Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Hälsning vid öppnandet av den 235:e försvarskursen

Herr minister,
bästa deltagare i den 235:e riksomfattande försvarskursen, mina damer och
herrar!

Herr minister,
bästa deltagare i den riksomfattande försvarskursen, mina damer och herrar!

Den parlamentariska kommitté som statsrådet tillsatt utreder som bäst
utvecklingen av den allmänna värnplikten och uppfyllandet av
försvarsskyldigheten. I debatten om kommittéarbetet har reservisternas
betydelse och de värnpliktigas över trettio år långa tjänstgöring i
reserven hamnat i skymundan.

Försvarsmakten har under de senaste åren i första hand satsat på att
utveckla beväringsutbildningen genom programmet Utbildning 2020. Nu
finns det ett klart behov att allokera resurser även till reservisternas
utbildning samt till ett bättre utnyttjande av reservisternas kunnande i
uppgifter under undantagsförhållanden.

Försvarsmakten effektiverar alla övningsformer i reserven:
repetitionsövningar, frivilliga övningar som Försvarsmakten ordnar,
frivillig försvarsutbildning samt reservisternas självständiga utvecklande
av det egna kunnandet. I enlighet med riktlinjerna i regeringsprogrammet
utökar vi repetitionsövningarnas antal under de kommande åren. Nästa
år kallar vi över 19 000 reservister i nyckeluppgifter till
repetitionsövningar, och samma målsättning kvarstår även under de
kommande åren.

Vid sidan av repetitionsövningarna förbereder vi oss att nästa år utbilda
ungefär 12 000 reservister vid frivilliga övningar i olika delar av Finland.
Övningarna genomförs i nära samarbete med reservistutbildare som
Försvarsutbildningsföreningen har rekryterat och utbildat.

Inom ramen för Försvarsutbildningsföreningens utbildning erbjuds
dessutom nästa år över 40 000 kursdagar för reservisterna. Med den här
utbildningen stärks reservens krisberedskap, kunnande och
funktionsförmåga.

Bästa åhörare

Metodurvalet när det gäller omfattande påverkan ställer ökade krav på
den nationella säkerheten och förutsätter beredskap för nya slags hot.
Konflikter kan uppstå utan traditionell militär användning av maktmedel.
Man kan försöka sätta samhället i gungning redan under normala
förhållanden genom att påverka dess kritiska funktioner, mål och
personer inom hela rikets område. 

Under de senaste åren har man redan ingripit i hotet om omfattande
påverkan genom att göra betydande förändringar i lagstiftningen som
stöd för Finlands beredskap. Dessutom har Försvarsmakten utvecklat
sina truppers beredskap, vilket syns även i reservisternas
övningsverksamhet.

Förebyggandet av omfattande påverkan förutsätter förutom samarbete
mellan förvaltningsområden även ett starkt och konkret samarbete på
lokal nivå. I praktiken innebär det att man känner de regionala och lokala
aktörerna och har fungerande samarbetsrelationer, etablerade och
testade tillvägagångssätt samt regelbundna övningar mellan olika
myndigheter och samarbetsparter.

Den nya lagen om frivillig försvarsutbildning trädde i kraft i början av det
här året. Den främjar bättre än tidigare inriktningen av den frivilliga
reservistutbildningen på Försvarsmaktens behov.

Utgående från de skäl som jag här nämnt har Försvarsmakten
identifierat ett behov av att förnya lokalförsvaret under de närmaste åren.
Med hjälp av lokalförsvaret utökas krisberedskapen och beredskapen i
hela riket. Reformen medför nya krav på kunnande och beredskap för
reservisterna, och den utvidgar reservisternas möjligheter att delta i olika
uppgifter inom det militära försvaret.

Under Försvarsmaktens lokalförsvarsövningar låter man reservisterna bli
ännu mera delaktiga i försvaret av områden som är bekanta för dem
själva. På så sätt kan reservisternas kunnande och deras kännedom om
lokala förhållanden och aktörer utnyttjas för beredskapen under normala
förhållanden och samverkan under undantagsförhållanden.

Alla reservisters möjligheter att upprätthålla kontakten till
Försvarsmakten förbättras. Elektroniska tjänster utvecklas så att i
framtiden kan reservisterna själva uppdatera sina egna uppgifter om
intresse, yrkesexamina och kunnande i systemet. På motsvarande sätt
kan Försvarsmakten via samma system erbjuda information om
utbildning, kommande övningar samt krigstida uppgifter. Med hjälp av
elektroniska tjänster kan personens kunnande bättre än tidigare utnyttjas
för behov under undantagsförhållanden.

Mina damer och herrar

Reservisternas försvarsvilja och kunnande är grundvalen för vårt militära
försvar. Försvarsmakten utvecklar på ett mångsidigt sätt reservisternas
övningsverksamhet, den frivilliga försvarsutbildningen samt kontakten till
reservisterna. Eftersom varje finländsk värnpliktig behövs för Finlands
försvarsförmåga, bereds varje reservist en bättre möjlighet än tidigare att
delta i försvarsarbetet som stärker beredskapen och försvarsförmågan.

Genom att förnya lokalförsvaret och låta reservisterna bli delaktiga i
verksamheten förbättrar man reservisternas tillgänglighet och deras
engagemang i försvaret.

Bästa deltagare i den riksomfattande försvarskursen
Den finländska modellen för övergripande säkerhet är framstegsvänlig
och internationellt ansedd. I modellen för övergripande säkerhet sköter
alla förvaltningsområden om säkerheten i samhället och upprätthållandet
av stabiliteten enligt en på förhand överenskommen ansvarsfördelning.

Vid sidan av myndigheterna deltar även aktörer inom näringslivet och
organisationer i samarbetet, Samarbetet är konkret och
lösningsorienterat, och det utövas med tanke på olika krissituationer
regionalt och i hela landet.

Även om vårt koncept för övergripande säkerhet är fungerande, ska
även det utvecklas genom att leva i tiden. Helheten, som ännu måste
dryftas, är myndigheternas gemensamma insatsberedskap att svara mot
en omfattande störnings- eller krissituation, där alla myndigheter är
bundna till sina egna uppgifter. I en sådan situation som belastar
samhället i omfattande mån är det ännu möjligt att utveckla den
gemensamma planeringen och verkställandet av uppgifter mellan olika
myndigheter.

Jag sätter stort värde på att ni deltar i kursen trots coronasituationen, och
att ni har reserverat de kommande veckorna för att behandla ämnen som
är viktiga med tanke på samhällets säkerhet. De bästa experterna
kommer att föreläsa för er om aktuella ämnen ur Finlands säkerhets och
totalförsvarets perspektiv. Ta ut allt ni kan av den lärdom ni får av
föreläsningarna och övningarna, och utmana de sakkunniga med frågor
och kommentarer.

Jag tackar Helsingfors stad för samarbetet i fråga om arrangemangen
vid öppnandet av försvarskursen.

Jag hälsar er hjärtligt välkomna till den riksomfattande försvarskursen.
Jag önskar er alla en givande försvarskurs.

Lisää kirjanmerkki