Dokumentarkiv och kronologi för Finlands utrikespolitik
Tillägg bokmärke

Sanna Marins tal till republikens president

Arvoisa tasavallan presidentti

Ärade republikens president

Det är sista gången som denna regering ni utnämnde i december 2019 besöker er. Regeringen har haft som mål att bygga ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. Det har varit en exceptionell regeringsperiod, men trots historiskt svåra år lyckades vi genomföra många betydande reformer.

Under den gångna regeringsperioden har vi utvidgat läroplikten och gjort utbildningen på andra stadiet genuint avgiftsfri för alla unga. Vi genomförde en social- och hälsovårdsreform, en reform av translagen och en familjeledighetsreform som främjar jämställdheten i familjerna. Vi beredde en ny klimatlag och utarbetade i brett samarbete färdplaner för ett klimatneutralt samhälle. Vi investerade i forskning, utveckling och innovation och stärkte sysselsättningstjänsterna. I Finland finns det nu över 110 00 fler sysselsatta än i början av regeringsperioden, och vi har nått den sysselsättningsgrad på 75 procent som var regeringens mål.

Krisår efter krisår har kastat sin skugga över regeringsperioden. Först isolerade den globala covid-19-pandemin oss från varandra på ett aldrig tidigare skådat sätt. Regeringen var tvungen att i samverkan med er utlysa undantagsförhållanden och ta i bruk beredskapslagen för första gången någonsin under fredstid i Finland. Coronakrisen drabbade oss alla, men Finland klarade pandemin med mindre skador på hälsa och ekonomi än många länder som vi jämför oss med.

Stimulansåtgärder och rättidigt, tillräckligt stöd till människor och företag dämpade den ekonomiska chocken och påskyndade återhämtningen från den.

Det anfallskrig som Ryssland inledde mot Ukraina i februari 2022 äventyrade säkerheten och stabiliteten i hela Europa. Finland fördömde det olagliga anfallskriget omedelbart tillsammans med det internationella samfundet, och EU har agerat samstämmigt ända sedan kriget bröt ut. Unionen har berett och genomfört flera omfattande sanktions- och stödpaket. Ryssland kommer inte att vinna sitt olagliga, brutala krig. Finland fortsätter att stödja Ukraina.

Säkerheten och den operativa miljön i Finland och Europa förändrades i grunden när Ryssland anföll Ukraina. Det blev nödvändigt för oss som nation att fatta beslut om Finlands ställning i den nya situationen. Beslutet att ansöka om medlemskap i Nato tillsammans med Sverige fick stark uppbackning från folket och fattades i parlamentarisk enighet. Jag vill på regeringens vägnar tacka er för ett gott samarbete. Jag vill också tacka riksdagen för ett fungerande samarbete under hela regeringsperioden.

Ärade republikens president

Under den nya regeringens besök i december 2019 konstaterade jag att vi vill stärka finländarnas framtidstro. Då visste vi ännu inte vilka kriser vi stod inför och hur denna framtidstro skulle sättas på prov. Kriserna har emellertid också visat att vi finländare är uthålliga. Vårt samhälle har resiliens som vi har byggt upp genom rättvisa lösningar, gemensamma överenskommelser och omsorg om varandra. Jag hoppas att vi alltid kan värna om dessa principer.

Arvoisa tasavallan presidentti

Ärade republikens president

På den avgående regeringens vägnar tackar jag er för ett gott samarbete och för den erkänsla ni visat oss.

Nyt työnsä päättävän hallituksen puolesta kiitän teitä hyvästä yhteistyöstä ja meille osoittamastanne arvostuksesta.

Tillägg bokmärke