Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Statsminister Sanna Marins nyårshälsning 31.12.2020

Hurdant var det gångna året? Det var åtminstone svårt, lärorikt och tankeväckande.

Coronaåret har varit en gemensam ansträngning och ändå har var och en sin egen erfarenhet av det. En del av oss har förlorat en närstående, andra sitt arbete och många har tvingats att avstå från sådant som är bekant och viktigt. För en del har året varit svårare än för andra. Men det har fått oss alla att stanna upp.

Under året har vi varit tvungna att fatta beslut som vi inte hade velat fatta. Vi har varit tvungna att stänga skolor och bibliotek, begränsa rörligheten, möten och näringsverksamheten, avbryta hobbyverksamhet och ingripa i många andra vardagliga frågor. Besluten har inte fattats med lätt sinne, utan för att de har varit nödvändiga för att skydda människors hälsa och liv. Samtidigt har vi försökt minska de skador som åtgärderna orsakat genom att styra stöd till människor, företag och kommuner.

När det gäller hälsa och ekonomi har Finland lyckats hantera coronaläget bättre än många andra länder. Vaccinationerna har inletts och vi kan redan skönja ljus vid horisonten. Även om vi går mot bättre tider måste vi fortfarande ha tålamod, agera ansvarsfullt och följa myndigheternas rekommendationer och anvisningar. Pandemin är inte över och det kommer att ta tid innan vaccinationsskyddet omfattar hela befolkningen. Därför måste vi i mån av möjlighet arbeta på distans, undvika möten, sörja för god hand- och hosthygien, använda mask och vid symtom omedelbart ta ett coronatest. Det är vi själva som genom våra handlingar bidrar till att samhället är tryggt för alla och att vi klarar krisen tillsammans.

Det behövs tålamod också efter coronan. När vi bygger våra samhällen och ekonomier efter pandemin kan vi inte nöja oss med våra gamla vanor och mönster. Vi måste bygga vår framtid på ett mer hållbart sätt och söka balans mellan människan och naturen. Klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald och den ohållbara användningen av naturresurser är mänsklighetens största problem. Vi måste bryta en del av våra gamla vanor för att våra barn och deras barn ska kunna leva ett gott och värdigt liv. Samtidigt kan vi skapa ny företagsverksamhet, arbete och välfärd.

Finland bereder som bäst en egen återhämtningsplan som en del av Europeiska unionens facilitet för återhämtning och resiliens. Avsikten med programmet för hållbar tillväxt i Finland är att främja både en snabb återhämtning och en långsiktig nödvändig förnyelse av näringslivets strukturer och offentliga tjänster. Programmets prioriteringar är 1) utbildning, forskning och innovation, 2) den gröna omställningen, 3) Finlands internationella konkurrenskraft, 4) ytterligare satsningar på hållbar infrastruktur och digitalisering, 5) arbetsmarknadens funktion, 6) tjänster riktade till arbetslösa och utveckling av arbetslivet samt åtgärder som förbättrar tillgången till social- och hälsovårdstjänster och ökar kostnadseffektiviteten.

För Finland är det en kritisk fråga att den europeiska ekonomin återhämtar sig från pandemin och den ekonomiska kris som den orsakat. Vi kan inte ensam råda bot på pandemin, utan det krävs gemensamma framgångar för att övervinna den. På samma sätt behövs det utöver de nationella åtgärderna gemensamma insatser för att vitalisera ekonomin. Vi måste rikta blicken bortom den egna näsan. Det ligger i vårt intresse att Europa återhämtar sig.

Trots att år 2020 har dominerats av coronakrisen har vi målmedvetet fortsatt de reformer som avtalats i regeringsprogrammet. De minsta pensionerna och grundtryggheten har höjts, aktiveringsmodellen har avvecklats, rätten till småbarnspedagogik på heltid har återinförts för alla barn, gruppstorlekarna inom småbarnspedagogiken har minskats, resurserna för utbildning har ökats på alla utbildningsnivåer, beslut om utvidgad läroplikt har fattats och utbildningen på andra stadiet blir genuint avgiftsfri, vårdardimensioneringen har reglerats i lag, social- och hälsovårdsreformen har lämnats till riksdagen, huvudlinjerna för familjeledighetsreformen har slagits fast, omfattande satsningar på väg-, spår- och farledsinfrastrukturen har gjorts, beslut om en reform av energibeskattningen har fattats, den nordiska sysselsättningsmodellen framskrider och den första delen av de strukturella åtgärderna för att stärka sysselsättningen har vidtagits.

År 2021 måste vi fortsätta arbetet för att förnya vårt samhälle så att det blir socialt, ekonomiskt och miljömässigt mer hållbart. De åtgärder som behövs vidtas på ett sätt som tar alla människor och regioner med i förändringen. När vi bygger nytt är det också bra att värdesätta det som fungerar. Det finländska samhället har återigen visat sin styrka i svåra tider. Vi har ett fungerande hälso- och sjukvårdssystem, tillförlitliga myndigheter och en stabil demokrati, kompetenta lärare, god digital beredskap, förmåga att snabbt anpassa oss till överraskande situationer samt ömsesidigt förtroende i ett samhälle som har hjälpt oss att klara krisen. Finländarna är uthålliga och ihärdiga.

Även om detta decennium började på ett sätt som vi ännu inte kunde förutse i fjol, kan vi fortfarande göra det till ett decennium av lösningar. Det kräver mod, samarbete och förmåga att tåla osäkerhet. Samma egenskaper som coronaåret har krävt av oss alla.

Jag önskar alla ett fridfullt, tryggt och bättre nytt år!

Sanna Marin

statsminister

 

Lisää kirjanmerkki