko tärkeitä uudistuksia.

Pienimmät eläkkeet nousevat, perusturvan korotukset tulevat voimaan, koulutuksen rahoitus kasvaa kaikilla koulutusasteilla ja peruspalvelujen rahoitus vahvistuu. Yhdenvertainen oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen palautetaan kaikille lapsille ja päivähoidon ryhmäkoot pienenevät.

Muutaman viikon kuluttua nämä päätökset näkyvät ihmisten arjessa.

Tammikuussa pienituloiset eläkeläiset saavat enemmän euroja elämiseen. Yli 600 000 suomalaisen eläke paranee. 70 prosentilla suomalaisista käytettävissä olevat tulot kasvavat. Työttömät ihmiset voivat keskittyä hakemaan uutta työpaikkaa ilman huolta toimeentulon leikkauksesta, kun aktiivimalli poistuu.

Koulutukseen panostamalla ja osaamista vahvistamalla huolehdimme Suomen kilpailukyvystä. Koulutuspanostukset ovat merkittäviä myös kestävän talouskasvun ja työllisyyden kannalta.

Olemme luvanneet ihmisille muutosta ja nyt tämä muutos tulee näkyväksi ihmisten arjessa. Tällä tiellä jatkamme.

Arvoisa puhemies,

Maailmantaloudessa ja Suomen taloudessa on ollut pitkään epävarmuutta. Harmaiden pilvien lomasta näkyy onneksi myös valonpilkahduksia. Kasvun hidastuminen näyttää tasoittuvan ja epävarmuustekijöitä poistuvan. Toivomme talouden elpymistä ja kasvua, mutta olemme myös varautuneet hitaamman kasvun oloihin.

Ohjelmaan on poikkeuksellisen selvästi kirjattu periaate aktiivisesta finanssipolitiikasta. Se tarkoittaa, että reagoimme suhdanteisiin. Tämä näkyy ensi vuoden budjetissa. Tuemme kasvua ja työllisyyttä, luotamme suomalaiseen työhön ja tahtoon yrittää.

Arvoisa puhemies,

Hallituksen tavoite 75 prosentin työllisyysasteesta on vaativa. Otamme sen tosissamme. Julkisen talouden kestävyys on nyt ja etenkin tulevaisuudessa korkean työllisyyden varassa. Kun saavutamme työllisyystavoitteen, julkinen talous on normaalissa suhdannetilanteessa tasapainossa vuonna 2023.

Teemme uudistuksia, jotka vahvistavat tasa-arvoa ja luottamusta työmarkkinoilla. Haluamme vahvistaa työntekijöiden ja työnantajien vuoropuhelua työpaikoilla.

Haluamme vahvistaa yritysten kasvuedellytyksiä ja mahdollisuuksia työllistää. Haluamme turvata kasvun edellytykset kaikkialla Suomessa aktiivisen alue- ja elinkeinopolitiikan keinoin.

Olemme koko Suomen asialla. Hangosta Utsjoelle ja Itä-Suomesta Satakuntaan.

Arvoisa puhemies,

Hallitus on sitoutunut sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamiseen. Yhteinen malli sovittiin viime kesänä. Sen avulla turvataan tasa-arvoiset ja laadukkaat palvelut jokaiselle. Teemme uudistusta ihmisten tarpeet, emme vain rakenteen edellä.

Päävastuu sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta on julkisella sektorilla. Näin varmistetaan ihmisten välinen yhdenvertaisuus kaikkialla Suomessa. Huomioimme myös eri alueiden erilaiset haasteet sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä.

Hallitus huolehtii ikääntyneiden suomalaisten palveluista. Jokaisella ihmisellä on oikeus turvalliseen vanhuuteen. Kenenkään ei pidä joutua arvuuttelemaan, saako ihmisarvoista ja laadukasta hoivaa. Siksi lakiin kirjataan sitova henkilöstömitoitus ympärivuorokautiseen hoivaan. Samalla pidetään huolta kotihoidon laadusta.

Toteutamme hoitotakuun, jonka myötä ihmiset pääsevät hoitoon ajoissa ja hoitojonot lyhenevät. Tämä on merkittävä parannus nykytilaan. Lääkäreiden ja hoitajien määrää lisätään.

Hallitus näkee sosiaaliturvan tärkeänä turvaverkkona, jota pitää kuitenkin kehittää. Haluamme, että sosiaaliturvajärjestelmämme vastaa joustavammin kansalaisten muuttuviin elämäntilanteisiin ja tarpeisiin. Haluamme parantaa järjestelmän luotettavuutta, ennakoitavuutta ja ymmärrettävyyttä.

Arvoisa puhemies,

Ilmastonmuutos on tulevaisuutemme suurin haaste. Meidän on tehtävä enemmän ja nopeammin. Tämä koskee Suomea, Eurooppaa ja koko maailmaa. Kyse on lastemme tulevaisuudesta. Hallitusohjelmassa tämä tosiasia on tunnustettu. Olemme sitoutuneet siihen, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Tavoitteemme on kunnianhimoinen, mutta samalla se on myös välttämätön – meidän itsemme ja ennen kaikkea tulevien sukupolvien kannalta.

Nojaamme toimemme tutkittuun tietoon ja kunnioitamme asiantuntijoiden arvioita.

Julkisessa keskustelussa on väitetty vastuuttomasti, että ilmastonmuutoksen hillitseminen tarkoittaisi kurjuutta ja vaikeuksia tavallisille ihmisille, yrityksille ja yhteiskunnalle. Tämä väite ei pidä paikkaansa.

Ei ilmastotoimia tehdä arjen vaikeuttamiseksi, vaan siksi, että tekemättömyyden vaihtoehto on yksilöiden ja yhteiskuntien kannalta tuhoisa - taloudellisesti ja inhimillisesti kallis.

Haluamme rakentaa Suomesta maailman ensimmäisen fossiilivapaan hyvinvointiyhteiskunnan. Tämä vaatii päätöksiä, joilla päästöjä vähennetään ja hiilinieluja vahvistetaan. Nämä päätökset pohjautuvat faktaan, eivät mielikuviin. Ja näistä päätöksistä kerrotaan ihmisille avoimesti ja ymmärrettävästi. Lisäksi korjataan virheellisiä väitteitä, joita esitetään.

Hallitus tekee ilmastotekoja kestävällä tavalla, alueellisesti ja sosiaalisesti oikeudenmukaisesti.

Se tarkoittaa, että pieni- ja keskituloisilla ei ole pelkästään mahdollisuus vaan myös kannustin tehdä ilmaston kannalta kestäviä valintoja arjessaan. Hallitus investoi julkiseen liikenteeseen ja edistää kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuuden kasvattamista.

Vahva ilmastopolitiikka tarkoittaa, että voimme luoda uusia työpaikkoja ja uusia menestystarinoita ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvittavan teknologian ympärille. Työ teollisuuden ja liikenteen vähähiilisyyteen on jo käynnissä ja haluamme olla mukana mahdollistamassa suomalaisen teollisuuden uudistumista.

Myös kotimaisen elintarvikesektorin merkitys kasvaa, sillä ilmastonmuutos muuttaa ruuantuotannon edellytyksiä maailmanlaajuisesti. Maatalouden kannattavuuden parantamiseksi tullaan toimimaan ja osoittamaan lisäpanostuksia.

Ilmastonmuutoksen hillitsemisen rinnalla teemme myös töitä luontomme monimuotoisuuden turvaamiseksi ja vahvistamiseksi. Suomen luonto on aarre, jota tulee vaalia jälkipolville. Monimuotoinen luonto on myös ihmisten hyvinvoinnin edellytys.

Arvoisa puhemies,

Hallitus jatkaa aktiivista vaikuttamistaan Euroopan unionissa. Olemme onnistuneet EU:n puheenjohtajakauden hoitamisessa hyvin. Jatkamme aktiivisena jäsenmaana myös puheenjohtajakauden jälkeen.

Hallitus haluaa vahvistaa Suomen merkitystä kansainvälisesti. Syynä siihen on paitsi halu ratkaista globaaleja haasteita yhteistyössä muiden kanssa, myös suomalaisten ja Suomen etu.

Se, että Suomi on kokoaan suurempi vaikuttaja kansainvälisesti, riippuu kyvystämme olla ratkaisuhakuinen ja luotettava toimija.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa jatkamme samalla linjalla. Painotamme oikeusvaltioperiaatetta, ihmisoikeuksia, demokratiaa ja rauhaa.

Huolehdimme Suomen uskottavasta puolustuskyvystä ja turvaamme sitä varten riittävät resurssit. Suomen huoltovarmuus turvataan kaikissa olosuhteissa.

Suomi on sotilasliittoon kuulumaton maa. Hallitus jatkaa Ruotsin kanssa tehtävän puolustusyhteistyön syventämistä sekä kumppanuuteen perustuvaa Nato-yhteistyötä.

Arvoisa puhemies,

Hallitus on sitoutunut lisäämään tasa-arvoa suomalaisessa yhteiskunnassa. Maailmalla meidät tunnetaan juuri siitä.

Haluamme, että Suomi on maa, jossa jokaisesta lapsesta voi tulla mitä vain.

Sen vuoksi panostamme koulutukseen jokaisella asteella. Lasten subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan. Parannamme peruskoulun tasa-arvoa. Oppivelvollisuus laajennetaan toiselle asteelle. Samalla lukio- ja ammatillinen koulutus muutetaan aidosti maksuttomaksi. Korkeakoulutusta vahvistetaan.

Hallitus on sitoutunut nostamaan Suomen osaamistasoa. Osaaminen on yksilöiden ja koko yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta tärkein menestystekijä.

Mitä enemmän meillä on osaamista, sitä kestävämmällä pohjalla taloutemme on. Osaaminen liittyy olennaisesti sekä sosiaaliseen että taloudelliseen kestävyyteen.

Sosiaaliseen kestävyyteen panostamista on myös se, että pienituloisia ihmisiä autetaan ja tuetaan poliittisilla päätöksillä. Jos jo valmiiksi pienituloisilta leikattaisiin, siinä ei vietäisi pelkästään rahaa, vaan myös toivoa paremmasta tulevaisuudesta. Sellaiseen ei ole varaa.

Kuten hyvin tiedämme, ilman sosiaalista kestävyyttä ei ole mahdollista saavuttaa taloudellista kestävyyttä. Sama pätee ekologiseen kestävyyteen. Ne kulkevat käsi kädessä. Tämä ajattelu ohjaa hallituksen toimintaa.

Arvoisa puhemies,

Hallitus vie Suomen taloudellisesti menetetyltä vuosikymmeneltä kestävän kehityksen vuosikymmenelle.

Tie, jonka olemme valinneet, on oikeudenmukainen ja vastuullinen. Vahvistamme hyvinvointivaltiota, maailman parasta yhteiskuntamallia.

Panostamme ihmisten osaamiseen ja työllisyyteen. Huolehdimme ihmisten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta. Kannamme vastuumme ilmastosta. Lisäämme tasa-arvoa ja osallisuutta.

Näin toimimalla ja hallitusohjelmaa toteuttamalla ihmisten luottamusta tulevaisuuteen voidaan vahvistaa. Tämä on meidän tehtävämme.

 

Poista kirjanmerkki