Suomen ulkopolitiikan asiakirja-arkisto ja kronologia
Lisää kirjanmerkki

Europaminister Tytti Tuppurainens tal vid ceremonin på minnesdagen för Förintelsens offer den 27 januari 2022

På Förintelsens minnesdag minns vi människoliv som gått förlorade på grund av intolerans, hat och våld. Vi tystnar inför en gemensam sorg och blickar bakåt. Den här dagen fungerar som en kollektiv påminnelse om ett smärtsamt förflutet, och förpliktar oss alla att känna vårt ansvar när det gäller att utrota hatretorik, rasism och i synnerhet antisemitism – Europas arvsynd.

Vi lever i en värld där nedsvärtning av andra människor, konspirationsteorier och rena lögner om historiens förlopp kräver att de goda inte tiger stilla. Enligt Hannah Arendts kanske mest citerade uppfattning är det inget speciellt med att människor är onda, utan ondskan är banal. Ondska är vanliga människors likgiltighet för kränkningar av människovärdet.
 
Bästa publik!

År 2018 varnade EU:s byrå för grundläggande rättigheter för antisemitismens frammarsch i Europa. Grodden till rasism kan ligga till exempel i invandrarfientlighet eller islamofobi, men förr eller senare börjar rasistisk hatpropaganda präglas av antisemitism. Tyvärr har det inte skett någon förändring till det bättre. En färsk rapport från byrån för grundläggande rättigheter tyder på att situationen bara har blivit värre.

Den 5 oktober 2021 lade Europeiska kommissionen fram EU:s första strategi för att bekämpa antisemitism och främja judiskt liv.

Finland ser värdet av kommissionens förslag och anser att det är viktigt att vi bekämpar alla former av antisemitism tillsammans, i en enad europeisk front.

Fokus i EU-strategins första pelare ligger på att bekämpa alla former av antisemitism, inklusive antisemitisk hatpropaganda på nätet. Kommissionen stöder medlemsstaterna i deras arbete med att ta fram och genomföra nationella åtgärder.

Den andra pelaren bidrar till trosfrid och en trygg religionsutövning. Kommissionen kommer att tillhandahålla EU-medel i syfte att bättre skydda offentliga platser och platser för religionsutövning. Ett led i arbetet är att trygga judiskt kulturarv i Europa och öka medvetenheten kring judiskt liv.

Den tredje pelaren bidrar till vår kunskap om det förflutna. Europa måste komma ihåg och känna till även de fasansfulla händelserna i sin historia. Det kräver att Förintelsens historia och arvet från den synliggörs i olika projekt, till exempel genom kartläggning av platser där Förintelsen ägde rum och annan forskning kring ämnet.

Europa kan aldrig acceptera nedläggningen av organisationen Memorial, som påminner om kontinentens historia. Europas och de europeiska nationernas historia får inte bygga på nationalism eller sanningsförnekelse.

Inte heller Finland är tryggt från antisemitism. Till exempel den judiska församlingen i Helsingfors är tvungen att satsa pengar på bevakning och andra säkerhetsåtgärder. Det är nödvändigt att ingripa i antisemitisk retorik. Vi som samhälle måste försvara rättsstaten, jämlikheten, solidariteten, trosfriheten och det odelbara människovärde som var och en obestridligen har.
 
Bästa publik!

Under Finlands EU-ordförandeskap 2019 sammankallade jag medlemsstaterna till ett diskussionsmöte på hög nivå om bekämpning av hatretorik, hatbrott och antisemitism i Europa. Mötet förmedlade ett viktigt budskap från den finska statsmakten: vi accepterar inte rasism eller hatretorik. Vi kommer aldrig att godkänna någon form av antisemitism.

Statsminister Marins regering arbetar för att bekämpa hatretorik, rasism och antisemitism. År 2019 publicerades Finlands tredje nationella åtgärdsprogram för förebyggande av våldsbejakande radikalisering och extremism. I höstas godkändes handlingsprogrammet mot rasism och för goda relationer, som är ett viktigt led i regeringens arbete mot diskriminering.
 
Mina damer och herrar!

Det ska inte finnas plats för fientlighet som antisemitism i Finland, Europa eller världen. Vi måste outtröttligt försvara våra gemensamma värden och bygga upp ett Finland, ett Europa och en värld där rättsstatsprincipen, demokratin, de mänskliga rättigheterna och jämlikheten förverkligas fullt ut.

I dag är det en dag då vi drar oss till minnes. Alla andra dagar arbetar vi för att ingen ska behöva vara rädd i framtiden.

Lisää kirjanmerkki