Archive and Chronology of Finnish Foreign Policy
Bookmark

Statsminister Petteri Orpos tal till republikens president under den nya regeringens besök hos republikens president den 20 juni 2023

Statsminister Orpos tal under den nya regeringens besök hos republikens president på Presidentens slott den 20 juni 2023. Det talade ordet gäller.

Herra tasavallan presidentti

Ärade republikens president

Finländarna har röstat för en ändring. I valet i april valde finländarna 200 riksdagsledamöter för att sköta Finlands och finländarnas gemensamma angelägenheter. Det största partiet blev Samlingspartiet med 48 riksdagsledamöter. Under Samlingspartiets ledning inleddes regeringssonderingar med samtliga riksdagspartier. 

Utifrån regeringssonderingarna bjöd jag in Sannfinländarna, Svenska Folkpartiet och Kristdemokraterna till regeringsförhandlingar. De förhandlande partierna förenas av en gemensam syn på läget inom de offentliga finanserna och på de ändringar som behövs för att åstadkomma ekonomisk tillväxt och trygga välfärdssamhällets tjänster. Vi måste rätta munnen efter matsäcken så att välfärden också räcker till morgondagen. Partiernas gemensamma mål är ett Finland med hållbar tillväxt, vars framgång baserar sig på arbete och företagande. 

Förtroende lägger grunden för en lyckad regeringsperiod. Vårt förtroende för varandra. Förtroende för att även svåra frågor går att lösa. 

Detta förtroende började vi bygga upp genom att skapa en gemensam lägesbild och sätta oss in i olika frågor. Under regeringsförhandlingarna hördes rekordmånga experter från olika samhällssektorer, från näringslivet till medborgaraktörer. All visdom bor inte i oss beslutsfattare eller innanför Ständerhusets väggar, och därför var det en rikedom med tanke på tillkomsten av programmet att få höra en stor grupp experter. 

I förhandlingarna mellan fyra olika partier var det viktigt att hitta det som förenade oss. Trots att meningsskiljaktigheterna är det som lyfts fram mest i medierna, har de fyra partierna också mycket gemensamt.

Vi tror att välfärdssamhällets tjänster tryggas genom en stark och stabil offentlig ekonomi. I Finland är företagande och arbete lönsamt och fruktbart. Marknadsekonomi och livskraftiga företag är Finlands styrka. Hög kompetens utgör grunden för den finländska framgången. Ren energi är vårt arv till de kommande generationerna.

Denna regerings mål är ett starkt och engagerat Finland som tar sig genom världens stormar. Finlands säkerhetspolitiska miljö har förändrats oåterkalleligt, och säkerheten i Europa är utsatt för det allvarligaste hotet på årtionden. Regeringens uppgift är att bygga upp ett starkt Finland i Nato och att främja en aktiv EU-politik. 

I ett starkt och engagerat Finland har människor möjlighet att öka sin kompetens, att sysselsätta sig, att klara sig på sin lön eller pension och att leva i trygghet. I ett samhälle där de grundläggande frågorna är i ordning har människorna rätt och frihet att försöka skapa sig ett gott liv efter sitt eget tycke. Alla känner sig delaktiga och har förtroende för varandra. Man tar hand om dem som har det sämst ställt. Statsmaktens uppgift är att skapa förutsättningarna för friheten och möjligheterna.

Vårt gemensamma regeringsprogram baserar sig på konkreta och ärliga lösningar. Vi sörjer för finländarnas service. Vi ökar företagens möjligheter att skapa arbete och öka tillväxten. Vi vinnlägger oss om finländarnas kompetens. Vi satsar särskilt på början av utbildningsvägen så att var och en ska klara sig oberoende av utgångsläget. Vi satsar på ren energi, med vars hjälp vi samtidigt bekämpar klimatförändringen och skapar tillväxt. Vi sörjer för säkerheten i hemmen, på gatorna och vid gränserna. 

Den nya regeringen har förbundit sig att bära ansvaret och fatta de behövliga besluten för Finlands och finländarnas bästa. Denna regering sörjer för att en förändring till det bättre kan göras på ett säkert sätt och så att alla är delaktiga. 

Arvoisa tasavallan presidentti

Ärade republikens president

På den tillträdande regeringens vägnar tackar jag Er för Er hälsning och det stöd Ni utlovat. Jag ber Er ta emot regeringens hälsning och försäkran om dess högaktning.

Nyt työnsä aloittavan hallituksen puolesta kiitän Teitä tervehdyksestänne ja lupaamastanne tuesta. Vastaanottakaa hallituksen tervehdys ja kunnioituksen vakuutus.

Bookmark