Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Statsministerns presentationsanförande vid riksdagens remissdebatt 26.3.

Statsministerns presentationsanförande vid riksdagens remissdebatt om regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter. Det talade ordet gäller.

Ärade talman,

På grund av coronaviruspandemin införde vi i Finland redan i ett mycket tidigt skede på våren 2020 omfattande samhälleliga restriktioner, och  på grund av dessa rättidiga restriktioner har vi lyckats relativt väl med att bekämpa spridningen av viruset. Ett stort tack för detta går till medborgarna som i regel har iakttagit restriktionerna väl. Med åtgärderna har vi velat stoppa spridningen av coronaviruset i samhället, trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och särskilt skydda människor som hör till riskgrupperna. Den här uppsättningen restriktionsåtgärder har grundat sig på rekommendationer och myndigheternas anvisningar, den lagstiftning som tillämpas under normala förhållanden och i sista hand också på beredskapslagstiftningen samt på den temporära lagstiftning som utfärdats med stöd av 23 § i grundlagen.

I början av året var vi tvungna att skärpa restriktionerna ytterligare eftersom på grund av virusvarianterna har epidemiläget försämrats även i Finland.  Många europeiska länder befinner sig i samma situation. Trots de omfattande restriktionerna har antalet fall och incidensen ökat i mycket snabb takt i Finland sedan början av februari 2021. Incidensen har nästan tredubblats jämfört med siffrorna vid årsskiftet. I Finland har vi lyckats hantera epidemin på många ställen enligt principen om att testa, spåra, isolera och behandla. Den snabba ökningen av antalet fall har dock i vissa delar av landet lett till att smittspårningen är väldigt överbelastad. Detta försvårar hanteringen av epidemin ytterligare.


Ärade talman,

En bidragande orsak till att epidemin accelererar är de nya virusvarianterna. Forskning visar att särskilt den brittiska varianten av viruset sprider sig 30–50 procent snabbare än tidigare virustyper och leder oftare till sjukhus- och intensivvård och till dödsfall. Trots att ökningen av antalet smitta har stabiliserats något under den senaste veckan, har restriktionerna inte åtminstone hittills lyckats få antalet fall att minska. Hälso- och sjukvårdens bärkraft är redan nu på bristningsgränsen.

Läget är svårt särskilt i Helsingfors och Nylands samt Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. När sjukdomsincidensen tilltar ökar också behovet av sjukvård och enligt bedömningen kommer den specialiserade sjukvårdens bärkraft att överskridas inom fyra veckor med en sannolikhet på 50–75 procent.

Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet har bedömt att begränsningar i rörelsefriheten är nödvändiga för att kunna hantera epidemin och trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft. Därför överlämnade statsrådet i går den 25 mars en proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär begränsning av rörelsefriheten och nära kontakter.

Det är mycket svårt att bedöma när det är rätt tid att överlämna den aktuella lagstiftningen till riksdagen. De grundläggande fri- och rättigheterna får begränsas endast om åtgärderna är nödvändiga, proportionella och bedöms vara tillräckligt effektiva. Regeringen måste också beakta att det tar tid att behandla lagstiftningen i riksdagen och därför måste vi försöka agera proaktivt med tanke på framtiden. Epidemiläget syns alltid med en fördröjning i hälso- och sjukvården.

Det finns många frågor som måste övervägas och bedömas innan den aktuella lagstiftningen kan tillämpas. För det första ska statsrådet bedöma om det finns förutsättningar att lämna en proposition till riksdagen. Därefter bedömer riksdagen om lagen kan antas. Sedan görs en ny bedömning av nödvändigheten av att införa åtgärderna i samband med att statsrådet utfärdar en förordning. Om förutsättningarna inte uppfylls, utfärdas ingen förordning. Också efter att förordningen har utfärdats måste statsrådet noggrant ge akt på om förutsättningarna för restriktionerna fortfarande gäller. Om begränsningarna inte längre är nödvändiga inom något område ska statsrådet utan dröjsmål vidta åtgärder för att ändra förordningen som har utfärdats med stöd av denna lag så att begränsningarna inte längre gäller inom området.

Regeringens förslag till lag bygger på en bedömning av lagstiftningens nödvändighet utförd av Institutet för hälsa och välfärd och social- och hälsovårdsministeriet. Om vi inte handlar nu, försummar vi vår skyldighet att skydda finländarnas grundlagsenliga rätt till liv.


Ärade talman,

I regeringens proposition föreslås bestämmelser om temporär begränsning av den i grundlagen tryggade rörelsefriheten för att skydda befolkningen mot spridningen av covid-19-epidemin. Enligt propositionen är det förbjudet för personer att röra sig och vistas någon annanstans än i bostaden i sin hemkommun eller i någon annan därmed jämförbar bostad inom områdena för de kommuner där ett förbud är nödvändigt för att förhindra spridningen av en pandemi som till sina verkningar kan jämföras med en synnerligen allvarlig storolycka. Förbudet gäller rätten att avlägsna sig från det slutna eller avgränsade gårdsområdet för bostadens fastighet.

I propositionen föreslås dessutom att personer födda 2007 eller tidigare som rör sig i de områden som omfattas av begränsningarna i rörelsefrihetenen ska inomhus och i trafikmedel, där det finns andra än personer som hör till samma hushåll, använda ett munskydd eller andningsskydd som täcker mun och näsa. Munskydd eller andningsskydd behöver dock inte användas, om hälsoskäl hindrar detta.

Propositionen överlämnas som ett i 23 § i grundlagen avsett tillfälligt undantag från de grundläggande fri- och rättigheterna under undantagsförhållanden.  Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt och gälla till och med den 14 maj 2021.


Ärade talman

Vi föreslår begränsningarna i rörelsefriheten med vissa undantag. Var och en har alltid rätt att återvända till sin bostadsort. Inom de områden där begränsningen gäller får man också röra sig, man får komma till området och man får avlägsna sig, om det är nödvändigt för att
1) skaffa livsmedel, mat, läkemedel, bränsle eller andra förnödenheter som till sin betydelse är jämförbara med dessa och som är nödvändiga med tanke på det personliga livet
2) uträtta ärenden på bank och avhämta eller sända post och andra försändelser
3) använda tjänster inom hälso- och sjukvården eller socialvården eller besöka myndigheter som kräver personlig närvaro
4) sköta arbetsuppgifter i ett tjänste- eller arbetsavtalsförhållande eller på grund av närings- och företagsverksamhet
5) delta i småbarnspedagogisk verksamhet enligt lagen om småbarnspedagogik eller i undervisning eller verksamhet enligt lagen om grundläggande utbildning eller lagen om Europeiska skolan i Helsingfors, delta i gymnasieutbildning, yrkesutbildning eller högre utbildning eller i inträdes-, urvals- och lämplighetsprov till dessa utbildningar eller delta i studentexamensprov eller motsvarande examensprov
6) sköta ett samhälleligt förtroendeuppdrag eller delta i sammanträden för ett organ i en privat sammanslutning eller stiftelse eller sköta uppgifter som ledamot i organet eller vara representant för organet i situationer där ett uppskov i deltagandet, skötseln av uppgifterna eller företrädandet kan orsaka skada för sammanslutningen eller stiftelsen, dess aktieägare eller medlemmar eller någon annan
7) fullgöra beväringstjänst eller någon annan lagstadgad skyldighet
8) tillgodose en närståendes behov av omsorg, vara närvarande på grund av att en närstående riskerar att dö eller avlider, delta i en närståendes begravning, tillgodose ett barns behov av hjälp och stöd eller barnets umgängesrätt, tillgodose behovet av hjälp och stöd för en person med funktionsnedsättning, möta sin partner i ett etablerat parförhållande eller av något annat vägande skäl som är jämförbart med dessa
9) möta en företrädare för ett religiöst samfund för ett individuellt möte för själavård
10) sköta service och underhåll av en byggnad, en fastighet eller ett fordon som du äger eller innehar eller på grund av en flytt från en bostad till en annan
11) skötsel av djur som du har ansvar för
12) resa till en fritidsbostad som du eller någon som hör till samma hushåll äger eller permanent förfogar över och använder
13) sköta uppgifter inom räddningsväsendet som avses i räddningslagen och i andra lagar.

Det är också tillåtet för barn som är födda 2008 eller senare att vistas och leka utomhus tillsammans med andra barn. Det är tillåtet för alla att vistas utomhus med personer som hör till samma hushåll eller med högst två andra personer, för rekreation eller motion, och att rasta husdjur, om det görs så att man håller tillräckligt avstånd till andra. Utomhusvistelsen ska ske inom området där restriktionerna är i kraft. Det är dessutom tillåtet att resa när du anländer till landet eller när du ska lämna landet.


Ärade talman

Vilka kommuner eller områden som begränsningarna gäller ska fastställas separat genom förordning av statsrådet. Förordningen får utfärdas för viss tid, högst 21 dygn, och den är i kraft endast så länge som det är nödvändigt. Förordningens giltighetstid får förlängas med högst 21 dygn åt gången. När områdena fastställs beaktas smittfallens incidens och utvecklingstrend samt hur väl man har lyckats spåra smittkällorna i området. Också den regionala prognosen för behov av sjukhus- och intensivvård samt kommunens befolkningstäthet och position i en viss service- och pendlingsregion beaktas. Polisen övervakar att lagen iakttas. Lagen tillämpas inte i landskapet Åland.


Ärade talman,

Som ett alternativ till en allmän begränsning av rörelsefriheten och av möten mellan människor har det föreslagits vissa riktade åtgärder. Riktade begränsningar är enligt expertbedömningarna inte i sig tillräckligt effektiva och kan inte ersätta begränsningarna i rörelsefriheten, eftersom enskilda åtgärder inte ger tillräcklig effekt. I de mest drabbade områdena behövs en tillräckligt omfattande begränsning som avsevärt minskar kontakterna mellan människor. Detta är avsikten med begränsningen av rörelsefriheten och av mötena mellan människor. Enligt en bedömning av Institutet för hälsa och välfärd kan begränsningar i rörelsefriheten inom vissa kommuner minska kontakterna med cirka 25 procent. Lagens syfte är uttryckligen att hindra kontakter och virusets spridning och på vis trygga hälso- och sjukvårdens bärkraft och finländarnas rätt till liv.

Lisää kirjanmerkki