Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Utrikesminister Paavo Väyrynens yttrande om säkerhetsrådets toppmöte

FN:s säkerhetsråd sammanträdde på högsta politiska nivå i New York 31.1.1992. Toppmötet avslutades med en gemensam deklaration. Finland välkomnar att säkerhetsrådet på detta sätt vill betona FN:s viktiga roll som garant för och upprätthållare av världsfreden också i dagens föränderliga värld.

Deklarationen från toppmötet tar upp de omfattande utmaningar för verksamheten i FN som gäller lösandet av regionala kriser och militära konflikter, medlemsstaternas utfästelser att i överensstämmelse med FN-stadgan vidta åtgärder för att öka den kollektiva säkerheten och medlemsstaternas förpliktelser att effektivera insatserna på området för nedrustning och vapenkontroll.

Att säkerhetsrådet fäster uppmärksamhet på nödvändigheten av att fortsättningsvis effektivera den fredsbevarande verksamheten och upprätthålla den kollektiva säkerheten gladde Finland särskilt. De nordiska utrikesministrarna fäste också uppmärksamhet på dessa frågor i deklarationen om säkerhetsrådets toppmöte från utrikesministermötet i Reykjavik 21.1.


Lisää kirjanmerkki