Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Tervehdys 235. Maanpuolustuskurssin avajaisissa

Herra ministeri,

hyvät 235. valtakunnallisen maanpuolustuskurssin osanottajat, hyvät naiset ja herrat!

Herr minister,

bästa deltagare i den riksomfattande försvarskursen, mina damer och herrar!

Valtioneuvoston asettama parlamentaarinen komitea selvittää parhaillaan yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä. Komiteatyöstä käydyssä keskustelussa on jäänyt vähemmälle huomiolle reserviläisten merkitys ja asevelvollisten yli kolmekymmentä vuotta kestävä palvelus reservissä.

Puolustusvoimat on viime vuodet panostanut ensisijaisesti varusmieskoulutuksen kehittämiseen Koulutus 2020 -ohjelmalla. Nyt on selkeä tarve suunnata voimavaroja myös reserviläisten koulutukseen sekä reserviläisten osaamisen vielä nykyistä parempaan hyödyntämiseen poikkeusolojen tehtävissä.

Puolustusvoimat tehostaa reservin kaikkia harjoitusmuotoja: kertausharjoituksia, Puolustusvoimien järjestämiä vapaaehtoisia harjoituksia, vapaaehtoista maanpuolustuskoulutusta sekä reserviläisten omatoimista osaamisen kehittämistä. Hallitusohjelman linjausten mukaisesti lisäämme kertausharjoitusten määrää tulevina vuosina. Ensi vuonna kutsumme yli 19 000 reserviläistä kertausharjoituksiin, ja sama tavoite säilyy myös tulevina vuosina.

Kertausharjoitusten lisäksi valmistaudumme kouluttamaan ensi vuonna noin 12 000 reserviläistä vapaaehtoisissa harjoituksissa eri puolilla Suomea. Harjoitukset toteutetaan kiinteässä yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen rekrytoimien ja kouluttamien reserviläiskouluttajien kanssa.

Lisäksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen koulutuksessa tarjotaan ensi vuonna yli 40 000 koulutuspäivää reserviläisille. Tällä koulutuksella vahvistetaan reservin kriisivalmiutta, osaamista ja toimintakykyä.

Hyvät kuulijat

Laaja-alaisen vaikuttamisen keinovalikoima asettaa kasvavia vaatimuksia kansalliselle turvallisuudelle ja edellyttää varautumista uudentyyppisiin uhkiin. Konfliktit voivat käynnistyä ilman perinteistä sotilaallista voimankäyttöä. Yhteiskuntaa saatetaan yrittää horjuttaa jo normaalioloissa vaikuttamalla sen kriittisiin toimintoihin, kohteisiin ja henkilöihin koko valtakunnan alueella.

Viime vuosina on laaja-alaisen vaikuttamisen uhkaan jo puututtu tekemällä merkittäviä lainsäädäntömuutoksia Suomen varautumisen ja valmiuden tueksi. Lisäksi Puolustusvoimat on kehittänyt joukkojensa valmiutta, mikä näkyy myös reserviläisten harjoitustoiminnassa.

Laaja-alaisen vaikuttamisen ennaltaehkäisy edellyttää hallinnonalojen yhteistyön lisäksi vahvaa ja konkreettista yhteistyötä paikallistasolla. Käytännössä se tarkoittaa alueellisten ja paikallisten toimijoiden tuntemista, toimivia yhteistyösuhteita, vakioituja ja testattuja toimintatapoja sekä säännöllistä harjoittelua eri viranomaisten ja yhteistyökumppaneiden välillä.

Uusi laki vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta astui voimaan tämän vuoden alussa. Se edesauttaa vapaaehtoisen reserviläiskoulutuksen suuntaamisen aiempaa paremmin Puolustusvoimien tarpeisiin.

Edellä mainituista syistä Puolustusvoimat on tunnistanut tarpeen uudistaa paikallispuolustusta lähivuosina. Paikallispuolustuksella lisätään kriisivalmiutta ja varautumista koko valtakunnan alueella. Uudistus tuo reserviläisille uusia osaamis- ja valmiusvaatimuksia, ja se laajentaa reserviläisten mahdollisuuksia osallistua sotilaallisen maanpuolustuksen eri tehtäviin.

Puolustusvoimien paikallispuolustusharjoituksilla reserviläiset osallistetaan aiempaa paremmin itselleen tutumpien alueiden puolustamiseen. Siten reserviläisten osaaminen ja paikallisten olosuhteiden ja toimijoiden tuntemus kyetään hyödyntämään normaaliolojen varautumisessa ja poikkeusolojen yhteistoiminnassa.

Kaikkien reserviläisten yhteydenpitomahdollisuuksia Puolustusvoimiin parannetaan. Sähköisiä palveluita kehitetään siten, että tulevaisuudessa reserviläiset voivat itse päivittää tiedot halukkuuksista, ammattitutkinnoista ja osaamisesta järjestelmään.

Vastaavasti Puolustusvoimat voi samaa järjestelmää käyttäen tarjota tietoa koulutustilaisuuksista, tulevista harjoituksista sekä sodan ajan tehtävistä. Sähköisten palveluiden avulla henkilön osaaminen saadaan entistä paremmin hyödynnettyä poikkeusolojen tarpeisiin.

Mina damer och herrar

Reservisternas försvarsvilja och kunnande är grundvalen för vårt militära försvar. Försvarsmakten utvecklar på ett mångsidigt sätt reservisternas övningsverksamhet, den frivilliga försvarsutbildningen samt kontakten till reservisterna. Eftersom varje finländsk värnpliktig behövs för Finlands försvarsförmåga, bereds varje reservist en bättre möjlighet än tidigare att delta i försvarsarbetet som stärker beredskapen och försvarsförmågan.

Hyvät valtakunnallisen maanpuolustuskurssin osanottajat Suomalainen kokonaisturvallisuuden malli on edistyksellinen ja kansainvälisesti arvostettu. Kokonaisturvallisuuden mallissa yhteiskunnan kaikki hallinnonalat huolehtivat yhteiskunnan turvallisuuden ja vakauden ylläpitämisestä ennalta sovitun vastuujaon mukaisesti.

Viranomaisten lisäksi yhteistyön osallistuvat elinkeinoelämän ja järjestöjen toimijat. Yhteistyö on konkreettista ja ratkaisuhenkistä, ja sitä harjoitellaan eri kriisitilanteiden varalle alueellisesti ja valtakunnallisesti.

Vaikka kokonaisturvallisuuskonseptimme on toimiva, myös sitä on kehitettävä ajassa eläen. Kokonaisuus, jossa on vielä pohtimista, on viranomaisten yhteinen toimintavalmius vastata laaja-alaiseen häiriö- tai kriisitilanteeseen, jossa kaikki viranomaiset on sidottu omiin tehtäviinsä.

Tällaisessa yhteiskuntaa laaja-alaisesti kuormittavassa tilanteessa eri viranomaisten yhteistä suunnittelua ja tehtävien toimeenpanoa on vielä mahdollista kehittää.

Arvostan suuresti sitä, että osallistutte kurssille koronatilanteesta huolimatta ja olette varanneet tulevat viikot yhteiskunnan turvallisuuden kannalta tärkeiden aiheiden käsittelyyn. Parhaat asiantuntijat tulevat luennoimaan teille ajankohtaisista aiheista Suomen turvallisuuden ja kokonaismaanpuolustuksen kannalta. Ottakaa luennoista ja harjoituksista kaikki oppi irti ja haastakaa asiantuntijoita kysymyksillä ja kommenteilla.

Kiitän Helsingin kaupunkia yhteistyöstä maanpuolustuskurssin avajaisten järjestämiseksi.

Jag hälsar er hjärtligt välkomna till den riksomfattande försvarskursen.

Toivotan teille kaikille antoisaa maanpuolustuskurssia

 

Lisää kirjanmerkki