Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Statsminister Sanna Marins tal i en festtillställning som uppmärksammar Sametingets valperiod 2020–2023 den 17 juni 2022

Statsminister Sanna Marin höll ett tal en festtillställning som uppmärksammar Sametingets valperiod. Med reservation för ändringar.

Bästa festpublik!

Tack för inbjudan till festligheterna här i Enare med anledning av sametingets valperiod 2020–2023. Jag vill varmt gratulera både sametinget och samiska kulturcentret Sajos, som firar sitt tioårsjubileum i år.

Samerna är det enda urfolket inom Europeiska unionen. Samernas ställning som ett urfolk tryggas i Finlands grundlag, och finska staten har förbundit sig att främja och trygga samernas grundläggande rättigheter.

Sametinget har till uppgift att sköta de ärenden som gäller samernas språk och kultur samt deras ställning som urfolk. De som arbetar på sametinget är mycket kunniga och engagerade i sitt arbete. Jag vill tacka sametinget för dess viktiga arbete för att bevara och utveckla den samiska kulturen.

Jag träffade företrädare för sametinget i augusti 2021. Vi konstaterade då att det goda samarbetet och dialogen mellan regeringen och sametinget bör fortsätta. Regeringen respekterar och vill främja samernas språkliga och kulturella rättigheter som urfolk.

I oktober 2021 tillsatte statsrådet i samarbete med sametinget och skoltarnas byastämma en sannings- och försoningskommission för samer. Ärendet bereddes intensivt i fyra års tid. Kommissionens arbete innebär en process som är i många avseenden unik och historisk i Finland.

Regeringen är fortsättningsvis starkt engagerad i det arbete som utförs av sannings- och försoningskommissionen för samer och ser den process som inletts som mycket viktig. Sannings- och försoningskommissionen för samer är den första sannings- och försoningsprocessen i Finland. Att få i gång kommissionens utmanande arbete har varit tidskrävande, vilket är förståeligt. Vi måste säkerställa att kommissionens arbete går i rätt riktning och stärker förtroendet.

Det är viktigt att under hela arbetets gång erbjuda tillräckligt med stöd på samiska och med beaktande av den kulturella kontexten. Sådana stödtjänster har varit i praktiken obefintliga tidigare. Serviceenheten för psykosocialt stöd till samerna Untuva invigdes i går. Jag önskar enheten framgång i dess viktiga arbete.

Det har tillsatts en uppföljningsgrupp som ska följa kommissionens arbete. Till uppföljningsgruppen kallades bland annat företrädare för de partier som är representerade i riksdagen och företrädare för sametinget. Också på detta sätt vill vi stödja kommissionens arbete över valperioderna. Sametinget sammanträder före midsommar för att diskutera sannings- och försoningskommissionens framtid. Jag hoppas innerligt att vi tillsammans kan fortsätta på den inslagna vägen och ro i land kommissionens arbete.

Statsrådet godkände en strategi för den arktiska politiken i juni 2021. Strategin sträcker sig till 2030, och i fokus för den står förändringarna i den arktiska regionens geopolitiska läge och den allt snabbare accelererande klimatförändringen. Dessa frågor är i dag mer aktuella än någonsin tidigare. Strategin innehåller ur samernas synvinkel viktiga skrivningar inom olika prioriterade områden. Samernas rättigheter och befolkningens välfärd i den arktiska regionen beaktas på ett övergripande sätt i strategin.

I den arktiska regionen är klimatförändringen det största hotet mot den biologiska mångfalden. Befolkningen i den arktiska regionen och i synnerhet urfolken är de första att känna av klimatförändringen och dess konsekvenser för livet och kulturen. Klimatförändringen gör det svårare att bedriva traditionella näringar, till exempel renhushållning. Den ekonomiska aktiviteten har ökat i den arktiska regionen, vilket i sin tur har försvagat möjligheterna att utöva traditionella näringar och traditionell kultur.

I regeringens proposition med förslag till ändring av klimatlagen föreslås det att det inrättas ett samiskt klimatråd. Klimatrådet ska stödja beredningen av nationella klimatpolitiska planer genom att ta fram kunskapsunderlag om planernas konsekvenser. Samernas traditionella kunskap stärker kunskapsunderlaget när det gäller att utveckla den arktiska regionen och bekämpa klimatförändringen. Det är fint att detta nu har identifierats på lagnivå.

Under denna regeringsperiod har det tagits också andra steg mot att trygga samernas rättigheter som urfolk i lagstiftningen. Till exempel propositionen med förslag till ändring av gruvlagen syftar till att stärka samernas rättigheter bland annat genom att förplikta sökanden att utreda vilka konsekvenser projekt inom samernas hembygdsområde har för samerna som urfolk och genom att precisera de tillståndsvillkor som ställs för att minska olägenheterna för samernas traditionella näringar.

På motsvarande sätt har man vid beredningen av markanvändnings- och bygglagen och i den naturvårdslag som nyligen lämnades till riksdagen identifierat ett behov av förbud mot att försämra samernas rättigheter och av skyldigheter att främja rättigheterna. Den arbetsgrupp som bereder en totalreform av lagen om fornminnen har kommit till slutsatsen att det är motiverat att i lagen ta in ett särskilt kapitel om samernas arkeologiska kulturarv.

Jag vill även lyfta fram samernas språkliga rättigheter. Språk utgör en väsentlig del av den kulturella identiteten, men många språk hotar att dö ut. Alla samiska språk som talas i Finland är hotade, men de mest hotade är enare- och skoltsamiskan. Jag kan dock med glädje konstatera att det språkpolitiska programmet ger verktyg för att tillgodose språkrättigheterna och stimulera språken.

Det är redan mycket vi uppnått, men mycket återstår också att göra för att trygga samernas rättigheter. Samarbetet och dialogen bör fortsätta.

Som en av de viktigaste frågor som regeringen har under arbete vill jag nämna utredningen av förutsättningarna för ratificering av ILO:s konvention nr 169. Målet är att komma vidare i detta arbete.

Högt på agendan står också det fortsatta arbetet för att reformera sametingslagen. Det är viktigt att lagen ändras i brådskande ordning, särskilt med beaktande av avgörandena av FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Denna vecka har även FN:s kommitté för avskaffande av rasdiskriminering gett sitt avgörande i samma fråga. Det är viktigt att vi hindrar fortsatta rättskränkningar och respekterar samernas självbestämmanderätt. Jag ser det också som viktigt att vi i Finland har en lagstiftning som respekterar urfolkens rättigheter.

Regeringen har även fäst avseende vid hatretorik som riktas mot samerna. Urfolk utsätts globalt för trakasserier och intolerans, särskilt när de försvarar och utövar sina rättigheter till land och naturresurser. I senaste tidens världsomvälvningar är det allt viktigare att vi respekterar och uppskattar varandra.

Jag vill än en gång tacka för inbjudan att delta i sametingets fest och framföra statens hälsning.

Jag önskar sametinget all lycka och fortsatt framgång i dess arbete!

Lisää kirjanmerkki