Dokumentarkiv och kronologi för Finlands utrikespolitik
Tillägg bokmärke

Statsminister Petteri Orpos tal: Statsrådets meddelande om regeringsprogrammet den 21 juni 2023

Statsminister Petteri Orpos tal i riksdagens plenum, där statsrådets meddelande om regeringsprogrammet överlämnades till riksdagen. Det talade ordet gäller.

Arvoisa puhemies,
ärade talman,

Jag är nöjd över att i dag få presentera regeringsprogrammet som meddelande till denna riksdag. 

Fyra partier har tillsammans gjort ett grundligt och omsorgsfullt arbete för att vi ska kunna leva upp till vad finländarna ville i vårens riksdagsval. Finländarna röstade för förändring. De ville att skuldsättningen ska stoppas och att de grundläggande frågorna i landet ska lösas. 

Det är den förändringen vi nu ska genomföra. Folket har gett oss ett starkt mandat för vårt arbete. 
Samlingspartiet, Sannfinländarna, Svenska folkpartiet och Kristdemokraterna har tillsammans utarbetat ett program som tar Finland dit det hör hemma: en nordisk välfärdsnivå. Vi vill att vår sysselsättning ska ligga på nordisk nivå. Vi vill ha en ekonomisk tillväxt, social trygghet och invandringspolitik enligt nordisk modell. 

För att på bukt på skuldsättningen krävs det omfattande anpassningsåtgärder. Vi har åtagit oss att anpassa de offentliga finanserna till ett belopp på 6 miljarder euro. Vi gör det därför att det måste göras. Skuldsättningstakten är så hög att själva grunden för vårt välfärdssamhälle, servicen, är hotad. Samtidigt befinner vi oss i en situation där sysselsättningsgraden är för låg för att upprätthålla denna välfärd. Vår åldrande befolkning behöver tjänster och omsorg. 

Det finns inte längre tid att dra ut på dessa frågor och förneka fakta. Detta är vårt sista tillfälle att försöka vända in Finlands ekonomi på en hållbar tillväxtbana och trygga välfärdssamhället, också för framtiden. 

De beslut som vi har fattat är svåra. Men de är nödvändiga. 

Man får kritisera regeringens tillvägagångssätt. En öppen debatt där man utmanar varandra hör till ett gott samhälle, till parlamentarismen. Av kritikerna förväntar jag mig dock motiverade alternativ. Sådana har jag efterlyst sedan valdebatterna i våras. Att bara säga nej är inte ett alternativ. Att skulden ökar ännu mer är inte ett alternativ. 

När jag talade inför denna riksdag i början av valperioden uttryckte jag en tilltro till att vi alla har ett gemensamt mål: att rädda det finländska välfärdssamhället. Det är målet även för detta regeringsprogram. Det är det mest ambitiösa reformprogrammet i Finlands närhistoria. 

Mitt budskap till finländarna är detta: jag hoppas att så många av er som möjligt läser regeringsprogrammet och bildar sig en egen uppfattning om det. 

Ärade talman, 

Regeringen vill bygga upp ett starkt och engagerat Finland som klarar världens stormar. Ett ekonomiskt starkt Finland är kriståligt. Ett ekonomiskt starkt Finland är engagerat. Den kan erbjuda människor i alla åldrar och livssituationer tjänster och stöd, och ta hand om de allra svagaste. 

Vår viktigaste uppgift är därför att genomföra reformer med sikte på de kommande årtiondena, reformer som skapar hållbar tillväxt och höjer sysselsättningen till en nordisk nivå. 

Finland ska vara ett land där arbetsförmögna människor i arbetsför ålder arbetar, och där det lönar sig att vara företagare. Det ska löna sig att ta emot arbete och arbete ska belönas. Vi vill att Finland ska vara ett land där företagens tillväxtvilja inte tyglas av en stram byråkrati. 

Regeringen håller utgifterna i schack, men drar sig inte för att göra investeringar som skapar förutsättningar för hållbar tillväxt och ökar framtidstron. 

Vi vet att en hög kompetens alltid har varit en garanti för framgång för Finland. Så kommer det att vara också i framtiden.

Vi måste få ordning på de grundläggande frågorna i skolorna så att Finland kan återta sin plats bland världens mest kunniga nationer. Varje ung person som utexamineras från grundskolan ska ha sådana kunskaper och färdigheter som ger förutsättningar att fortsätta till utbildning på andra stadiet och vidare.  

Därför kommer vi att stärka grundskolan med 200 miljoner euro. Vi kommer att se över bland annat lagstiftningen om stöd för lärande i syfte att elevens rätt till behövligt individuellt stöd ska tillgodoses. Vi kommer att satsa på de grundläggande färdigheterna genom att öka antalet lärotimmar i veckan. 

Vi fortsätter resolut att arbeta mot målet att minst hälften av den unga åldersklassen ska få en högskoleexamen. 

De unga är vår framtid. En ljus framtid förutsätter att vi ser efter också deras välbefinnande och ork.

Vi kommer att förbättra tillgången till mentalvårdstjänster och inrätta en terapigaranti. Vi kommer att stödja välbefinnandet bland unga – och finländare i alla åldrar – genom att främja en fysiskt aktiv livsstil. 

Finland har alla möjligheter att nå världstoppen. Även i denna svåra ekonomiska situation förbinder vi oss därför till att höja FoUI-finansieringen till 4 procent av bruttonationalprodukten. Vi kommer att avsätta mycket omfattande medel, 1 miljard euro, för permanenta årliga investeringar i FoUI-verksamhet. Detta beslut kommer att bära frukt i årtionden framöver. 

Regeringen kommer att bedriva en regionpolitik som gynnar hela Finland. Vi kommer att göra enorma investeringar i infrastruktur, 3 miljarder euro, för att hela landet ska kunna ta del av den hållbara tillväxten. Vi kommer att sätta hela Finland i skick genom att investera 1,5 miljarder euro i järnvägarna och lika mycket i andra trafikleder. Det måste finnas förutsättningar att driva företag framgångsrikt överallt i landet. 

Ärade talman, 

Vi behöver mer företagsverksamhet och fler tillväxtorienterade företag i Finland, eftersom det är företagen som skapar arbetstillfällena. Det är dags att återge företagandet och ägandet den ära de förtjänar.

Vi kommer att stärka förutsättningarna för företagande genom att undanröja onödiga hinder. Vi kommer att skapa mer rättvis konkurrens, öppna upp marknaden med konsumentens intresse som främsta prioritet och förenkla regleringen. Vi kommer att öka möjligheterna till lokala avtal på ett sätt som ger 70 000 nya företag möjlighet att utnyttja flexibiliteten i kollektivavtalen. 

Fyra regeringspartier förenas av en stark tro på att arbete är källan till välfärd. Det ger försörjning och mening i livet. Därför kommer vi att göra allt vi kan för att fler och fler finländare ska ha arbete. 

Vårt mål är att det senast vid utgången av valperioden ska finnas 100 000 nya sysselsatta i Finland. Vi kommer att hjälpa arbetslösa och lediga jobb att hitta varandra bland annat genom att förbättra arbetskraftsservicen. Vi kommer att gradera det inkomstrelaterade utkomstskyddet för arbetslösa så att det uppmuntrar till snabb ny sysselsättning. 

Vi kommer att ses över den sociala tryggheten så att det alltid lönar sig att ta emot arbete. Finland behöver också arbetskraftsinvandring. Människor ska få komma hit för att arbeta och bygga upp vårt lands välstånd. 

En av de viktigaste frågorna som gäller vår framtid är hur vi ska lyckas med att begränsa klimatförändringen. Alla lösningar för att svara på denna utmaning ser vi samtidigt som en stor möjlighet för Finland.

Vi kommer att satsa på ren energi och bekämpar målmedvetet klimatförändringen. I stället för att stirra på avgasrören vänder vi blicken mot de stora skorstenarna. Ren och förmånlig energi lockar investeringar till Finland. Denna regering är den mest kärnkraftsvänliga regeringen i vår historia. 

En finländsk industri som använder ren energi skapar arbetstillfällen, och genom att exportera produkter framställda med ren energi ökar vi vårt klimathandavtryck ute i världen. 
Vi kommer att värna om det som ökar vår välfärd, nämligen naturen och den biologiska mångfalden. 

Regeringen kommer att skydda gamla skogsbestånd i statliga skogar. Vi låter vattendragen strömma fritt och skyddar Östersjön och Skärgårdshavet, som är särskilt sårbart. Som största enskilda insats främjar vi återställandet av forsarna i Palokki i Heinävesi tillsammans med aktörerna i regionen.

Vi förlänger programmen METSO, Helmi och NOUSU och riktar ytterligare skydd till de objekt som har de största naturvärdena. 

Ärade talman, 

Ett starkt och engagerat Finland är ett land där människor kan leva i trygghet. Att garantera Finlands och finländarnas säkerhet är statens viktigaste uppgift.

Vi lever i en tidsålder där säkerheten i Europa står inför det allvarligaste hotet på decennier. 

Regeringen inleder sitt arbete i en historisk situation: Finland är fullvärdig medlem i den västliga försvarsalliansen. Att bygga upp Finland som Nato-allierat land är en av regeringens viktigaste uppgifter.

Finland kommer också framöver att vara ett öppet och internationellt land. Vi kommer att bedriva ett aktivt och konstruktivt samarbete i såväl EU som FN. Genom samarbetet kan vi åstadkomma en förändring i sådana frågor som är viktiga för oss. 

Ukraina kämpar för hela Europas säkerhet. Regeringen har förbundit sig till att hjälpa Ukraina att vinna kriget. Vi har gjort ett åtagande om att hjälpa ukrainarna, som är tvungna att fly från sina hem. 

Vi sörjer för vårt eget försvar och förbättrar försörjningsberedskapen bland annat genom att trygga förutsättningarna för en ren, inhemsk matproduktion. 

Också landets inre säkerhet och stabilitet måste försvaras.

Vi kommer att stärka den inre säkerheten och rättsstaten. Vi vill att finländarna ska ha ett ännu större förtroende för myndigheterna. Vårt mål är att brott ska kunna utredas snabbare än hittills och att handläggningen av ärendena ska bli snabbare. Vi ökar antalet poliser till 8000. 

Före utgången av 2023 kommer vi att utarbeta ett omfattande åtgärdsprogram för att stoppa ökningen av ungdoms- och gängbrottslighet i Finland. För detta kommer vi att behöva såväl hårda som mjuka metoder och ett multidisciplinärt grepp. 

Ärade talman, 

En viktig del av säkerheten i vardagen är tillgången till fungerande tjänster – att man får hjälp och vård när man behöver det. 

Ett starkt och engagerat Finland har kapacitet att trygga tjänster för människor i alla åldrar inom social- och hälsovården och omsorgen, oberoende av personens inkomstnivå och boningsort. Utan dessa tjänster finns det inget välfärdssamhälle.

Just nu är äldreomsorgen i kris, och vårdköerna till både primärvården och den specialiserade sjukvården är oskäligt långa på många orter. 

Den förra regeringen skapade ramar för och reformerade social- och hälsovårdsförvaltningen. Denna regering har till uppgift att driva reformen framåt så att den syns i människornas vardag i form av bättre tjänster. Vi måste se till att servicekedjorna löper smidigt och att det finns tillräckligt med vårdpersonal. Regeringen inleder omedelbart arbetet med att åtgärda bristen på vårdare. 

Vi ska avhjälpa bristerna inom äldreomsorgen och se till att de äldre får den vård de behöver. 

Vi tar beslutsamt itu med att avveckla vårdköerna och anvisar via FPA-ersättningar 335 miljoner euro för detta. Vi vill se till att servicen inom den offentliga sektorn frigörs för dem som har ett stort behov av tjänster som kräver multidisciplinära insatser. 

År 2027 kommer  regeringen att använda 4 miljarder euro mer för social- och hälsovårdstjänsterna än vad man använder i dag. Genom att göra saker bättre och effektivare, till exempel genom förebyggande åtgärder och tekniska lösningar, kan vi dämpa takten för kostnadsökningarna. 

Vi kommer att se till att familjerna får stöd. Vi kommer bland annat att förbättra villkoren för barnbidrag för barn under tre år.

Och ja: vi vill att allt fler finländare ska få lön i stället för inkomstöverföringar. Och vi vill också att man ska kunna leva på den lönen. Det här är regeringens arbetslinje.

Många helt vanliga finländare med medelinkomst har svårt att få sin ekonomi att gå ihop, hur mycket de än försöker spara på lönen eller pensionen. Med de stigande räntorna och priserna blir vardagen en kamp. 

Regeringen strävar efter att i sitt beslutsfattande beakta konsekvenserna för finländarnas köpkraft och säkerställa att de dagliga kostnaderna inte blir oskäliga. 

Ärade talman, 

I ett starkt och engagerat Finland är grundförutsättningarna goda.

I ett samhälle med goda grundförutsättningar har människorna möjlighet att leva ett sådant liv de vill ha, ett gott liv. 

Statsmaktens uppgift är att skapa förutsättningar för frihet och möjligheter. Dess uppgift är inte att vara en förmyndare eller att hålla människor på plats. 

I valet röstade finländarna för förändring, och regeringen tar nu itu med att genomföra den förändringen. För oss har ett starkt och engagerat Finland sin grund i konkreta och ärliga lösningar. Lösningar som skapar ljusa framtidsutsikter. 

Inför regeringsprogrammet hörde vi fler än tusen experter. Vår ambition har varit att välja ut de bästa bland de metoder som de lade fram. De är inte högermetoder eller vänstermetoder, utan lösningar som experter erbjudit för Finlands och finländarnas bästa. 

Med de djärva lösningar och reformer vi går in för idag säkerställer vi ett blomstrande Finland i morgon. Allt kommer att ordna sig.

Tillägg bokmärke